Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Tinc problemes per a pagar el lloguer (a un gran tenidor, o entitat pública)...

Escoltar

Tinc problemes per a pagar el lloguer (a un gran tenidor, o entitat pública)...

Mesures conduents a procurar la moratòria del deute per a les persones arrendatàries del seu habitatge habitual en situació de vulnerabilitat econòmica a causa de la COVID-19 (Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s'adopten mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per fer front a la COVID-19, relacionades amb el lloguer de l’habitatge habitual).

 

Què puc fer?

 • En primer lloc, contacti a la persona propietària (o al seu administrador/a) i intenti arribar a un acord que sigui adequat per a les dues parts. 
 • Si no hi ha acord i vostè compleix les condicions que s'exposen més abaix,  sol·licitar l'ajornament temporal i extraordinari en el pagament de la renda que preveu el Decret Llei 11/2020. 

A més de les mesures extraordinàries per la COVID-19, vostè pot: 

 • Sol·licitar un ajut al pagament del lloguer a la convocatòria que es publica cada any per part de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya. Ara mateix, la convocatòria està tancada però s'obre anualment cap al mes l'abril.
 • Sol·licitar una prestació d'especial urgència per atendre situacions puntuals d’impagaments del lloguer.
 • En els casos més greus, contactar amb els serveis socials municipals per rebre atenció respecte altres necessitats de la llar.

 

Com i fins quan puc sol·licitar l’ajornament o reducció del pagament de la quota?

Si prèviament no s’ha arribat, amb caràcter voluntari, a un acord entre les parts per a l’ajornament o condonació total o parcial del pagament de la renda, es podrà sol·licitar al gran tenidor que li apliqui un reducció del 50% de la renda amb un màxim de 4 mesos o bé opti per aplicar-li una moratòria en el pagament de la renda que s'aplicarà de manera automàtica amb un màxim de 4 mesos.

La sol·licitud juntament amb la documentació corresponent s'ha de presentar a l'entitat propietària de l'habitatge fins el dia 2 de juliol de 2020.

 

En què consisteix l'ajornament? 

Una vegada se li ha enviat la documentació pertinent a la persona arrendadora, aquesta ha de comunicar expressament ala persona arrendatària, en el termini màxim de 7 dies laborables, la seva decisió, escollida entre les següents alternatives:

 1. Una reducció del 50% de la renda amb un màxim de 4 mesos. Aquesta es podrà perllongar durant el temps que duri l'estat d'alarma decretat pel Govern i les mensualitats següents si aquell termini fos insuficient en relació amb la situació de vulnerabilitat provocada a causa de la COVID-19, amb un màxim en tot cas de quatre mesos.
 2. Una moratòria en el pagament de la renda que s'aplicarà de manera automàtica amb un màxim de 4 mesos. Aquesta afectarà el període de temps que duri l'estat d'alarma decretat pel Govern i les mensualitats següents, prorrogables una a una, si aquell termini fos insuficient en relació amb la situació de vulnerabilitat provocada a causa de la COVID-19, sense que puguin superar-se, en cap cas, els quatre mesos.

Les rentes ajornades es fraccionaran durant al menys tres anys i sempre dins el termini al llarg de el qual continuï la vigència del contracte d'arrendament o qualsevol de les pròrrogues.

La persona arrendatària no tindrà cap tipus de penalització i les quantitats ajornades seran retornades a la persona arrendadora sense interessos.

 

Quins requisits he de complir per accedir a l'ajornament?

Per poder accedir a l'ajornament vostè ha d'estar en una situació de vulnerabilitat definida a partir del compliment de TOTS els següents requisits: 

1. Que degut a la crisi de la COVID-19, passi a estar:

 1. En situació d'atur,
 2. En un Expedient Temporal de Regulació d'Ocupació (ERTO),
 3. o , que hagi reduït la seva jornada per motiu de cures, o altres circumstàncies similars, que en cas de ser empresari (autònom) suposin una pèrdua substancial d'ingressos.

2. Que per aquestes circumstàncies, el conjunt dels ingressos dels membres de la unitat familiar, en el mes anterior a la sol·licitud de la moratòria no se superi el límit de tres vegades l'Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples mensual (des d'ara IPREM), és a dir, 1.613,52€. S’estableixen variacions límit de l’IPREM:

 1. S'incrementarà en 0,1 vegades l'IPREM per cada fill a càrrec a la unitat familiar (53,78 €). L'increment aplicable per fill a càrrec serà de 0,15 vegades l'IPREM per cada fill en el cas d'unitat familiar monoparental (80,68 €).
 2. S'incrementarà en 0,1 vegades l'IPREM per cada persona major de 65 anys membre de la unitat familiar (53,78 €).
 3. En cas que algun dels membres de la unitat familiar tingui declarada discapacitat superior a el 33%, situació de dependència o malaltia que li incapaciti acreditadament de forma permanent per realitzar una activitat laboral, el límit previst al subapartat a) serà de quatre vegades l'IPREM (2.151,36 €), sense perjudici dels increments acumulats per fill a càrrec.
 4. En el cas que la persona obligada a pagar la renda sigui persona amb paràlisi cerebral, amb malaltia mental, o amb discapacitat intel·lectual, amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 33%, o persona amb discapacitat física o sensorial, amb un grau de discapacitat reconeguda igual o superior al 65 per cent, així com en els casos de malaltia greu que incapaciti acreditadament, a la persona o al seu cuidador, per realitzar una activitat laboral, el límit previst al subapartat a) serà de cinc vegades l'IPREM (2.689,20 €)

3. Que la renda de lloguer, més les despeses i subministraments bàsics, resulti superior o igual al 35 % dels ingressos nets que percebi el conjunt dels membres de la unitat familiar.

 1. A aquests efectes, s'entendrà per «despeses i subministraments bàsics» l'import del cost dels subministraments (si corresponen satisfer a l'arrendatari segons contracte):
  • d'electricitat,
  • gas,
  • gasoil per a calefacció,
  • aigua corrent,
  • dels serveis de telecomunicació fixa i mòbil,
  • i les possibles contribucions a la comunitat de propietaris,

S'entén per unitat familiar:

 • la persona o persones obligades a la renda,
 • el seu cònjuge no separat legalment o parella de fet inscrita.
 • i els fills, amb independència de la seva edat, que resideixin a l'habitatge, incloent els vinculats per una relació de tutela, guarda o acolliment familiar i el seu cònjuge no separat legalment o parella de fet inscrita, que resideixin a l'habitatge.

No s'entendrà que concorren els supòsits de vulnerabilitat econòmic quan la persona arrendatària o qualsevol de les persones que componen la unitat familiar que habita aquella sigui propietària o usufructuària d'algun habitatge a Espanya (amb algunes excepcions).

 

Quina documentació he de presentar?

 1. Documentació que acrediti que vostè ha estat afectat per la crisi de la COVID-19.
  1. Si vostè és treballador per compte aliè: un certificat expedit per l'entitat gestora de les prestacions, en el qual figuri la quantia mensual percebuda en concepte de prestacions o subsidis per desocupació. Pot obtenir-se per mitjà de la seu electrònica de la seguretat social, o en les Oficines.
  2. Si vostè és treballador per compte propi: En cas de cessament d'activitat dels treballadors per compte propi, mitjançant certificat expedit per l'Agència Estatal de l'Administració Tributària o l'òrgan competent de la comunitat autònoma, si s'escau, sobre la base de la declaració de cessament d'activitat declarada per l'interessat.
 2. Documentació que acrediti el nombre de persones que forma la unitat familiar:
  1. Llibre de família o document acreditatiu de parella de fet.
  2. Certificat d'empadronament relatiu a les persones empadronades a l’habitatge, amb referència al moment de la presentació dels documents acreditatius i als sis mesos anteriors. Pot obtenir-se a la seu electrònica de l'Ajuntament de Mataró
  3. Declaració de discapacitat, de dependència o d'incapacitat permanent per realitzar una activitat laboral.
 3. Titularitat dels béns:
  1. Nota simple del servei d'índexs de el Registre de la Propietat de tots els membres de la unitat familiar. Des de la pàgina web oficial dels Registradors de la propietat s'informa que si es necessita una nota simple per acreditar la situació de vulnerabilitat econòmica es pot sol·licitar per correu electrònic al Registre de la Propietat on tingui inscrit seu habitatge habitual o, si escau, a qualsevol dels Registres de la ciutat on tingui la seva residència habitual incorporant necessàriament fotocòpia del DNI de la persona sobre la qual s'hagi d'expedir la informació o, si s'escau, de tots els membres de la unitat familiar. 
 4. Declaració responsable de deutor o deutors relativa al compliment dels requisits exigits per considerar-se sense recursos econòmics suficients segons el Reial Decret.

Si no pogués aportar algun dels documents requerits, podrà substituir-ho mitjançant una declaració responsable que inclogui la justificació expressa dels motius, relacionats amb les conseqüències de la crisi de la COVID-19, que li impedeixen aquesta aportació.

Després de la finalització de l'estat d'alarma i les seves pròrrogues disposarà del termini d'un mes per l'aportació dels documents que no hagués pogut facilitar.

 

Puc accedir a les ajudes transitòries de finançament que regula el Reial decret llei?

Sí.

Ja es poden sol·licitar els préstecs avalats per l’Estat a les entitats bancàries.

S’haurà d’omplir el formulari “Formulario prestamo alquiler OM.pdf” disponible als arxius adjunts al final d’aquesta pàgina.

En el cas de ser beneficiari d’un dels préstecs avalats per l’Estat dins el programa d'ajudes transitòries de finançament, el gran tenidor aixecarà la moratòria en el pagament de la renda de lloguer i el consegüent fraccionament de seves les quotes.

 

 

Arxius adjunts