Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Procediment d'adjudicació d'habitatges contingent general de l'any 2017

Escoltar

Procediment d'adjudicació d'habitatges contingent general de l'any 2017

Data de publicació: 22/09/2020 - Finalització vigència llistes de reserva/conclusió del procediment d'adjudicació amb data d'avui es dona per finalitzada la vigència de les llistes de reserva conforme l'establert a l'article 29 del reglament del registre de sol·licitants amb protecció oficial de Mataró i, en conseqüència queda conclòs el present procediment d'adjudicació atès que en data d'avui es publica l'inici d'un nou procediment d'adjudicació.

Objecte

A) 5 habitatges actualment disponibles amb les següents característiques:

 • 1 habitatge a la zona de Vista Alegre (2n ) del contingent Llista A i estat Adjudicats
 • 1 habitatge a la zona de Vista Alegre (3r) del contingent Llista A i estat Adjudicat
 • 1 habitatge a la zona de l’Eixample (2r) del contingent Llista A i estat Adjudicat
 • 1 habitatge a la zona de l’Escorxador del contingent Llista B i estat Adjudicat
 • 1 habitatge a la zona del Centre del contingent Llista B i estat Adjudicat

B) Tots aquells habitatges de les diferents promocions gestionades per PUMSA que vagin quedant disponibles.

 • 1 habitatge a la zona de l’Havana del contingent Llista B i estat Adjudicat
 • 1 habitatge a la zona de l’Eixample (1r) del contingent Llista A i estat Adjudicat
 • 1 habitatge a la zona del Centre del contingent Llista C i estat Adjudicat
 • 1 habitatge a la zona de la Via Europa del contingent Llista C i estat Adjudicat

Tramitació:

1. Inici del procediment i aprovació de les bases:

Data de la publicació: 30/05/2017

2. Publicació de la llista provisional de participant

Data de la publicació: 31/05/2017

Llistes provisionals de participants:

 

El termini per la presentació d'alegacions és de 10 dies hàbils a comptar des de la publicació de l'inici del procediment d'adjudicació

3. Resolució de les al·legacions i publicació de les llistes definitives de participants

Data de la publicació: 16/06/2017

Publicació de la resolució d’al·legacions

Llistes definitives de participants:

Llista A: (habitatges amb 1 dormitori)

Llista B: (habitatges amb 2 dormitoris)

Llista C: (habitatges amb 3 dormitori)

El termini per la presentació de recurs és d'1 mes des de la publicació de les llistes definitives de participants.

4. Convocatòria del sorteig

Data del sorteig: 20 de juny de 2017

Lloc i hora del sorteig: 11.30 hores a les oficines de PUMSA. C. de Pablo Iglesias, 63, segona planta, despatx 13

Notari: Sra. Carmen García Ortiz

5. Publicació de la llista de seleccionats en el sorteig.

Data de publicació: 21 de juny de 2017

Llista dels adjudicataris provisionals dels habitatges actualment disponibles

Llista de reserva pels habitatges que vagin quedant disponibles

Listes dels adjudicataris provisionals:

Llista A: (habitatges amb 1 dormitori)

Llista B: (habitatges amb 2 dormitoris)

Llistes de reserva:

Llista A: (habitatges amb 1 dormitori)

Llista B: (habitatges amb 2 dormitoris)

Llista C: (habitatges amb 3 dormitoris)

 

NOTA RELATIVA A LES LLISTES DELS ADJUDICATARIS PROVISIONALS

Data de publicació: 11/10/2017

Es fa constar que s’ha detectat un error de transcripció en la confecció de les paperetes que es van incloure en el sorteig en relació a l’habitatge de la Zona Centre i l’habitatge de la Zona Eixample, incloent-se erròniament l’habitatge de la zona Centre en la llista A (quan hauria d’haver correspost al contingent B, atenent que l’habitage disposava de 2 habitacions) i incloent-se l’habitatge de la Zona Eixample en la llista B (quan hauria d’haver correspost al contingent A, atenent que l’habitatge disposava d’1 habitació).

En aquest sentit, es procedeix a subsanar el referit error en les llistes d’adjudicació provisional publicades en data 21 de juny de 2017, sense que per aquest motiu es produeixi cap alteració en la relació i posició dels altres seleccionats i dels altres habitatges disponibles adjudicats provisionalment. A tals efectes, es publica la següent modificació:

Llista A: (habitatges amb 1 dormitori)
Posició
Codi
NIF sol.licitant
Zona habitatge
1
000255-2016-08121
38856386W
Eixample

 

 

Llista B: (habitatges amb 2 dormitoris)
Posició
Codi
NIF sol.licitant
Zona habitatge
1
000219-2014-08121
39965081M
Centre

 

6. Adjudicació dels d’habitatges actualment disponibles i publicació de la llista definitiva d’adjudicataris.

La Borsa de Lloguer requerirà personalment a cada seleccionat, en un termini màxim de 15 dies a comptar des de la publicació de les llistes de seleccionats, per tal que presenti la documentació que acrediti que segueix complint amb els requisits per ser adjudicatari.

El seleccionat, per tal de poder ser adjudicatari, haurà d’acreditar que compleix amb els requisits i realitzar la visita a l’habitatge dintre dels 10 dies hàbils a comptar des del requeriment.

La NO presentació de la documentació requerida dins el termini implica que la persona interessada renuncia a l’adjudicació.

 

NOTA RELATIVA A LES LLISTES DELS ADJUDICATARIS DEFINITIVES

Data de publicació: 17/10/2017

Davant la dificultat en el procés de notificar als seleccionats en el sorteig per confirmar:

 • Que compleixen els requisits exigits
 • Que continuen interessats en optar a l’arrendament dels habitatges actualment disponibles

Es fa constar que PUMSA publicarà resolucions parcials relatives a les adjudicacions definitives dels diferents habitatges

 
LLISTA DEFINITIVA DELS HABITATGES ACTUALMENT DISPONIBLES

Llista A: (habitatges amb 1 dormitori)

Vista Alegre 3r:

 • Resolució amb data: 24/01/2018
 • Data de publicació: 25/01/2018

Resolució

Vista Alegre 2n:

 • Resolució amb data: 23/11/2017
 • Data de publicació: 24/11/2017

Resolució

Eixample 2n:

 • Resolució amb data: 28/06/2018
 • Data de publicació: 29/06/2018

Resolució

Eixample 1r:

 • Resolució amb data: 24/10/2018
 • Data de publicació: 26/10/2018

Resolució

Llista B: (habitatges amb 2 dormitoris)

Escorxador:

 • Resolució amb data: 07/03/2019
 • Data de publicació: 11/03/2019

Resolució

Centre:

 • Resolució amb data: 17/10/2017
 • Data de publicació: 17/10/2017

Resolució

L’Havana:

 • Resolució amb data: 22/11/2018
 • Data de publicació: 26/11/2018

Resolució

Llista C: (habitatges amb 2 dormitoris)

Centre:

 • Resolució amb data: 20/06/2019
 • Data de publicació: 21/06/2019

Resolució

Via Europa:

 • Resolució amb data: 20/02/2020
 • Data de publicació: 21/02/2020

Resolució

7. Llista de reserva definitiva pels habitatges que vagin quedant disponibles.

Llista A: (habitatges amb 1 dormitori)

Data de publicació: 26/11/2018

Llista

Llista B: (habitatges amb 2 dormitoris):

Data de publicació: 26/11/2018

Llista

Llista C: (habitatges amb 3 dormitoris):

Data de publicació:26/11/2018

Llista

NOTA RELATIVA A LA DISPONIBILITAT DE NOUS HABITATGES SEGONS DATES DE PUBLICACIÓ:

NOTA 1:

Data de publicació: 19/04/2018

Ha quedat disponible l’habitatge que a continuació es detalla, integrant del contingent B.

Habitatge zona Contingent Títol de PUMSA M2 útils Renda Despeses comunitat
L’Havana General llista B (2 habitacions) Propietat 47,50 232,75 €/mes 32 €/mes

 

Atenent que a data d’avui no ha estat possible publicar les llistes definitives d’espera donat les dificultats en practicar les notificacions als adjudicataris provisionals requerides en el procediment, el referit habitatge s’adjudicarà conforme l’establert al punt 11 de les bases amb la llista d’espera provisional.

Data de publicació: 26/11/2018

Havent-se realitzat els tràmits previstos a les bases, l’habitatge ha estat adjudicat mitjançant la llista provisional de reserva per al contingent general B (2 habitacions), segons resolució.

NOTA 2:

Data de publicació: 02/07/2018

Ha quedat disponible l’habitatge que a continuació es detalla, integrant del contingent B.

Habitatge zona Contingent Títol de PUMSA M2 útils Renda Despeses comunitat
Eixample General llista B (2 habitacions) Propietat 36,88 300 €/mes 52,41 €/mes
 

Atenent que a data d’avui no ha estat possible publicar les llistes definitives d’espera donat les dificultats en practicar les notificacions als adjudicataris provisionals requerides en el procediment, el referit habitatge s’adjudicarà conforme l’establert al punt 11 de les bases amb la llista d’espera provisional.

NOTA 3:

Data de publicació: 26/10/2018

Es fa constar que per un error en l’anterior publicació realitzada en data 02/07/2018 s’indicava el que nou habitatge disponible de la zona Eixample era integrant del contingent B (2 habitacions) quan hauria d’indicar que era integrant del contingent A (1 habitació), motiu pel qual s’ha procedit a esmenar aquest defecte, d’acord amb el següent redactat:

Ha quedat disponible l’habitatge que a continuació es detalla, integrant del contingent A.

Habitatge zona Contingent Títol de PUMSA M2 útils Renda Despeses comunitat
Eixample General llista A (1 habitació) Propietat 36,88 300 €/mes 52,41 €/mes

 

Data de publicació: 26/10/2018

L’Habitatge situat a la zona Eixample va quedar lliure amb posterioritat a la celebració del sorteig motiu pel qual en data 02/07/2018 es va procedir a donar publicitat de la seva disponibilitat integrant-lo dins del contingent general A (1 habitació).

Havent-se realitzat els tràmits previstos a les bases, l’habitatge ha estat adjudicat mitjançant la llista provisional de reserva per al contingent general A (1 habitació), segons resolució.

 

NOTA 4:

Data de publicació: 21/12/2018

En relació a les llistes de reserva publicades, tant les provisionals com les definitives, relatives als contingents B i C, es fa constar que per error van resultar afavorits sol·licitants que no complien amb el requisit establert a les bases relatiu a l’acreditació de la residència al municipi de Mataró indispensable per poder participar en el procediment d’adjudicació.

En aquest sentit s’ha procedit a esmenar aquest error i a excloure de les llistes de reserva dels contingents B i C aquells afavorits que no complien amb el requisit d’acreditar la residència al Municipi de Mataró.

Llista provisional de reserva

 

Contingent B

Llista

Llista provisional de reserva

 

Contingent C

Llista

Llista definitiva de reserva
 

Contingent C

Llista

NOTA 5:

Data de publicació: 22/05/2019

Ha quedat disponible l’habitatge que a continuació es detalla, integrant del contingent C.

Habitatge zona Contingent Títol de PUMSA M2 útils Renda Despeses comunitat
Centre General llista C (3 habitacions) Adscripció 70 430 €/mes 21,02 €/mes
 

El referit habitatge s’adjudicarà conforme l’establert al punt 11 amb la llista d’espera definitiva per el contingent C.

NOTA 6:

Data de publicació: 13/11/2019

Ha quedat disponible l’habitatge que a continuació es detalla, integrant del contingent

Habitatge zona Contingent Títol de PUMSA M2 útils Aparcament Annex m2 Renda Despeses Comunitat
Via Europa General llista C
(3 habitacions)
Propietat 69,9 22 400 €/mes 56,19 €/mes
 

El referit habitatge s’adjudicarà conforme l’establert al punt 11 amb la llista d’espera definitiva per el contingent C.

 

8. Formalització de l’adjudicació

La signatura del contracte d’arrendament s’efectuarà en el termini màxim d’1 mes a comptar des de la publicació de la llista definitiva d’adjudicataris.

Arxius adjunts