Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ajuts de transport escolar

Escoltar

Ajuts de transport escolar

Un dels objectius de la Comissió de Garanties d’Admissió de la Generalitat de Catalunya és vetllar per l'escolarització equilibrada de l'alumnat amb necessitats educatives específiques entre tots els centres del municipi.

De vegades, aquesta distribució comporta un desplaçament d’un quilòmetre o més des del lloc de residència habitual a l’escola assignada. En aquests casos, l’Ajuntament de Mataró vol contribuir a l’acompliment d’aquest objectiu, regulant l’atorgament d’ajuts per al transport escolar per a l’alumnat
de Mataró de segon cicle d’educació infantil o primària per al curs escolar 2023-2024.

  • Podrà gaudir d’aquest ajut un únic acompanyant per alumne/a.
  • La targeta que donarà dret a ser beneficiari/ària de l’ajut serà el títol T-usual 1 zona, també en la seva versió de família nombrosa i/o família monoparental, ja sigui general o especial.
  • Només es concedirà l’ajut per a una targeta al mes per família del 6 de setembre de 2023 al 21 de juny de 2024.

Els requisits que s’hauran de complir són:
• L’alumne/a i el/la sol·licitant hauran d’estar empadronats a Mataró.
• L’alumne/a haurà d’haver estat assignat/da d’ofici a un centre que es trobi a una distància de més d’un quilòmetre del seu domicili.
• L’alumne/a haurà d’estar cursant segon cicle d’educació infantil (I-3, I-4 i I-5) o primària (de 1r a 6è).
• L’alumne/a haurà de tenir la consideració d’alumne/a amb Necessitats Educatives Específiques (NEE), acreditada pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

Les famílies interessades presentaran sol·licitud d’ajut a les Oficines d’Atenció i Assistència Ciutadana amb cita prèvia que es podrà concertar a https://mataro.cat/citaprevia o a través del Telèfon gratuït 010.

La sol·licitud l’haurà de presentar el pare, mare o tutor/a legal de l’alumne/a. Caldrà aportar la documentació següent:
- Original del títol T-usual 1 zona consumit (també en la seva versió de família nombrosa i/o família monoparental, ja sigui general o especial).
- Original del NIF o NIE de pare/mare o tutor/a del/la sol·licitant. En cas de no disposar de NIF o NIE es podrà presentar el passaport.
- Certificat bancari on consti com a titular del compte bancari el/la sol·licitant de l’ajut.

El termini establert per presentar les sol·licituds serà de màxim dos mesos a comptar des de la data en què el títol deixi de ser vàlid; excepte el títol vàlid durant el mes de juny que s’haurà de presentar, com a màxim, fins al 31 de juliol de 2024.

Arxius adjunts