Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Accés a l'habitatge

Escoltar

Accés a l'habitatge

És un registre on s’inscriuen persones que volen optar a un habitatge amb algun tipus de protecció. El RSHPO de Mataró, forma part del Registre de Sol·licitants de Catalunya, tot i que es regeix pel seu propi reglament. La vigència de la inscripció en el RSHPO és d’un any.

Registre de sol·licitants d'habitatge amb protecció oficial de Mataró (RSHPO)

És un registre on s’inscriuen persones que volen optar a un habitatge amb algun tipus de protecció.

El RSHPO de Mataró, forma part del Registre de Sol·licitants de Catalunya, tot i que es regeix pel seu propi reglament.

La vigència de la inscripció en el RSHPO és d’un any.

 

Quins son els requisits necessari per inscriure’s?

 • Estar empadronat a Mataró.

 • Complir el límit d’ingressos que estableix la normativa sobre habitatges amb protecció oficial

 • No trobar-se en les circumstàncies d’exclusió previstes en el Reglament

 • No trobar-se incapacitat per obligar-se contractualment, llevat representació legal o autorització judicial substitutòria

 • Els requisits exigits per a ser inscrit en el Registre s’han de complir efectivament en el moment de la presentació de la sol·licitud d’inscripció i mantenir-se al llarg de tot el període de vigència.

 

Quins documents cal aportar?

Per a que la inscripció sigui efectiva, cal emplenar i signar degudament TOTS els documents inclosos als "formularis d'inscripció" (sol·licitud + declaració responsable) per part de totes les persones majors d'edat que formin part de la unitat de convivència que opten a l'habitatge

En cas de no signar l'autorització a la consulta de dades, si la persona interessada resultés possible adjudicatària, caldrà aportar la documentació necessària requerida en el moment, i que podeu consultar al propi Reglament del Registre de sol·licitants d'habitatge amb protecció oficial de Mataró.

 

Com es pot sol·licitar?

Podeu escollir entre les següents vies:

 1. Telemàticament (des de casa): 
  • Accediu al següent tràmit
  • Cliqueu a "Iniciar el tràmit" i seguidament a "Continuar" després d'acceptar l'advertiment.
  • A l'apartat "Exposo" informeu que voleu fer la inscripció al RSHPO de Mataró i la documentació que esteu aportant.
  • Adjunteu la documentació escanejada a l'apartat "Documentació aportada".
  • Accepteu les condicions i cliqueu a "enviar".
  • Seguiu les instruccions per signar la sol·licitud per mitjà del IDCat mòbil. Us caldrà disposar d'un mòbil.
  • Si no teniu l'IDCat mòbil instal·lat, podeu veure com s'instal·la aquí.

 2. Presencialment: A les nostres oficines, sol·licitant cita prèvia

 

Procediments d'adjudicació

Podeu consultar els procediments d'adjudicació al següent enllaç

Arxius adjunts

El RSHPO de Mataró, forma part del Registre de Sol·licitants de Catalunya, tot i que es regeix pel seu propi reglament.

La vigència de la inscripció en el RSHPO és d’un any. Si la sol·licitud no es renova la sol·licitud abans de la seva caducitat, es donada de baixa i l'usuari perd la possibilitat de participar en els processos d'adjudicació. 

 

Què cal fer per a renovar?

 • Si la inscripció NO presenta canvis respecte la inscripció anterior, cal omplir la declaració responsable de compliment de requisits signada per tots els membres de la unitat de convivència que sol·licita l'habitatge.
 • Si la inscripció SI presenta canvis respecte a la inscripció anterior, cal omplir la declaració responsable de compliment de requisits i anotar els canvis en el full de sol·licitud.

 

Com puc lliurar aquests documents un cop complimentats i signats?

 1. Com es pot sol·licitar?

  Podeu escollir entre les següents vies:

  1. Telemàticament (des de casa): 
   • Accediu al següent tràmit
   • Cliqueu a "Iniciar el tràmit" i seguidament a "Continuar" després d'acceptar l'advertiment.
   • A l'apartat "Exposo" informeu que voleu fer la inscripció al RSHPO de Mataró i la documentació que esteu aportant.
   • Adjunteu la documentació escanejada a l'apartat "Documentació aportada".
   • Accepteu les condicions i cliqueu a "enviar".
   • Seguiu les instruccions per signar la sol·licitud per mitjà del IDCat mòbil. Us caldrà disposar d'un mòbil.
   • Si no teniu l'IDCat mòbil instal·lat, podeu veure com s'instal·la aquí.

  2. Presencialment: A les nostres oficines, sol·licitant cita prèvia.

 

 

Com puc saber si estic inscrit/a correctament? 

Si heu informat el vostre telèfon en la sol·licitud rebreu un avís comunicant que la vostra sol·licitud d'inscripció ha estat aprovada i per mitjà de quin decret. 

Si ho desitgeu, podeu cercar la resolució de la vostra sol·licitud dins dels decrets. Necessitareu disposar del número de registre que us va ser entregat en el moment de la sol·licitud. 

Veureu que els decrets contenen també una part del vostre DNI/NIE, la data d'inscripció i la data de caducitat.

 

Accès a les publicacions d'inscripció

A continuació podeu accedir a les resolucions d'inscripció al Registre de Sol·licitants d'Habitatge Protegit de Mataró (RSHPOM). 

 

1. Resolucions d'inscripció sol·licitades entre 1/1/2024 i 15/1/2024 (Pendent de publicació)

2. Resolucions d'inscripció sol·licitades entre 16/1/2024 i 31/1/2024 (Pendent de publicació)

 

Accès a les publicacions de renovació

A continuació podeu accedir a les resolucions de renovació al Registre de Sol·licitants d'Habitatge Protegit de Mataró (RSHPOM). 

 

1. Resolucions de renovació sol·licitades entre 1/1/2024 i 15/1/2024 (Pendent de publicació)

2. Resolucions de renovació sol·licitades entre 16/1/2024 i 31/1/2024 (Pendent de publicació)

 

Recordatoris

 • La vigència de la inscripció en el RSHPO és d’un any. Si vol continuar inscrit, cal renovar abans de la caducitat.
 • El fet d'estar inscrit/a us permetrà accedir als processos d'adjudicació d'habitatge protegit que es produeixin des de la vostra data d'inscripció. 
 • El fet d'estar inscrit/a no implica l'adjudicació d'un habitatge. Consulteu els processos d'adjudicació de l'Ajuntament de Mataró. 

 

Procediments d'adjudicació d'habitatge de l'Ajuntament de Mataró

Podeu consultar els procediments d'adjudicació al següent enllaç

La borsa de lloguer és un servei de mediació entre propietaris i llogaters que té com a objectiu incrementar l'oferta d'habitatges de lloguer assequible a preus moderats per a col·lectius amb dificultats per accedir als habitatges del mercat lliure.

Requisits per optar a un pis

 • Estar inscrit al Registre de Sol·licitants d'habitatges amb protecció oficial de Mataró
 • Tenir capacitat plena per contractar
 • Tenir ingressos anuals ponderats per unitat de convivència iguals o inferiors a 4 vegades l’IRSC
 • Poder demostrar ingressos regulars encara que provinguin de rendes diferents de les de treball (pensions, jubilacions, …)
 • No tenir cap habitatge en propietat (cap membre de la unitat de convivència)
 • Els llogaters han d’acceptar les condicions de seguiment de les entitats gestores pel que fa l’ús de l’habitatge, pagament de rendes, així com les decisions i conseqüències fruit de la mediació entre l’arrendatari i el propietari, o amb la comunitat de veïns, quan sigui necessària
 • No destinar més d’una 30-35 % del total d’ingressos de la unitat de convivència al pagament de la renda de lloguer.

 

Pasos a seguir

 1. Dirigir-se a la Borsa de lloguer social (amb cita prèvia): on una persona informarà del programa de Xarxa de Mediació i ajudarà a perfilar l’habitatge adequat per cobrir les necessitats del demandant.
 2. Inscriure’s al Registre de Sol·licitants d’habitatges amb protecció oficial de Mataró.
 3. Trobar l’habitatge adequat: L'oficina Local d'Habitatge buscarà l’habitatge que s’ajusti a les necessitats de cada sol·licitant.
 4. Formalitzar el contracte i aportar la documentació: per a formalitzar el contracte es necessita aportar la següent documentació:
 • Fotocòpia del DNI de totes les persones que consten en el contracte
 • Fotocòpia dels contractes laborals
 • Fotocòpia de les 3 últimes nòmines (o alternatius)
 • Fotocòpia vida laboral
 • Compte bancari des d’on es faran efectius els pagaments i les factures d’aigua, llum i gas

5. Mentre duri el contracte: un cop formalitzat el contracte, la Borsa de lloguer social intervindrà només com a mediador entre la propietat i l’arrendatari, en el cas que sorgeixin incidències o discrepàncies.

 

 

 

Avantatges pels propietaris:

 • Servei gratuït de gestió en l’arrendament i posterior seguiment de relació contractual
 • Tramitació de les diferents assegurances gratuïtes:
  • Defensa jurídica, per activar-la en cas d’impagaments
  • Multirisc, durant el període contractual
  • Assegurança de cobrament de les rendes (màxim de sis), mitjançant el sistema Avalloguer, regulat per el decret 75/2014.
 • Control del bon ús de l’habitatge
 • Assessorament i suport
 • Possibilitat de la subvenció de l’IBI a través de l’Ajuntament de Mataró.

Requisits i condicions per al propietari

 • Els tributs, les càrregues i altres impostos, així com la quota de la comunitat de propietaris anirà a càrrec de la propietat.
 • El propietari no podrà escollir els llogaters, donarà confiança als responsables del servei en el compliment de les obligacions pactades.
 • El propietari haurà de presentar tota la documentació que s’exigeixi per acreditar la propietat de l’habitatge (DNI, escriptura i/o poders en cas d’actuar en representació de la propietat) així com els documents relatius a l’habitabilitat per  a l’ús convingut (cèdula d’habitabilitat en vigor, certificat d’eficiència energètica i certificat periòdic de gas).

Com incloure un pis a la borsa de Lloguer

Passos a seguir:

1. Dirigir-se a les oficines de la Borsa de Lloguer (amb cita prèvia): una persona especialitzada informarà a l’interessat, explicant-li què es la Borsa, els seus avantatges i condicions. 

2. Entrar per registre la sol·licitud

3. Visita de l’habitatge: personal de la Borsa de Lloguer fa una visita a l’habitatge que es vol llogar per comprovar on són els accessos, com és la distribució de l’habitatge, etc… 

4. Valoració i proposta de preu per part de la Borsa de Lloguer

5. Recollida de la documentació:

 • Escriptura de la propietat
 • DNI propietari/-s
 • Cèdula d’habitabilitat
 • Certificat d’eficiència energètica
 • Revisió periòdica de gas
 • Lliurament d’un joc de claus
 • Últimes factures i rebuts dels subministres i butlletins de l’habitatge
 • Compte bancari on es vulgui domiciliar el pagament del lloguer

6. Inventari: La borsa de lloguer realitza un inventari de tots els elements, objectes, complements que disposa l’habitatge i el seu estat.

7. Programar visites amb possibles llogaters: un cop l’habitatge s’incorpora a la Borsa, s’ensenyarà el pis fins a trobar persones adequades.

8. Formalitzar el contracte: La borsa de lloguer gestiona la tramitació del contracte de manera gratuïta.

9. Mentre duri el contracte: La borsa de lloguer intervindrà com a mediador entre la propietat i l’arrendatari, en el cas que sorgeixi alguna incidència.

 


Altres programes d'interès:

Programa Reallotgem.cat

Reallotgem.cat és un programa impulsat per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya al desembre de 2020 per llogar pisos privats buits amb l’objectiu d’allotjar les famílies que tenen informe favorable de la Mesa d’emergències.

Aquest 27 de juliol, s'ha aprovat l'ampliació del programa per al reallotjament de persones en situació d'emergència econòmica i social.

A sota trobaràs informació amb el detall del programa.

Per resoldre qualsevol dubte o consulta per part dels ajuntaments sobre el programa, us podreu adreçar a la bústia de correu electrònic: actuacionsurgenciahabitatge@gencat.cat


Lloguem!, Yes We Rent

El projecte Lloguem! - Yes We Rent! té per objectiu explorar solucions basades en l’economia social i cooperativa per generar una oferta alternativa d’habitatge assequible i estable a Mataró.  

En concret, impulsa la creació de fórmules cooperatives entre demandants d’habitatge de lloguer (cooperatives de llogaters) que permetin oferir condicions favorables a propietaris d’habitatges desocupats que busquin mobilitzar els seus habitatges amb garanties.

Es tracta d’un projecte finançat en el marc del programa europeu Accions Urbanes Innovadores (UIA), que busca donar suport a aquells projectes de base local que proposin solucions innovadores (i, sobretot, inèdites, mai testades a cap altre entorn internacional) per abordar els problemes urbans. 

Lloguem! - Yes We Rent! és un projecte impulsat per un consorci que liderem i en el qual hi participen directament:

 

Més informació aquí.