Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Protecció de l'habitatge

Escoltar

Protecció de l'habitatge

Servei Integral de Protecció de l’Habitatge (SIPH)

El Servei Integral de Protecció de l'Habitatge esdevé una finestreta única que centralitza tots els recursos a disposició de l’Ajuntament per a evitar i contenir el risc de pèrdua de l’habitatge, i es presta a partir de la col·laboració entre l’Oficina d’Habitatge, el Servei d’Habitatge, el Servei de Benestar Social i el Servei de Consum.

Es tracta d’un servei gratuït d’informació, assessorament i intermediació orientat a persones que es troben en risc de perdre el seu habitatge habitual.

 • Assessorament i intermediació en matèria hipotecària
 • Assessorament i intermediació en matèria de lloguer
 • Assessorament i intermediació en matèria de Lloguer Social obligatori

 • El SIPH esdevé una finestreta única que centralitza tots els recursos a disposició de l’Ajuntament per a evitar i contenir el risc de pèrdua de l’habitatge.
 • Recolzament i suport a les persones afectades.
 • Assessorament i orientació de forma personalitzada.
 • Intermediació amb les entitats financeres i propietaris d’habitatge.

 • A persones hipotecades propietàries d'un únic habitatge, que utilitzen com a residència habitual, que es troben en dificultats per pagar el préstec o crèdit hipotecari o que preveuen que no el podran pagar en el futur.
 • A persones arrendatàries que es troben en risc de perdre el seu habitatge ja sigui per dificultats per fer front a la renda de lloguer, dificultats per a renovar el contracte o altres situacions.
 • A persones avaladores en risc de perdre el seu habitatge principal per impagament dels préstecs o crèdits avalats.
 • A persones consumidores que han rebut notificació d’inici d’un procediment d’execució hipotecària de l’habitatge habitual.
 • A persones consumidores que han detectat qualsevol clàusula abusiva en els seus contractes de préstec o crèdit hipotecari.
 • A persones en risc d’exclusió residencial que han transmès el seu habitatge per compensar el deute hipotecari o que estan a punt de perdre’l per un procediment judicial.
 • A persones en situació de sobreendeutament per deutes derivats d’una relació de consum, provocada per causes sobrevingudes. Especialment si són: deutes d’habitatge, deutes amb múltiples creditors, deutes com a conseqüència de romanents d’altres préstecs hipotecaris.
 • A persones que es troben el algun dels supòsits per a acollir-se a un lloguer social obligatori.

 • Un cop formulada la sol·licitud per part del ciutadà, el referent del SIPH analitza el cas, requereix informació addicional si s’escau i en valora la urgència.
 • Si tot és correcte, s'agenda una entrevista amb un dels assessors jurídics. En aquesta entrevista el ciutadà rep assessorament amb l’objectiu de:
  • Ser coneixedor/a dels seus drets i obligacions.
  • Prendre conscicència de la seva situació per a poder definir estratègies d’actuació.
  • Ser capaç de (co) dissenyar una proposta de resolució/mitigació de la situació que afronta.
  • Ajudar i acompanyar en la definició d’aquesta proposta de negocació.
  • En casos de lloguer entre particulars, a més...
   • Ajudar a definir estratègies per a poder defensar aquesta proposta davant de l’arrendador (en cas de lloguer).
   • Resoldre aspectes abusius i ilegals de la relació contractual.
   • Identificar situacions d’assetjament immobiliari.
 • Si la persona sol·licitant requereix d’intermediació amb una entitat financera o gran tenidor, l’assessor jurídic transmet la proposta de negociació acordada a Ofideute de la Generalitat de Catalunya per a que la confronti i defensi enfront de l’entitat financera o gran tenidor.

Per accedir al servei es prioritzarà el format electrònic i per tant caldrà fer el tràmit a través de la Seu Electrònica de l’Ajuntament.

Podeu accedir-hi directament al següent enllaç:

Tràmit telemàtic

 

En els casos que això no pugui ser, el ciutadà també es podrà descarregar l’imprès de sol·licitud i lliurar-lo personalment a l’Oficina Local de l’Habitatge o a les Oficines d'Atenció Ciutadana, sempre amb cita prèvia.

 
Carrer de Pablo Iglesias 63, Planta 1ª despatx 12, Tel.: 93 741 31 99

 

Centre – La Riera 48, Tel.: 93 758 21 00
Cerdanyola – Passeig de Ramon Berenguer III 82, Tel.: 93 799 02 01
Rocafonda – Carrer de Josep Punsola 47, Tel.: 93 796 45 03

 

 

El SIPH es presta a partir de la col·laboració entre l’Oficina d’Habitatge, el Servei d’Habitatge, el Servei de Benestar Social i el Servei de Consum de l'Ajuntament de Mataró, juntament amb la Diputació de Barcelona i el Servei Ofideute de la Generalitat de Catalunya. 

 1. Requisits comuns
  • El manteniment de la possessió de l’habitatge per part de les persones, unitats familiars o de convivència que demanin l’atenció del Servei.
  • Disposar/ haver disposat d’un títol habilitant amb l’exepció de persones amb dret a un lloguer social obligari o contractes verbals.
  • Estar empadronat a Mataró.
  • Tractar-se d’un deudor de bona fe que, de forma genèriqui, afronti una situació sobrevinguda no planificada en el moment de constitució del prèstec hipotecari o del lloguer.

    

 2. Àmbits de lloguer entre particulars
  • Exisitencia per part de l’arrendatari una voluntat de resolució / mitigació de la situació.
  • Exisitència de possibilitat de plantejar una proposta de resolució / mitigació viable.

    

 3. Àmbit hipotecari i lloguer amb grans tenidors
  • Al contracte, la part contraria (creditor o arrendador) ha d’ésser una entitat financera (EF), empreses de grup o associades a l’EF, fons d’inversió, gran tenidor, etc. d’acord amb allò que defineixen les lleis d’emergència habitacional.
  • Ha de tractar-se de l’únic habitatge de la persona sol·licitant i ha de constituir la residència habitual.
  • El prèstec hipotecari ha de ser destinat a la compra de l’habitatge.
  • Ha d’haver intentat realitzar una negociació prèvia amb l’entitat financera.

    

 4. Lloguer social obligatori
  Persones amb dret al reallotjament obligatori (art. 16.4.d L4/2016), des de oferiment LSO previ a inici procediment judicial o comunicació d’aquest fins al desnonament.

   

 5. Límits
  • El SIPH és un servei de suport a la mediació voluntària de les parts.
  • El suport es presta en situacions en que hi ha un risc directe o indirecte de pèrdua de l’habitatge. No és un servei d’orientació jurídica general en temes de lloguer (despeses, reformes, etc.).
  • No és un servei adreçat a persones que ocupen un habitatge de forma irregular. Es requereix que existeixi una relació consentida d’arrendament ja sigui formalitzat en un lloguer o no (cessió d’ús, contracte verbal, etc.).
  • El servei no suposa cap tipus de benefici o prioritat per  l’accés un habitatge en públic o qualsevol a altre recurs públic.

 

 

 
Hipoteca
Lloguer *
Consum
LSO

Formulari de sol·licitud

SI
SI
SI
SI

DNI / NIE de la persona sol·licitant

SI
NO
SI
SI

Escriptura de compra de l’habitatge (o contracte de lloguer)

SI
SI
NO
NO

Escriptura de préstec o crèdit hipotecari

SI
NO
SI
NO

Reclamació prèvia de clàusules abusives presentada al servei d’atenció al client de l’entitat financera

NO
NO
SI
NO

Estat del préstec o crèdit (o del pagament de quotes de lloguer)

SI
SI
NO
NO

Últim rebut pagat del préstec o crèdit hipotecari (o última quota de lloguer)

SI
SI
SI
NO

Justificant d’empadronament de tots els membres de la unitat

Autorització
Autorització
Autorització
Autorització

Justificant d’ingressos de tots els membres de la unitat familiar

SI
SI
SI
SI

Notificació de l’entitat financera de reclamació de mediació prèvia a l’obertura d’un procediment judicial

Optatiu
NO
SI
NO

Informe d’exclusió residencial

Optatiu
Optatiu
Optatiu
SI

Notificacions judicials

Optatiu
Optatiu
Optatiu
SI

Declaració responsable de compliment de requisits

NO
NO
NO
SI

Altres documentació o acords amb afectació econòmica o sobre l’habitatge (inclosos acords de separació o manutenció)

Optatiu
Optatiu
NO
NO

* Per a intermediació o lloguer amb grans tenidors

Ajuts al pagament del lloguer

El Pla per al dret a l’habitatge vigent preveu ajuts per pagar el lloguer adreçats a diferents col·lectius susceptibles de ser exclosos socialment per motius residencials. Actualment hi ha les següents campanyes disponibles:

Què són?

Es tracta de subvencions per al pagament del lloguer o cessió d’ús d’habitatges o habitacions, en règim de concurrència competitiva, per facilitar l’accés i la permanència a sectors de població en risc d’exclusió social.

 

A qui va dirigit?

A les persones físiques que en el moment de presentar la sol·licitud tinguin 36 anys o més, que siguin titulars d’un contracte de lloguer o cessió d’ús que constitueixi el seu domicili habitual i permanent al territori de Catalunya i compleixin els requisits de la convocatòria.

 

Terminis

Aquests ajuts es podran sol·licitar del 28 de juny fins al 15 de juliol.

 

Sol·licitud

Es pot sol·licitar l’ajut per qualsevol dels següents canals:

 1. OPCIÓ RECOMANADA Tramitació telemàtica a Tràmits gencat aquí.
 2. Auto tramitació assistida. Caldrà demanar cita prèvia a aquí.
 3. Presencialment a l’Oficina Local d'Habitatge. Caldrà sol·licitar cita prèvia obligatòria  aquí. Es recorda que no s’atendrà a persones sense cita prèvia o que no arribin a l’hora programada. ACTUALMENT SENSE CITES DISPONIBLES
 4. A l’Espai Mataró Connecta. Caldrà sol·licitar cita prèvia obligatòria  aquí (cal seleccionar l'opció "Ajuts al Lloguer 2022")

 

Requisits

 • Tenir 36 anys o més en el moment de presentar la sol·licitud.
 • Tenir la residència legal a Catalunya.
 • Que la unitat de convivència tingui una font regular d’ingressos per poder pagar el lloguer i que no sobrepassin els 22.548,67 € (2,831267 vegades l’indicador de renda de suficiència (IRSC), excepte en els supòsits de víctimes de terrorisme.
 • Ser titular d’un contracte de lloguer o de cessió d’ús de l’habitatge o habitació que sigui el seu domicili habitual i permanent. Cal estar-hi empadronat.
 • No pagar un lloguer o preu de cessió mensual per l’habitatge o habitació superior als imports que estableixen les resolucions de convocatòria corresponents.
 • Tenir domiciliat el cobrament de la subvenció en una entitat financera.
 • Estar al corrent de pagament de les rendes de en el moment de presentar la sol·licitud o bé justificar com a mínim 3 rebuts de lloguer pagats.
 • Pagar el lloguer o preu de cessió per mitjà de transferència bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte, Bizum o rebut emès per la persona administradora de la finca, en el moment de presentació de la sol·licitud.
 • No estar sotmès a cap dels supòsits de prohibició per ser beneficiari de subvencions de conformitat amb el que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i no haver estat objecte d’un procediment de revocació d’algun dels ajuts establerts pel Reial decret 106/2018, de 9 de març, o per l’anterior Pla estatal d’habitatge, per incompliment o causa imputable a la persona sol·licitant.
 • Complir les obligacions tributàries davant l’Estat, la Generalitat i les obligacions amb la Seguretat Social. (Es comprovarà d’ofici abans de la proposta de la resolució)

 

Més informació

Prestacions d'especial urgència

El Pla per al dret a l’habitatge vigent preveu prestacions d’especial urgència per atendre situacions en què es produeixen rebuts impagats, adreçades a diferents col·lectius susceptibles de ser exclosos socialment per motius residencials.

Són prestacions que s’atorguen a persones que han generat deutes per rebuts impagats de rendes de lloguer.

Tota la informació de l'ajut, requisits i documentació AQUÍ.

Aquest tràmit no es pot fer telemàticament, i cal demanar cita prèvia a l'Oficina Local d'Habitatge per un dels següents canals:

 

Descàrrega de la sol·licitud d'aquest ajut en PDF

Són prestacions que s’atorguen a persones que han generat deutes per rebuts impagats de quotes hipotecàries.

Tota la informació de l'ajut, requisits i documentació AQUÍ.

Aquest tràmit no es pot fer telemàticament, i cal demanar cita prèvia a l'Oficina Local d'Habitatge per un dels següents canals:

 

Descàrrega de la sol·licitud d'aquest ajut en PDF

Són prestacions que s’atorguen a persones que han perdut l’habitatge com a conseqüència d’un procés de desnonament o d’execució hipotecària, o altres processos reconeguts i validats d’intermediació en què s’hagi perdut l’habitatge, com en els casos de dació en pagament, que quedin degudament acreditats.

Tota la informació de l'ajut, requisits i documentació AQUÍ.

Aquest tràmit no es pot fer telemàticament, i cal demanar cita prèvia a l'Oficina Local d'Habitatge per un dels següents canals:

 

Descàrrega de la sol·licitud d'aquest ajut en PDF