Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Subvencions IBI per a propietaris que cedeixen els habitatges a la borsa de lloguer

Escoltar

Subvencions IBI per a propietaris que cedeixen els habitatges a la borsa de lloguer

Es tracta d’una subvenció que l’Ajuntament de Mataró atorga a aquells propietaris que cedeixin els seus habitatges a la Borsa de Lloguer i/o a la resta de programes que l’Ajuntament emprengui per promoure i fomentar l'increment d'habitatges destinats a un ús social per al pagament de l’IBI, l’ICIO i la taxa de llicències urbanístiques per a les obres d’adequació d’aquests habitatges cedits.

 

Què és i quin és el seu objectiu?

Es tracta d’una subvenció que l’Ajuntament de Mataró atorga a aquells propietaris que cedeixin els seus habitatges a la Borsa de Lloguer i/o a la resta de programes que l’Ajuntament emprengui per promoure i fomentar l'increment d'habitatges destinats a un ús social per al pagament de l’IBI, l’ICIO i la taxa de llicències urbanístiques per a les obres d’adequació d’aquests habitatges cedits.

El seu objectiu és incentivar que els propietaris d’habitatges, els cedeixin a la Borsa de Lloguer així com a la resta de programes de l’Ajuntament que promouen l'ús social dels habitatges de la ciutat i poder, així, fer front a la gran demanda ciutadana pel què fa a l'habitatge.

 

Qui ho pot demanar?

Les persones propietàries d’habitatges desocupats, ja tinguin la condició de particulars o d'institucions, i les entitats sense ànim de lucre que els aportin o els cedeixin a la Borsa de Lloguer i/o a la resta de programes que l’Ajuntament emprengui per promoure i fomentar els habitatges d'ús social.

Per a més informació de la borsa de lloguer podeu accedir a Pumsa.cat.

En cas que els propietaris ja tinguin l'habitatge cedit a la Borsa de Lloguer i vulguin gaudir de la subvenció hauran de complir el requisit del preu que s'estableix a les bases.

 

Quin cost té?

No en té cap.

 

Quina és la data límit en què es pot sol·licitar?

Per a sol·licitar-la hi ha temps fins el 14 de desembre de 2019.

 

Quina documentació s’ha d’aportar?

  1. La sol·licitud degudament complimentada on hi consti el número de compte corrent on ingressar la subvenció i una còpia del DNI, NIE o CIF del sol·licitant. Accediu a la sol·licitud al següent enllaç:

         Subvencions d'IBI, ICIO i taxes de llicències d'obres per habitatges cedits a la borsa de lloguer

  1. Un document que acrediti el pagament de l’IBI, l'ICIO o la taxa de llicències urbanístiques d'obres.
  2. El pressupost on hi consti la descripció de les obres a realitzar i les factures.

 

Com i on es pot presentar la sol·licitud?

Per Internet, amb identificació electrònica, adjuntant la documentació requerida, incloent el formulari de sol·licitud.

Personalment a l’Oficina Local d’Habitatge o a les Oficines d'Atenció Ciutadana.

 

Quin és el termini per tenir la resposta a la sol·licitud?

El termini màxim per a la resolució de les sol·licituds serà de 3 mesos des de la seva presentació.

 

Efectes del silenci administratiu

Transcorregut el termini fixat sense que s'hagi notificat una resolució expressa s'entendrà desestimada la sol·licitud d'atorgament de la subvenció.

 

Fins quan puc presentar la sol·licitud?

El termini de presentació de les sol·licituds començarà el dia següent a la publicació de extracte d’aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), i finalitzarà el dia 14 de desembre de 2019.

 

Marc legal

Arxius adjunts