Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Rehabilitació i habitabilitat

Escoltar

Rehabilitació i habitabilitat

Són les actuacions de suport a la rehabilitació d’edificis i a la col·locació d’ascensors, especialment en aquelles comunitats amb més dificultats per assumir les actuacions de millora. Inclou subvencions directes, microcrèdits i mesures de coneixement de l’estat dels edificis i habitatges.

Sessions obertes a la ciutadania i a professionals sobre els ajuts locals i autonòmics per a la millora dels edificis.

Sessions informatives sobre ajuts a la rehabilitació d'edificis 2019

 • Dimarts 28 de maig, a les 18 h, Delegació del Maresme del CAATEEB. (C. d'en Xammar, 2)
 • Dilluns 3 de juny, a les 19 h, Biblioteca Antoni Comas. (C. d’Enric Prat de la Riba, 110)
 • Dimarts 4 de juny, a les 13 h, Centre Cívic Pla d’en Boet, (C. de Juan Sebastián Elcano, 6)
 • Dijous 13 de juny, a les 19 h, Centre Cívic Espai Gatassa (Carrer de Josep Monserrat  Cuadrada, 1)
 • Dilluns 17 de juny, a les 19 h. Associació Veïnal de Cirera (Carretera de Cirera, 33)

Arxius adjunts

L'Ajuntament ha publicat una nova convocatòria de subvencions pel manteniment, conservació i rehabilitació, per a la millora de l’ accessibilitat, i per la millora de l’ eficiència energètica d’edificis d’ús residencial a la ciutat de Mataró. El pressupost per a 2019 és de 600.000€

A qui van adreçades les subvencions?

Als propietaris o juntes de propietaris d’edificis d’habitatges que realitzin obres de manteniment, conservació i rehabilitació, per a la millora de l’accessibilitat, o per la millora de l’eficiència energètica.

Quins tipus d’obres poden rebre subvenció?

1. Obres per a la reparació d’estructura, façanes, cobertes, terrats, mitgeres, patis i celoberts o instal·lacions comuns (aigua, gas, electricitat i contra incendis), necessàries per a resoldre les deficiències detectades a l’informe de la inspecció tècnica de l’edifici qualificades com a importants, greus o molt greus, o les instades per ordre d’execució emesa per l’Ajuntament de Mataró
2. Obres per a assolir l’adequació en matèria d’accessibilitat de l’edifici com, per exemple, la instal•lació d’ascensors, rampes o altres dispositius d’accessibilitat.
3. Obres de rehabilitació energètica que compleixin els requisits establerts en les bases.

Quin és l’àmbit territorial d’aplicació?

Per a les actuacions descrites en el punt 1, la totalitat del terme municipal de Mataró.
Per la resta de les actuacions, l’àmbit d’aplicació és únicament els edificis situats en els barris de Cerdanyola Nord, Cerdanyola Sud, Rocafonda i El Palau-Escorxador. La definició precisa del l’àmbit es pot consultar les bases (punt 28).

Quan han d’estar fetes les obres?

Les obres objecte d’ajut han d’haver estat finalitzades entre l’1 de gener de 2019 i el 31 d’octubre de 2020.
Les obres s’hauran d’iniciar en un termini màxim de 6 mesos des de la notificació de la resolució de la concessió.

Quins requisits han de complir els edificis?

Per poder obtenir els ajuts, els edificis han de ser de més de 20 anys d’antiguitat en el moment de sol·licitud de l’ajut, excepte en aquells supòsits que estableixen les bases.
El 70% de la superfície sobre rasant de l’edifici ha d’estar destinat a ús residencial d’habitatge.
Els edificis han de disposar de l’Informe d’Avaluació de l’Edifici (IAE) que ha de contenir l’Informe d’Inspecció Tècnica de l’Edifici (IITE) i hauran de disposar del Certificat d’Eficiència Energètica (EEC), excepte en aquells supòsits que estableixen les bases.

Quina és la quantia de la subvenció?

En termes generals, la quantia és del 40 % del cost protegit amb un topall de 30.000 € per edifici o 2.000 € per habitatge, d’acord amb el que s’estableix a les bases.
El topall s’estableix en 40.000 € per edifici o 3.000 € per habitatge, per actuacions de reparació d’estructura.
Les actuacions amb utilització de materials amb certificació de baixa petjada ecològica poden incrementar la subvenció fins a un 5 %, d’acord amb el que s’estableix a les bases.
Les persones amb especials dificultats per assumir les despeses comunitàries de les obres de rehabilitació poden sol·licitar un ajut complementari de fins el 30% (programa de cohesió social)

Qui es pot acollir al programa de cohesió social?

Poden sol·licitar l’ajut complementari de fins el 30% les persones que compleixin els següents requisits:

 • Ser propietari d’un habitatge en la comunitat que sol·licita la subvenció i que aquest constitueixi la seva residència habitual i permanent.
 • La unitat familiar de la persona sol·licitant no podrà superar els ingressos equivalents a 1,2 vegades l’indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC) vigent en el moment de tancament de la convocatòria. Aquest límit s’incrementarà en un 30% per cada membre addicional de la unitat fins a un màxim de 6 membres. Mentre no s’aprovi un nou IRSC els límits d’ingressos per accedir a l’ajut complementari seran els següents:
  • 1 membre, 9.561, 28 €
  • 2 membres, 12.429,66 €
  • 3 membres, 15.298,04 €
  • 4 membres,18.166,42 €
  • 5 membres,21.034,81 €
  • 6 o més membres, 23.903,19 €
 • No disposar de cap altre habitatge a la ciutat Mataró, excepte en les excepcions previstes a les bases.
 • Estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

Quina és la dotació pressupostària dels ajuts?

La dotació màxima que l’Ajuntament destinarà és de 600.000€ , amb una dotació inicial de:

 • actuacions en els barris de Cerdanyola Nord i Cerdanyola Sud: 200.000 €
 • actuacions en els barris de Rocafonda i El Palau/Escorxador: 200.000 €
 • actuacions en altres barris de la ciutat: 200.000 €

Quan i on presentar la sol·licitud?

El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el dia 30 de setembre de 2019.
La sol·licitud i la documentació requerida s’han de presentar, preferentment, per via telemàtica utilitzant l’Oficina Virtual d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Mataró, https://seu.mataro.cat o, presencialment, a les Oficines Atenció al Ciutadà.

Quina documentació cal presentar?

Documentació administrativa:

 • Sol·licitud segons imprès normalitzat.
 • DNI, NIE o NIF de la persona que signa la sol•licitud.
 • Documentació acreditativa de la representació de l'entitat o persona en nom de la qual actua.
 • Declaració responsable d’estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, així com d’estar al corrent amb les obligacions amb la tresoreria municipal.
 • Si es tracta de comunitats de propietaris:
  • Document d'identificació de la Comunitat (NIF).
  • Certificat de l'acta de la Comunitat emès pel secretari en el qual s'aprovin les obres respecte de les quals es demana l'ajut econòmic, i de nomenament d'un representant de la Comunitat de Propietaris, degudament signat (imprès normalitzat).
 • Si es tracta de propietats verticals (persones físiques):
  • Nota simple informativa actualitzada del Registre de la Propietat.
  • DNI, NIF o NIE de cadascun dels propietaris.
  • Acord de la reunió en el qual s'aprovin les obres respecte de les quals es demana l'ajut econòmic, i de nomenament d'un representant dels propietaris a l'efecte de la tramitació d'ajuts (imprès normalitzat).
 • Si es tracta de propietats verticals (comunitats de béns):
  • Nota simple informativa actualitzada del Registre de la Propietat
  •  NIF de la Comunitat de Béns.
  • Document acreditatiu que faculti el representant per actuar i tramitar l'expedient en nom de la Comunitat de Béns.
  • Constitució de la Comunitat de Béns
  • Declaració dels habitatges desocupats, habitatges d’ús turístic i habitatges propietat de persones jurídiques (imprès normalitzat)

Documentació tècnica

 • Sol·licitud registrada del certificat d’aptitud de l’edifici.
 • Informe d’avaluació de l’edifici:
  • Informe de la Inspecció Tècnica de l’Edifici (IITE), excepte quan les actuacions hagin estat instades per una ordre d’execució emesa per l’Ajuntament de Mataró.
  • Certificat d’Eficiència Energètica de l’Edifici (CEEE) i Etiqueta Energètica diligenciada per l’ICAEN (en el cas de sol·licitar subvencions per eficiència energètica).
 • Projecte tècnic bàsic i d’execució, o memòria tècnica subscrita pel tècnic competent que justifiqui l’adequació de l’actuació de rehabilitació al Codi Tècnic de l’Edificació per a totes aquelles obres en què la llicència municipal ho requereixi. A més,
  • En cas d’obres d’accessibilitat: informe redactar pels tècnics de l’obra que justifiqui el compliment de la normativa vigent en matèria d’accessibilitat.
  • En cas d’obres de rehabilitació energètica: certificat d’eficiència energètica de la simulació de l’edifici resultant segons les actuacions projectades.
 • Planificació i estudi econòmic de les obres a executar
 • Oferta del pressupost de l’empresa designada per fer les obres. En el cas que el valor estimat de les obres superi o iguali els 40.000 euros caldrà aportar dues ofertes més.
 • Sol·licitud de la llicència municipal d’obres o número de referència d’aquesta.

En cas d'ajuts del programa de cohesió social:

 • Sol·licitud individualitzada segons model normalitzat
 • DNI, NIF o NIE de cadascun dels propietaris i membres de la unitat familiar.
 • Certificat emès pel secretari i el president de la Comunitat de Propietaris (imprès normalitzat)
 • Declaració responsable de no disposar de cap altre habitatge a la ciutat Mataró

Per més informació

Presencialment Oficina Local d’Habitatge de l’Ajuntament de Mataró, Carrer Pablo Iglesias, 63, 1er Despatx 12, per telèfon al 93 758 22 33 o per correu electrònic a habitatge@ajmataro.cat.

Normativa

Arxius adjunts

Subvencions a la rehabilitació que ofereix la Generalitat de Catalunya. Són subvencions destinades a rehabilitar els elements comuns dels edificis de tipologia residencial, amb la finalitat de fomentar la millora de l’eficiència energètica i la sostenibilitat , la conservació , i la millora de la seguretat d’utilització i de l’accessibilitat.
Es tracta d’uns “microcrèdits”de fins a 2.000 € que ofereix l’Ajuntament de Mataró a persones físiques propietàries o copropietàries d’habitatges amb dificultats per a poder accedir al crèdit privat per a què puguin assumir el pagament de les despeses que els pertoqui en concepte d’obres de millora dels edificis en els què resideixen.

Què és i quin és el seu objectiu?

Es tracta d’uns “microcrèdits”de fins a 2.000€ que ofereix l’Ajuntament de Mataró a persones físiques propietàries o copropietàries d’habitatges amb dificultats per a poder accedir al crèdit privat per a què puguin assumir el pagament de les despeses que els pertoqui en concepte d’obres de millora dels edificis en els què resideixen.

Quines són les condicions del "microcrèdit"?

 • Sense interessos ni altre tipus de despesa.
 • Termini màxim de devolució: 4 anys a partir del mes següent de la data de pagament de l'avançament reintegrable o com a màxim el 31 de desembre de 2023.
 • La quota mensual no pot ser inferior a 15€.
 • Compatible amb qualsevol altre tipus d'ajuts.

Per a quin tipus d'obres es pot demanar l'avançament?

Les actuacions objecte de suport són:

 • Obres de reparació d'estructura (fonaments, estructura vertical, estructura horitzontal, elements estructurals de façana), façanes, cobertes, terrats, mitgeres, celoberts i/o patis i instal·lacions generals comuns (aigua, electricitat, gas, contra incendis) necessàries per a resoldre les deficiències detectades a l'informe de la inspecció tècnica de l'edifici i que hagin estat qualificades com a importants, greus o molt greus, o les actuacions instades per una ordre d'execució emesa per l'Ajuntament de Mataró.
 • Obres per assolir l'adequació en matèria d'accessibilitat de l'edifici, com per exemple la instal·lació d'ascensors, rampes o altres dispositius d'accessibilitat.
 • Obres de rehabilitació energètica consistent en la millora de l'aïllament tèrmic i/o acústic (global o parcial) i/o la instal·lació d'energies renovables (plaques d'energia solar, tèrmica i/o fotovoltaica o d'altres per a l'obtenció d'aigua calenta sanitària).

Les obres objecte d'ajut han d'haver estat finalitzades entre l'1 de gener de 2019 i el 31 d'octubre de 2020.

Qui ho pot demanar?

Les persones físiques, propietàries o copropietàries d’habitatges que siguin titulars registrals del immoble i correspongui al domicili habitual .

La unitat familiar de la persona sol·licitant no podrà superar els ingressos equivalents a 1,6 vegades l'indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC) vigent en el moment de tancament de la convocatòria. Aquest límit s'incrementarà en un 30% per cada membre addicional de la unitat fins a un màxim de 6 membres.

Membres de la unitat familiar

Renda anual

Renda mensual

1

12.748,37 €

910,59 €

2

16.572,88 €

1.183,77 €

3

20.397,39 €

1.456,95 €

4

24.221,90 €

1.730,12 €

5

28.046,41 €

2.003,30 €

 6 o més

31.870,92 €

2.276,48 €

La suma de les quotes d'amortització de cada anualitat no poden superar el 7% dels ingressos anuals de la unitat familiar.

Té algun cost?

Cap.

Quina és la data límit per a sol·licitar-lo?

Fins el 13 de desembre de 2019.

Quina documentació s'ha d'aportar?

La instància degudament signada per la persona sol·licitant amb la resta de documentació que exigeix a la Bases de la convocatòria per la concessió d’avançaments reintegrables.

 • Link a la sol·licitud:

https://seu.mataro.cat/oficina/tramites/acceso.do?id=13325&lang=ca&entity=1093

Com i on es pot presentar la sol·licitud?

 • Per Internet, amb identificació electrònica, adjuntant la documentació requerida, inclòs el formulari de sol·licitud degudament signat.
 • Personalment a l’Oficina Local d’Habitatge i al Servei d'Atenció Ciutadana.

Quant temps tarda la resposta?

El termini màxim per a la resolució serà de tres mesos des de la presentació de la sol·licitud.

Efectes del silenci administratiu

Transcorregut el termini fixat sense que s'hagi notificat una resolució expressa, s'entendrà desestimada la sol·licitud de concessió d’avançaments Reintegrables per al finançament d’actuacions de rehabilitació d’edificis d’ús residencial a Mataró.

Marc legal

 • Bases i convocatòria per a la concessió d’avançaments reintegrables per al finançament d’actuacions de rehabilitació d’edificis d’ús residencial a Mataró:

https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.aspx?fnew?bop2019&07/022019012762.pdf&1

 • Ordenances Fiscals:

http://www.mataro.cat/web/portal/contingut/document/originals/ordenances.pdf

 • Guia del contribuent:

https://serveisweb.mataro.cat/web/portal/contingut/document/originals/guia_contribuent_2019.pdf

 

Arxius adjunts