Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Escoltar

A qui va adreçat el servei?

  • A persones hipotecades propietàries d'un únic habitatge, que utilitzen com a residència habitual, que es troben en dificultats per pagar el préstec o crèdit hipotecari o que preveuen que no el podran pagar en el futur.
  • A persones arrendatàries que es troben en risc de perdre el seu habitatge ja sigui per dificultats per fer front a la renda de lloguer, dificultats per a renovar el contracte o altres situacions.
  • A persones avaladores en risc de perdre el seu habitatge principal per impagament dels préstecs o crèdits avalats.
  • A persones consumidores que han rebut notificació d’inici d’un procediment d’execució hipotecària de l’habitatge habitual.
  • A persones consumidores que han detectat qualsevol clàusula abusiva en els seus contractes de préstec o crèdit hipotecari.
  • A persones en risc d’exclusió residencial que han transmès el seu habitatge per compensar el deute hipotecari o que estan a punt de perdre’l per un procediment judicial.
  • A persones en situació de sobreendeutament per deutes derivats d’una relació de consum, provocada per causes sobrevingudes. Especialment si són: deutes d’habitatge, deutes amb múltiples creditors, deutes com a conseqüència de romanents d’altres préstecs hipotecaris.
  • A persones que es troben el algun dels supòsits per a acollir-se a un lloguer social obligatori.