Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Protecció de l'habitatge

Escoltar

Protecció de l'habitatge

El Pla per al dret al habitatge vigent, preveu ajuts per pagar el lloguer adreçats a diferents col·lectius susceptibles de ser exclosos socialment per motius econòmics i/o residencials.

SUBVENCIONS PER AL PAGAMENT DE LLOGUER O CESSIÓ D'ÚS, PER A:

1 - Joves de 35 anys o menys (a data 26.02.24)

CONVOCATÒRIA TANCADA

2- Persones entre 36 i 64 anys (a data 26.02.24)

CONVOCATÒRIA TANCADA

3- Persones de 65 anys o més (a data 26.02.24)

CONVOCATÒRIA TANCADA

 

 

El Pla per al dret a l’habitatge vigent preveu prestacions d’especial urgència per atendre situacions en què es produeixen rebuts impagats, adreçades a diferents col·lectius susceptibles de ser exclosos socialment per motius residencials.

Són prestacions econòmiques d'especial urgència, per afrontar situacions d'emergència en l'àmbit de l'habitatge.

La finalitat d'aquestes prestacions és possibilitar:

 • La permanència en l'habitatge de la persona sol·licitant i de la seva unitat de convivència.
 • L'accés a un nou habitatge, per pèrdua de l’habitatge habitual.

S’atorguen fruit de la mediació social i seguiment de caràcter personal i es concedeixen a fons perdut.

Tota la informació de l'ajut, requisits i documentació AQUÍ.

Aquest tràmit es pot fer telemàticament, o presencialment, amb cita prèvia a l'Oficina Local d'Habitatge, que es pot demanar per un dels següents canals:

Són prestacions que s’atorguen a persones que han generat deutes per rebuts impagats de quotes hipotecàries.

Tota la informació de l'ajut, requisits i documentació AQUÍ.

Aquest tràmit no es pot fer telemàticament, i cal demanar cita prèvia a l'Oficina Local d'Habitatge per un dels següents canals:

 

Descàrrega de la sol·licitud d'aquest ajut en PDF

Són prestacions que s’atorguen a persones que han perdut l’habitatge com a conseqüència d’un procés de desnonament o d’execució hipotecària, o altres processos reconeguts i validats d’intermediació en què s’hagi perdut l’habitatge, com en els casos de dació en pagament, que quedin degudament acreditats.

Tota la informació de l'ajut, requisits i documentació AQUÍ.

Aquest tràmit no es pot fer telemàticament, i cal demanar cita prèvia a l'Oficina Local d'Habitatge per un dels següents canals:

 

Descàrrega de la sol·licitud d'aquest ajut en PDF

El Servei Integral de Protecció de l'Habitatge esdevé una finestreta única que centralitza tots els recursos a disposició de l’Ajuntament per a evitar i contenir el risc de pèrdua de l’habitatge, i es presta a partir de la col·laboració entre l’Oficina d’Habitatge, el Servei d’Habitatge, el Servei de Benestar Social i el Servei de Consum.

Es tracta d’un servei gratuït d’informació, assessorament i intermediació orientat a persones que es troben en risc de perdre el seu habitatge habitual.

 • Assessorament i intermediació en matèria hipotecària
 • Assessorament i intermediació en matèria de lloguer
 • Assessorament i intermediació en matèria de Lloguer Social obligatori

 • El SIPH esdevé una finestreta única que centralitza tots els recursos a disposició de l’Ajuntament per a evitar i contenir el risc de pèrdua de l’habitatge.
 • Recolzament i suport a les persones afectades.
 • Assessorament i orientació de forma personalitzada.
 • Intermediació amb les entitats financeres i propietaris d’habitatge.

 • A persones hipotecades propietàries d'un únic habitatge, que utilitzen com a residència habitual, que es troben en dificultats per pagar el préstec o crèdit hipotecari o que preveuen que no el podran pagar en el futur.
 • A persones arrendatàries que es troben en risc de perdre el seu habitatge ja sigui per dificultats per fer front a la renda de lloguer, dificultats per a renovar el contracte o altres situacions.
 • A persones avaladores en risc de perdre el seu habitatge principal per impagament dels préstecs o crèdits avalats.
 • A persones consumidores que han rebut notificació d’inici d’un procediment d’execució hipotecària de l’habitatge habitual.
 • A persones consumidores que han detectat qualsevol clàusula abusiva en els seus contractes de préstec o crèdit hipotecari.
 • A persones en risc d’exclusió residencial que han transmès el seu habitatge per compensar el deute hipotecari o que estan a punt de perdre’l per un procediment judicial.
 • A persones en situació de sobreendeutament per deutes derivats d’una relació de consum, provocada per causes sobrevingudes. Especialment si són: deutes d’habitatge, deutes amb múltiples creditors, deutes com a conseqüència de romanents d’altres préstecs hipotecaris.
 • A persones que es troben el algun dels supòsits per a acollir-se a un lloguer social obligatori.

 • Un cop formulada la sol·licitud per part del ciutadà, el referent del SIPH analitza el cas, requereix informació addicional si s’escau i en valora la urgència.
 • Si tot és correcte, s'agenda una entrevista amb un dels assessors jurídics. En aquesta entrevista el ciutadà rep assessorament amb l’objectiu de:
  • Ser coneixedor/a dels seus drets i obligacions.
  • Prendre conscicència de la seva situació per a poder definir estratègies d’actuació.
  • Ser capaç de (co) dissenyar una proposta de resolució/mitigació de la situació que afronta.
  • Ajudar i acompanyar en la definició d’aquesta proposta de negocació.
  • En casos de lloguer entre particulars, a més...
   • Ajudar a definir estratègies per a poder defensar aquesta proposta davant de l’arrendador (en cas de lloguer).
   • Resoldre aspectes abusius i ilegals de la relació contractual.
   • Identificar situacions d’assetjament immobiliari.
 • Si la persona sol·licitant requereix d’intermediació amb una entitat financera o gran tenidor, l’assessor jurídic transmet la proposta de negociació acordada a Ofideute de la Generalitat de Catalunya per a que la confronti i defensi enfront de l’entitat financera o gran tenidor.

Per accedir al servei es prioritzarà el format electrònic i per tant caldrà fer el tràmit a través de la Seu Electrònica de l’Ajuntament.

Podeu accedir-hi directament al següent enllaç:

Tràmit telemàtic

 

En els casos que això no pugui ser, el ciutadà també es podrà descarregar l’imprès de sol·licitud i lliurar-lo personalment a l’Oficina Local de l’Habitatge o a les Oficines d'Atenció Ciutadana, sempre amb cita prèvia.

 
Carrer de Pablo Iglesias 63, Planta 1ª despatx 12, Tel.: 93 741 31 99

 

Centre – La Riera 48, Tel.: 93 758 21 00
Cerdanyola – Passeig de Ramon Berenguer III 82, Tel.: 93 799 02 01
Rocafonda – Carrer de Josep Punsola 47, Tel.: 93 796 45 03

 

 

El SIPH es presta a partir de la col·laboració entre l’Oficina d’Habitatge, el Servei d’Habitatge, el Servei de Benestar Social i el Servei de Consum de l'Ajuntament de Mataró, juntament amb la Diputació de Barcelona i el Servei Ofideute de la Generalitat de Catalunya. 

 1. Requisits comuns
  • El manteniment de la possessió de l’habitatge per part de les persones, unitats familiars o de convivència que demanin l’atenció del Servei.
  • Disposar/ haver disposat d’un títol habilitant amb l’exepció de persones amb dret a un lloguer social obligari o contractes verbals.
  • Estar empadronat a Mataró.
  • Tractar-se d’un deudor de bona fe que, de forma genèriqui, afronti una situació sobrevinguda no planificada en el moment de constitució del prèstec hipotecari o del lloguer.

    

 2. Àmbits de lloguer entre particulars
  • Exisitencia per part de l’arrendatari una voluntat de resolució / mitigació de la situació.
  • Exisitència de possibilitat de plantejar una proposta de resolució / mitigació viable.

    

 3. Àmbit hipotecari i lloguer amb grans tenidors
  • Al contracte, la part contraria (creditor o arrendador) ha d’ésser una entitat financera (EF), empreses de grup o associades a l’EF, fons d’inversió, gran tenidor, etc. d’acord amb allò que defineixen les lleis d’emergència habitacional.
  • Ha de tractar-se de l’únic habitatge de la persona sol·licitant i ha de constituir la residència habitual.
  • El prèstec hipotecari ha de ser destinat a la compra de l’habitatge.
  • Ha d’haver intentat realitzar una negociació prèvia amb l’entitat financera.

    

 4. Lloguer social obligatori
  Persones amb dret al reallotjament obligatori (art. 16.4.d L4/2016), des de oferiment LSO previ a inici procediment judicial o comunicació d’aquest fins al desnonament.

   

 5. Límits
  • El SIPH és un servei de suport a la mediació voluntària de les parts.
  • El suport es presta en situacions en que hi ha un risc directe o indirecte de pèrdua de l’habitatge. No és un servei d’orientació jurídica general en temes de lloguer (despeses, reformes, etc.).
  • No és un servei adreçat a persones que ocupen un habitatge de forma irregular. Es requereix que existeixi una relació consentida d’arrendament ja sigui formalitzat en un lloguer o no (cessió d’ús, contracte verbal, etc.).
  • El servei no suposa cap tipus de benefici o prioritat per  l’accés un habitatge en públic o qualsevol a altre recurs públic.

 

 

 
Hipoteca
Lloguer amb grans tenidors
Lloguer Social Obligatori

Formulari de sol·licitud complimentada i signada

https://seu.mataro.cat/oficina/tramites/acceso.do?id=13818&descarga=26786

SI
SI
SI

Autorització per la consulta de dades

https://seu.mataro.cat/oficina/tramites/acceso.do?id=13818&descarga=26786

SI
SI
SI

DNI / NIE de la persona sol·licitant

SI
SI
SI

Documentació identificativa de la resta de membres de la unitat de convivència (DNI, NIE, Passaport o altres)

SI
SI
SI

Escriptura de compra de l’habitatge / Contracte de lloguer

SI
SI
NO

Escriptura de préstec o crèdit hipotecari

SI
NO
NO

Document de l'entitat financera amb l'estat del préstec: quotes pendents, capital inicial, capital pendent terminis del préstec, tipus d'interès actual i import de les quotes

SI
NO
NO

Notificació judicial/ Notificació judicial per part d'oferiment de lloguer social

SI*
SI*
SI

Altres comunicacions per part de l'entitat financera (carta, burofax, etc)

SI*
NO
NO

Altres comunicacions per part de la propietat

SI*
SI*
NO

Últim rebut pagat del préstec o crèdit hipotecari (o última quota de lloguer)

SI
SI
NO

Justificant d'ingressos de la persona sol·licitant i de totes les persones majors de 16 anys que formin la unitat de convivència

SI
SI
SI

En cas de persones treballadores per compte d'altre

 
 
 

Contracte Laboral

SI
SI
SI

3 últimes nòmines

SI
SI
SI

En cas de persones treballadores per compte propi

 
 
 

Altra documentació acreditativa dels ingressos en funció de les circumstàncies

SI
SI
SI
Extracte bancari on constin com a mínim els últims 6 mesos (Caixes/Bancs) de totes les persones de la unitat de convivència majors de 16 anys
SI
SI
SI

Sol·licitud signada d'informe municipal (decret 17/2019)

https://seu.mataro.cat/oficina/tramites/acceso.do?id=13818&descarga=26786

NO
NO
SI
Llibre de família
NO
NO
SI
Documentació que acrediti la residència a l'habitatge abans de 01/06/2021
NO
NO
SI**

Sol·licitud signada per l'emissió de l'informe d'exclusió residencial

https://seu.mataro.cat/oficina/tramites/acceso.do?id=13818&descarga=26786

SI
SI
NO
Sentència de separació o divorci
SI*
SI*
SI*
Pensió alimentària i custòdia de fills
SI
SI
SI
Denúncia judicial per no rebre la pensió d'aliments
SI
SI
SI
Sol·licitud de baixa de padró de persones que no resideixin a l'habitatge
SI*
SI*
SI*

*Si s'escau

**Només per persones que no figurin empadronades abans del 01/06/2021