Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Rehabilitació i habitabilitat

Escoltar

Rehabilitació i habitabilitat

Actuacions de suport a la rehabilitació, accessibilitat i eficiència energètica als edificis, especialment en aquelles comunitats amb més dificultats per assumir aquestes actuacions de millora. Hi ha subvencions directes, finançament d'obres, bonificació d'impostos i mesures de coneixement de l’estat dels edificis i dels habitatges.

Convocatòria oberta

Són subvencions destinades a rehabilitar els elements comuns dels edificis de tipologia residencial, amb la finalitat de fomentar la millora de l’eficiència energètica i la sostenibilitat , la conservació , i la millora de la seguretat d’utilització i de l’accessibilitat.

Poden accedir a les subvencions:

 • Les juntes o comunitats de propietaris, les agrupacions de juntes  o comunitats de propietaris i els propietaris únics d'edificis d'habitatges i els propietaris d’habitatges unifamiliars o agrupats en filera.
 • Les societats cooperatives compostes de manera agrupada per propietaris d’habitatges o edificis que reuneixin els requisits de l’article 396 del Codi civil; les empreses constructores arrendatàries o concessionàries dels edificis.

El termini de sol·licituds és fins el 18 de setembre de 2020.

Abans de presentar la sol·licitud s'ha de disposar de l'IITE, la sol·licitud del certificat d'aptitud, el CEE i l'etiqueta energètica.

Exceptueant les persones físiques, la sol·licitud només es podrà presentar telemàticament a través del següent enllaç:

Tràmit telemàtic

Tota la informació i requisits per a sol·licitar la subvenció AQUÍ

 

Per a més informació o consultes cal demanar cita prèvia a l'Oficina Local d'Habitatge per un dels següents canals:

 • Per telèfon al 93 757 85 38 (de dilluns a divendres en horari de 8:30 a 14:00 hores).
 • Per correu electrònic a cedules@pumsa.cat

 

Actuacions subvencionables:

Es consideren actuacions subvencionables totes les que es recullen en les bases de la convocatòria,  i que tenen com a finalitat la conservació, la millora de l‘eficiència energètica  i la sostenibilitat i la millora de la seguretat d’utilització i l’accessibilitat de l’edifici: 

 • El resultat de l’informe d’inspecció tècnica de l’edifici (IITE) per les obres per al foment de la millora de l’eficiència energètica i sostenibilitat pot ser amb deficiències importants, greus o molt greus d'acord amb l'article 9 del Decret 67/2015, o sense deficiències.
 • El resultat de l’informe d’inspecció tècnica de l’edifici (IITE) per les obres per al foment de la conservació, ha de ser  amb deficiències importants, greus o molt greus.
 • El resultat de l’informe d’inspecció tècnica de l’edifici (IITE) per les obres per  la millora de la seguretat d’utilització i de l’accessibilitat pot ser amb deficiències importants, greus o molt greus d'acord amb l'article 9 del Decret 67/2015, o sense deficiències.
   

Documentació que caldrà aportar:

 • Certificat de l’acta de reunió de la junta de propietaris (RE-718) PDF
 • Annex amb la relació de les persones propietàries i/o llogateres (RE-719) PDF
 • Certificat de l’acord de les persones propietàries úniques (RE-720) PDF
 • Annex al Certificat de l’acord de la reunió de les persones propietàries o altres (RE-721) PDF
 • Resum del cost de l’obra de rehabilitació a realitzar (RE-726) PDF
 • Comunicat d’inici d’obra de rehabilitació (RE-729) PDF
 • Comunicat de final d’obra i justificació de la despesa (RE-730) PDF
 • Autorització de tots els membres de la unitat de convivència per a sol·licitar dades a organismes oficials (RE-959) PDF
 • Declaració responsable de compliment dels requisits tècnics de l’eficiència energètica i sostenibilitat (RE-1007 i RE-1008) PDF
 • Sol·licitud de transferència bancària per a pagaments de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya (RE-704) PDF
 • Sol·licitud de cessió de drets de cobrament de subvencions (RE-1048) PDF

 

Descàrrega de la normativa:

 • Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo, por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 PDF
 • RESOLUCIÓ TES/1564/2020, de 29 de juny, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència pública no competitiva, de les subvencions per al foment de la rehabilitació d'edificis de tipologia residencial per a l'any 2020 (ref. BDNS 511794). (DOGC  núm.  8170  publicat el  06/07/2020) PDF
 • RESOLUCIÓ TES/1395/2020, de 15 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió, en règim de concurrència pública no competitiva, de subvencions per al foment de la rehabilitació d'edificis de tipologia residencial. (DOGC  núm.  8157  publicat el  18/06/2020) PDF
 • DECRET 67/2015, de 5 de maig, per al foment del deure de conservació, manteniment i rehabilitació dels edificis d'habitatges, mitjançant les inspeccions tècniques i el llibre de l'edifici. (DOGC  núm.  6866  publicat el  07/05/2015) PDF
 • DECRET 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al dret a l'habitatge. (DOGC  núm.  6633  publicat el  29/05/2014) PDF

Convocatòria oberta

A Mataró formen part dels barris del parc públic d'habitatges tots els edificis del Grup Les Santes i alguns edificis del Conjunt del Pla d'En Boet.

Són subvencions per a obres per fomentar la millora de l'eficiència energètica i la sostenibilitat, la conservació, la millora de la seguretat d'utilització i de l'accessibilitat dels barris gestionats per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

El termini de sol·licituds és fins el 18 de setembre de 2020.

Abans de presentar la sol·licitud s'ha de disposar de l'IITE, la sol·licitud del certificat d'aptitud, el CEE i l'etiqueta energètica.

La sol·licitud només es podrà presentar telemàticament a través del següent enllaç:

Tràmit telemàtic

Tota la informació i requisits per a sol·licitar la subvenció AQUÍ

 

Per a més informació o consultes cal demanar cita prèvia a l'Oficina Local d'Habitatge per un dels següents canals:

 • Per telèfon al 93 757 85 38 (de dilluns a divendres en horari de 8:30 a 14:00 hores).
 • Per correu electrònic a cedules@pumsa.cat

 

Actuacions subvencionables:

Es consideren actuacions subvencionables totes les que es recullen en les bases de la convocatòria,  i que tenen com a finalitat la conservació, la millora de l‘eficiència energètica  i la sostenibilitat i la millora de la seguretat d’utilització i l’accessibilitat de l’edifici: 

 • El resultat de l’informe d’inspecció tècnica de l’edifici (IITE) per les obres per al foment de la millora de l’eficiència energètica i sostenibilitat pot ser amb deficiències importants, greus o molt greus d'acord amb l'article 9 del Decret 67/2015, o sense deficiències.
 • El resultat de l’informe d’inspecció tècnica de l’edifici (IITE) per les obres per al foment de la conservació, ha de ser  amb deficiències importants, greus o molt greus.
 • El resultat de l’informe d’inspecció tècnica de l’edifici (IITE) per les obres per  la millora de la seguretat d’utilització i de l’accessibilitat pot ser amb deficiències importants, greus o molt greus d'acord amb l'article 9 del Decret 67/2015, o sense deficiències.
   

Documentació que caldrà aportar:

 • Certificat de l'acta de reunió de la junta de propietaris (RE-759) PDF
 • Annex al certificat de l’acta de reunió de la junta de propietaris (RE-758) PDF
 • Declaració de liquiditat de la junta de propietaris per realitzar les obres d’accessibilitat a l’edifici (RE-761) PDF
 • Resum del cost de l’obra de rehabilitació a realitzar (RE-726) PDF
 • Comunicat d’inici d’obra de rehabilitació (RE-729) PDF
 • Comunicat de final d’obra i justificació de la despesa (RE-730) PDF
 • Autorització de tots els membres de la unitat de convivència per a sol·licitar dades a organismes oficials (RE-959) PDF
 • Declaració responsable de compliment dels requisits tècnics de l’eficiència energètica i sostenibilitat (RE-1007 i RE-1008) PDF
 • Sol·licitud de transferència bancària per a pagaments de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya (RE-704) PDF
 • Sol·licitud de cessió de drets de cobrament de subvencions (RE-1048) PDF
 • Relació de barris gestionats per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya PDF

 

Descàrrega de la normativa:

 • Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo, por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 PDF
 • RESOLUCIÓ TES/1565/2020, de 29 de juny, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència pública no competitiva, de les subvencions per al foment de la rehabilitació d'edificis de tipologia residencial dels barris gestionats per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya per a l'any 2020 (ref. BDNS 511790). (DOGC  núm.  8170  publicat el  06/07/2020) PDF
 • RESOLUCIÓ TES/1103/2020, de 20 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió, en règim de concurrència pública no competitiva, de les subvencions per al foment de la rehabilitació d'edificis de tipologia residencial dels barris gestionats per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya. (DOGC  núm.  8141  publicat el  26/05/2020) PDF
 • LLEI 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge. (DOGC  núm.  5044  publicat el  09/01/2008) PDF
 • DECRET 67/2015, de 5 de maig, per al foment del deure de conservació, manteniment i rehabilitació dels edificis d'habitatges, mitjançant les inspeccions tècniques i el llibre de l'edifici. (DOGC  núm.  6866  publicat el  07/05/2015) PDF
 • DECRET 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al dret a l'habitatge. (DOGC  núm.  6633  publicat el  29/05/2014) PDF

Convocatòria tancada

Totes les comunitats que hagin rebut la notificació d'atorgament de la subvenció han de justificar les actuacions i/o obres subvencionades. Aquesta fase de justificació la podem dividir, a la seva vegada en dos sub-fases. Per una part la que correspondrà a l’inici de les obres i per l’altra, la definitiva, una vegada s'hagin finalitzat les obres/actuacions.

Documentació de justificació que s’ha d’aportar a l’inici de les obres:

Una vegada les obres estiguin iniciades, haureu de presentar la següent documentació:

 • Comunicat d’inici de les obres de rehabilitació (segons model normalitzat que podreu descarregar des dela seu electrònica de l’Ajuntament). Aquest comunitat s’ha de presentar en un termini màxim de 10 dies hàbils des de l’endemà de l’inici de les actuacions.
 • Llicència municipal d’obres o autoritzacions municipals i, si s’escau, de les pròrrogues concedides. El permís d’obres ha d’estar vigent durant tota l’execució de les obres.
 • Pressupost de contracte de l’empresa o empreses que executen les obres, degudament signat per ambdues parts. Recordeu que si la documentació presentada és incorrecta o incompleta, us requerirem per corregir-la o completar-la en el termini improrrogable de deu dies hàbils.

Documentació de justificació que s’ha d’aportar al final de les obres.

Un cop acabades les obres i/o actuacions, s’haurà de comunicar-ho, en el termini màxim d’un mes des del seu acabament, mitjançant la presentació de la documentació establerta en les presents bases i que es resumeix a continuació:

 • Comunicat de final de les obres de rehabilitació (segons model normalitzat que podreu descarregar des de la seu electrònica de l’Ajuntament).
 • Còpia de totes les factures i rebuts degudament emesos, que justifiquin la despesa realitzada, que seran les úniques que es tindran en compte en el càlcul de la subvenció. Les factures que justifiquin l’import subvencionat han de reunir els requisits següents:
  • fer referència a despeses generades per l’activitat objecte de subvenció.
  • reunir els requisits tècnics exigits per les lleis i els reglaments que regulen les característiques de les factures i el seu contingut (número, nom i cognoms de l’expedidor i dels destinatari, NIF, descripció de l’operació i contraprestació total, lloc i data d’emissió).
 • Certificat final d’obra signat pel tècnic competent, segons el model oficial del col·legi professional respectiu, si es precisa pel tipus d’obra.
 • En el cas d’instal·lació d’ascensors o altres dispositius per assolir l’accessibilitat de l’edifici es podrà demanar la documentació justificativa conforme els elements instal·lats s’ajusten a la normativa d’aplicació.
 • Informe de la Inspecció Tècnica de l’Edifici (IITE), en cas no haver estat presentat en el moment de la sol·licitud.
 • Certificat d’Eficiència Energètica de l’Edifici (CEEE) i Etiqueta Energètica diligenciada per l’ICAEN (en el cas de sol·licitar subvencions per eficiència energètica). En el cas d’actuacions de rehabilitació energètica caldrà incloure també els resultants després de les actuacions.
 • Fotografies en color de les obres de rehabilitació realitzades en les quals s’ha de visualitzarla col·locació del logotipi l’expressió enels termes establerts en aquestes bases.
 • En el cas que en el moment de la sol·licitud existissin en la comunitat habitatges desocupats acollits a alguns de les excepcions previstes en l’article 7.4.d, caldrà aportar acreditació de l’ocupació efectiva de l’habitatge, o el contracte de compromís amb la Borsa de Mediació per al lloguer social del municipi o amb altres programes d’habitatge assequible.

 

Arxius adjunts

Convocatòria tancada

Totes les comunitats que hagin obtingut la subvenció disposen d'un termini màxim d’acabament de les obres fins el 31 d’octubre de 2020 (després de modificació de les Bases).

La justificació de la finalització s’ha de presentar en el termini màxim d’un mes des de l’acabament de les obres.(màxim 30 de novembre de 2020).

Un cop finalitzades les obres, i presentada la documentació justificativa, l’òrgan competent per a la concessió de la subvenció, podrà reduir l’import de la subvenció concedida, en funció de les variacions introduïdes en el projecte i del cost final de l’actuació subvencionable.

Documentació que caldrà aportar al final de les obres:

 • Comunicat de final de les obres de rehabilitació (segons model normalitzat). S’ha de presentar en el termini màxim d’un mes des de l’acabament de les obres.
 • Còpia de totes les factures i rebuts degudament emesos, que justifiquin la despesa realitzada, que seran les úniques que es tindran en compte en el càlcul de la subvenció. Les factures que justifiquin l’import subvencionat han de reunir els requisits següents:
  • ser original o fotocòpia compulsada.
  • amb data de l’any en què s’atorgui la subvenció.
  • anar obligatòriament a nom del beneficiari de la subvenció.
  • fer referència a despeses generades per l’activitat objecte de subvenció.
  • reunir els requisits tècnics exigits per les lleis i els reglaments que regulen les característiques de les factures i el seu contingut (número, nom i cognoms de l’expedidor i dels destinatari, NIF, descripció de l’operació i contraprestació total, lloc i data d’emissió).
 • Certificat final d’obra signat pel tècnic competent, segons el model oficial del col·legi professional respectiu.
 • En el cas d’instal·lació d’ascensors o altres dispositius per assolir l’accessibilitat de l’edifici es podran demanar la documentació justificativa conforme els elements instal·lats s’ajusten a la normativa d’aplicació.
 • Informe de la Inspecció Tècnica de l’Edifici (IITE), en cas no haver estat presentat en el moment de la sol·licitud.
 • Certificat d’Eficiència Energètica de l’Edifici (CEEE) i Etiqueta Energètica diligenciada per l’ICAEN (en el cas de sol·licitar ajuts per eficiència energètica). En el cas d’actuacions de rehabilitació energètica caldrà incloure també els resultants després de les actuacions.
 • Fotografies en color de les obres de rehabilitació realitzades en les quals s’ha de visualitzar la col·locació del logotip i l’expressió en els termes establerts en aquestes bases. Si la documentació presentada és incorrecta o incompleta, es requerirà la persona beneficiària per corregir-la o completar-la en el termini improrrogable de 10 dies. 

 

Arxius adjunts

De conformitat amb l’article 103.2, lletra B) de la Llei d’hisendes locals, l’Ajuntament bonificarà fins el 95% de la quota de l’impost, les construccions, instal·lacions i obres (ICIO), en què s’incorporin sistemes per l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia solar o altres energies alternatives quina incorporació no sigui obligada per la normativa vigent. Aquesta bonificació s’aplicarà sobre el cost de l’obra concreta que fomenti l’estalvi energètic.

L’Ajuntament també bonificarà fins un 90% de la quota de l’impost en favor de les construccions, instal·lacions o obres que afavoreixin les condicions d’accés i habitabilitat de les persones amb minusvalidesa. Aquesta bonificació s’aplicarà sobre l’import de l’obra necessària per a afavorir aquest accés i habitabilitat.

 

Ordenances Generals dels ingressos de dret públic municipal i Ordenances reguladores dels impostos, taxes, preus públics, tarifes i prestacions patrimonials de caràcter públic no tributari (Actualització Juny 2020) PDF

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l'Institut Català de Finances ofereixen ajuts en forma de préstecs per finançar les obres de manteniment estructural, accessibilitat i eficiència energètica en comunitats de veïns.

L’import total d’aquesta línia de préstecs és de 10 milions d’euros.

A qui van adreçats els ajuts? 

A les comunitats de propietaris solvents, amb un índex de morositat igual o inferior al 5% (excepcionalment es podran valorar operacions per a comunitats amb morositat fins al 8%), que realitzin obres de conservació, per la millora de l’eficiència energètica i la sostenibilitat, o per a la millora de la seguretat i l’accessibilitat.

Quins tipus d’obres poden rebre l’ajut? 

 • Obres de rehabilitació referents a l'estat de conservació de l'edifici:
 • Les deficiències relatives a l'estat de conservació dels fonaments, l'estructura horitzontal i vertical, incloent-hi els cantells de balcons i voladissos si afecten els seus elements estructurals, i les instal·lacions d'electricitat, fontaneria i sanejament existents a l'edifici.
 • Les deficiències relatives a l'estat de conservació de les cobertes, terrats, façanes, patis i mitgeres, amb la finalitat de garantir l'estanqueïtat, l'aïllament i la seva estabilitat ( pot incloure els treballs d'eliminació d'amiant, instal·lacions de plom, fustes tractades amb creosota o treballs de mitigació del radó).
 • Obres per a la millora de l'eficiència energètica i la sostenibilitat.
 • Obres per la millora de la seguretat d'utilització i de l'accessibilitat, que consisteixen en adequar els edificis i els accessos als habitatges i locals de l'edifici a la normativa vigent.

 Quan han d’estar fetes les obres? 

Es pot sol·licitar el préstec per a obres no iniciades i per a obres ja iniciades i no finalitzades.

Les obres no iniciades s’han de començar  en un Termini màxim de vuit mesos des de la data de notificació de concessió del préstec.

Quan es tracti d'obres ja iniciades, es pot sol·licitar EL préstec únicament per la part de l'obra pendent d'executar.

Quins requisits han de complir els edificis? 

 • Com a mínim, el 70% de la superfície construïda sobre rasant de l'edifici ha d'estar destinada a habitatge.
 • Com a mínim, el 50% dels habitatges de l'edifici han de constituir el domicili habitual i permanent dels seus propietaris o arrendataris.
 • Els edificis han de disposar  de l'informe d'avaluació de l'edifici (IAE) que ha de contenir l'informe de la inspecció tècnica de l'edifici (IITE)  i el certificat d'eficiència energètica (CEE) amb l'etiqueta de qualificació energètica (EE)

Quina és la quantia de l’ajut? 

 • L'import serà d’un mínim de 30.000€ per comunitat de propietaris, i un màxim de 20.000€ per habitatge de la comunitat.
 • El termini màxim d’amortització serà de 15 anys i l'interès serà de tipus fix del 2%.
 • Les comissions són: la d’obertura, màxim del 0,25%, amb un mínim de 150€; la d’amortització anticipada total i parcial, del 0,25% més els costos de cancel·lació del swap (permuta).

Quan i on presentar la sol·licitud?

Les sol·licituds de préstec s'han de presentar i formalitzar telemàticament per mitjà del formulari que estarà a disposició dels sol·licitants al web de l'ICF (www.icf.cat)  (encara no hi és)

Quina documentació cal presentar?  

Documentació jurídico-administrativa

 • Formulari de sol·licitud
 • Informació del número del CIF de la comunitat de propietaris.
 • Estatuts de la comunitat de propietaris i document constitutiu del règim de propietat  horitzontal de l'edifici.
 • Certificat de l'acta o acord de la comunitat de propietaris, segons model normalitzat per l'AHC, que es pot obtenir al portal de Tràmits gencat, http://tramits.gencat.cat, emès pel secretari o secretària que haurà de contenir:
 • L'autorització de la sol·licitud del préstec (import, entitat finançadora i termini).
 • L'autorització de la inversió per al tipus d'obres de rehabilitació que serà la finalitat del finançament.
 • La designació de la persona que haurà de signar l'operació de préstec i autoritzar-lo perquè actuï en nom i en representació de la comunitat de propietaris.

Aquest certificat d'acta o acord haurà d'estar aprovat amb el quòrum previst a la normativa reguladora del règim de propietat horitzontal i haurà de fer constar expressament si hi ha o no derrames aprovades amb anterioritat pendents de pagament. Aquest acord es formalitzarà mitjançant un certificat que haurà d'estar signat pel president i el secretari i caldrà que les signatures estiguin legitimades notarialment.

 • L'annex al certificat de l'acta o a l'acord amb la relació de persones propietàries o llogateres segons model normalitzat per l'AHC, que es pot obtenir al portal de Tràmits gencat, http://tramits.gencat.cat, que pertanyen a la comunitat de propietaris que participen en la sol·licitud del préstec i coeficient de participació, de la que en podran quedar exclosos els locals, per acord de la comunitat de propietaris.
 • La persona designada com a representant de la comunitat de propietaris haurà d'emplenar i signar una declaració responsable, amb les dades personals corresponents, segons model de l'ICF, que es pot obtenir al web www.icf.cat.
 • Informació del numero del DNI o NIE vigent del representant designat per a la signatura del préstec.
 • Domiciliació bancària: document SEPA complimentat segons model ICF que es pot obtenir a la www.icf.cat.
 • Certificat del president o administrador de la comunitat de propietaris que haurà d'acreditar que les quotes impagades, com a mínim en el darrer exercici complert, representen menys del 5% del total de les quotes girades a cobrament en aquest exercici respecte de les entitats que participin en la despesa per la qual se sol·licita el préstec.

Documentació tècnica

 • Informació de les dades relatives a la inspecció tècnica prèvia dels documents descrits a la base 4.2 (IITE+CCE+EE).
 • Projecte bàsic i executiu de les obres de rehabilitació. En el cas que les actuacions no exigeixin projecte, es justificarà mitjançant una memòria tècnica, documents que s'hauran de redactar i signar pel tècnic o tècnica competent.
 • Oferta del pressupost de les obres de rehabilitació per part de l'empresa designada per realitzar-les.
 • Llicència municipal de les obres o justificació de la seva sol·licitud.

Fase inicial obres

 • Comunicat d'inici de les obres de rehabilitació, segons model normalitzat que es pot obtenir al portal Tràmits gencat, http://tramits.gencat.cat.
 • Certificat o acta d'inici de les obres, signat per personal tècnic competent, segons el model oficial dels col·legis professionals respectius.
 • Llicència municipal de les obres o autoritzacions municipal i, si s'escau, les pròrrogues concedides. El permís de les obres ha d'estar vigent durant tota l'execució de les obres.
 • Pressupost de contracte de la empresa (o les empreses) que ha d'executar les obres, degudament signat per l'empresa i la comunitat de propietaris, segons les condicions que estableix la base 11.1.g).

Fase final obres

 • Certificat justificatiu del cost de les obres realitzades.
 • Comunicat de finalització de les obres de rehabilitació, segons model normalitzat que es pot obtenir al portat de Tràmits gencat, http://tramits.gencat.cat.
 • Certificat de finalització de les obres i els annexos A i B, signats pel personal tècnic competent, segons model oficials dels col·legis professionals respectius.
 • Documentació específica segons els tipus d'obres realitzades, detallada a la convocatòria corresponent.

Enllaços:

http://www.icf.cat/ca/productes-financers/prestecs/icf-habitatge-social-comunitats

Bases reguladores per a l'accés, en règim de concurrència pública no competitiva, a ajuts en forma de préstecs a comunitats de propietaris per al finançament d'obres de rehabilitació d'edificis d'habitatges a Catalunya.

 

Arxius adjunts

Ajuts en forma de préstec al 0% d’interès a Comunitats de Propietaris per al finançament d’obres d'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques als edificis.

La Fundació Mútua de Propietaris ha obert una nova convocatòria del seu programa Sense Barreres que ofereix ajuts per a la realització d’obres d’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques als edificis que millorin l’accés a l’habitatge i el seu entorn per a persones amb mobilitat reduïda.

El programa Sense Barreres posa a l’abast de les comunitats veïnals recursos financers i tècnics per a millorar l’accessibilitat a les àrees comunes d’un edifici, incloent projectes com la instal·lació d’un ascensor; la supressió de desnivells, l’adequació o eixamplament de portes, la construcció de passadissos o ampliació de parades, construcció de rampes o, excepcionalment, la instal·lació d’aparells elevadors.

 
Termini

El termini de presentació de les sol·licituds per a la inscripció a la convocatòria 2020 serà entre el 15 de juny 2020 fins el 15 de desembre de 2020, ambdós inclosos. Es podrà tancar l’admissió de sol·licituds d’inscripció en una data anterior en cas d’esgotament del pressupost. La comunicació de tancament anticipat d’admissió de sol·licituds es realitzarà mitjançant una publicació a tal efecte a la web de la Fundació de Mútua de Propietaris https://www.fundacionmdp.org.

 
A qui va dirigida la convocatòria? 

Podran ser beneficiaris dels ajuts les comunitats de propietaris en règim de propietat horitzontal d’edificis plurifamiliars habitats en els que resideixin com a mínim una persona amb mobilitat reduïda.

 • Persones a les que se’ls hi hagi reconegut legalment algun grau de discapacitat.
 • Persones de més de 65 anys.

Podran optar als ajuts els edificis situats en el territori espanyol peninsular i illes Balears.

 
Quines són les actuacions objecte d’ajut?

Es consideraran actuacions de millora de l’accessibilitat, les que adeqüin els edificis i els accessos als habitatges. En particular:

a) La instal·lació d’ascensors.

b) L’eliminació de barreres arquitectòniques que facilitin l’accessibilitat als edificis d’habitatges, sempre que es tracti d’elements comuns, mitjançant:

 • La supressió de desnivells en l’accés des del carrer als vestíbuls dels edificis d’habitatges.
 • Reformes constructives que comportin l’enderroc, ampliació o adequació de portes, excloses les dels propis habitatges que son d’única responsabilitat del titular, passadissos i ampliació de parades sempre d’elements comuns, millora de les condicions d’accessibilitat als ascensors existents, construcció de rampes, salva-escales o altres dispositius d’accessibilitat, i excepcionalment la instal·lació de dispositius elevadors consistents en plataformes elevadores verticals (PVE), que facilitin l’accessibilitat als edificis i a l’habitatge.

Únicament podran sol·licitar elsajuts aquelles entitats que NO hagin iniciat les obres d’accessibilitat anteriorment citades.

 
Com funciona i què s’ofereix?

Arquia Banca concedeix un préstec de fins a 100.000€ per Comunitat de Propietaris per la realització de les obres d’accessibilitat, i Fundació Mutua de Propietarios, concedeix un ajut pel 100% del tipus d'interès, que es retornarà directament a la Comunitat de Propietaris.

 
Quines són les condicions del finançament?
 • Un muntant màxim de finançament per comunitat de 100.000 €.
 • El titular del préstec serà la Comunitat de Propietaris
 • El termini màxim de la devolució del préstec serà de 5 anys.
 • El tipus d’interès del préstec serà un tipus fixe del 3,5 %, amortitzat mitjançant sistema francès.
 • El préstec podrà cobrir un màxim del 80% del cost total de les obres.
 • Préstecs mancomunats.

 

Tota la informació de la convocatòria i tràmit AQUÍ

Descàrrega del Plec de Condicions en PDF

Aquest ajut no es gestiona ni es tramita des de l'Ofincina Local d'Habitatge. Les consultes derivades de la present convocatòria s'hauran de remetre per escrit directament a la Fundació Mútua de Propietaris mitjançant el formulari de contacte de la seva pàgina web.

Podeu accedir al formulari de contacte AQUÍ.

Què és una cèdula d'habitabilitat?

La cèdula d’habitabilitat és un document administratiu que acredita que un habitatge és apte per ser destinat a residència de les persones i té les condicions tècniques d’habitabilitat, segons la normativa vigent.

 

Qui pot sol·licitar la cèdula?

La pot sol·licitar el propietari de l’habitatge, l’administrador o un representant autoritzat.

 

Per a què serveix?

La cèdula d’habitabilitat és necessària per: 

 • Transmetre un habitatge en venda, lloguer o cessió d’ús, en primera transmissió o en transmissions posteriors.
 • Donar-se d’alta dels serveis d’aigua, electricitat, gas, telecomunicacions i altres serveis.

 

Quina tipologia de cèdules d’habitabilitat podem trobar?

De primera ocupació: quan es refereix a habitatges de nova construcció.

De primera ocupació de rehabilitació: quan es refereix a habitatges que són el resultat d’una intervenció o procés de rehabilitació o gran rehabilitació (augment del nombre d’habitatges, canvi d’ús per crear un habitatge, redistribució total de l’habitatge: ampliacions, remuntes i enderrocament de tot l’edifici en què es deixen únicament les façanes).

De segona ocupació: quan es refereix a habitatges que ja existeixen.

 

Quin cost té?

La gestió del servei és a càrrec de l’Oficina Local d’Habitatge de Mataró, i és gratuïta.

La Taxa de la Generalitat de Catalunya s'ha d'abonar en el termini de 7 dies naturals des de l'emissió de la carta de pagament. Els imports dela taxa són els següents:

Cèdula d’habitabilitat de primera ocupació:

1 habitatge: 42,60 euros per habitatge
2-5 habitatges: 26,25 euros per habitatge
6 o més habitatges : 19,65 euros per habitatge

Cèdula d’habitabilitat de segona ocupació:

Sol·licitud presencial: 19,65 euros per habitatge
S'estableix una bonificació del 30% de l’import de la taxa per a les sol·licituds de cèdula d’habitabilitat presentades i tramitades mitjançant procediments telemàtics. 13,75 euros per habitatge
Queden exempts de taxa els propietaris sotmesos a un procés de dació en pagament.

 

Com es pot sol·licitar?

Els tràmits de cèdules d'habitabilitat es poden fer de manera presencial, telemàtica o electrònica.

Per fer el tràmit presencial cal demanar cita prèvia a l'Oficina Local d'Habitatge per un dels següents canals:

 • Per telèfon al 93 757 85 38 (de dilluns a divendres en horari de 8:30 a 14:00 hores).
 • Per correu electrònic a cedules@pumsa.cat

Només es pot tràmitar telemàticament la sol·licitud de cèdula d'habitabilitat de segona ocupació. La resta de tràmits han de ser presencials o per la nova via electrònica.

Per a fer el tràmit per la nova via electrònica (NO presencial) cal disposar de signatura digital. Es disposa de la bústia de correu cedules@pumsa.cat on s'enviarà tota la documentació signada digitalment. En cas de resposta a requeriments, caldrà indicar el número d'expedient CHB al que fa referència. La recollida de les cèdules atorgades, de moment i mentre duri la situació actual, el rebreu per correu electrònic i caldrà que retorneu l’acús de rebut també signat digitalment (adjunt al mateix correu electrònic amb la cèdula).

 

Quina documentació que cal aportar:

Per a la sol·licitud de cèdula d'habitabilitat de primera ocupació i de primera ocupació de rehabilitació:

 • Model de sol·licitud normalitzat PDF
 • Fotocòpia de la Comunicació prèvia a l’ocupació de l’habitatge o document equivalent (Llicència municipal de primera ocupació).
 • Original del Certificat final d’obres i habitabilitat amb antiguitat inferior a 12 mesos o amb document tècnic de ratificació en cas de ser anterior
 • Original de la Relació de les Modificacions del Projecte (CTE Annex II 3.3.a).
 • Original dels Controls d’Obra i Resultats (CTE Annex II 3.3.b).

Per a la sol·licitud de cèdula d'habitabilitat de segona ocupació d'habitatges que ja han obtingut amb anterioritat cèdula d'habitabilitat:

 • Certificat d’habitabilitat subscrit per un arquitecte, aparellador, arquitecte tècnic o enginyer d’edificació PDF

Per a la sol·licitud de cèdula d'habitabilitat de segona ocupació d'habitatges preexistents amb anterioritat a l'11 d'agost de 1984 sense cèdula d'habitabilitat de primera ocupació:

 • Certificat d’habitabilitat subscrit per un arquitecte, aparellador, arquitecte tècnic o enginyer d’edificació PDF
 • Document acreditatiu de l’antiguitat de l’habitatge PDF

Per a la sol·licitud de cèdula d'habitabilitat de segona ocupació d'habitatges preexistents amb posterioritat a l'11 d'agost de 1984 sense cèdula d'habitabilitat de primera ocupació:

 • Certificat d’Idoneïtat de les Condicions d’Habitabilitat vigents en la data de finalització de la construcció i les condicions de solidesa i seguretat actuals subscrit per un arquitecte, aparellador, arquitecte tècnic o enginyer d’edificació PDF
 • Document acreditatiu de l’antiguitat de l’habitatge PDF

Per a la sol·licitud de còpia d'una cèdula d'habitabilitat vigent:

 • Model de sol·licitud normalitzat PDF
 • Si el sol·licitant és el propietari: escriptura de compravenda i DNI.
 • Si el sol·licitant és el llogater: contracte d’arrendament vigent, 3 darrers rebuts de lloguer pagats i DNI.
 • Si el sol·licitant és un representant del propietari: fotocòpia escriptura de compravenda, DNI del representant i fotocòpia del DNI del propietari i autorització del propietari.

 

Enllaços d'interès i normativa:

PUMSA. Oficina Local d'Habitatge de Mataró. Cèdules d'habitabilitat.

GENERALITAT DE CATALUNYA. Preguntes frequents de cèdules d'habitabilitat.

DECRET 141/2012, de 30 d'octubre, pel qual es regulen les condicions mínimes d'habitabilitat dels habitatges i la cèdula d'habitabilitat. (DOGC núm.6245 publicat el 02/11/2012) PDF

Què és la inspecció tècnica de l’edifici (ITE)?

Consisteix en una inspecció visual dels elements comuns de l’edifici feta per personal tècnic competent (arquitecte/a, aparellador/a, arquitectura tècnica o enginyeria d’edificació), i que dóna lloc al corresponent informe tècnic per detectar deficiències, situacions de risc i aspectes de millora en els edificis quan arriben als 45 anys d’antiguitat.

 

Quina finalitat té?

Instituir, mitjançant l’Administració, un sistema de control periòdic de l’estat dels edificis d’habitatges, per evitar situacions de risc,
promoure el deure de conservació, el manteniment i la rehabilitació, i la millora en matèria d’accessibilitat i sostenibilitat dels edificis.

 

Quines són les obligacions dels propietaris dels edificis d’habitatges?

 • Encarregar la ITE als professionals acreditats i assumir-ne el cost. En els edificis sotmesos a règim de propietat horitzontal, l’obligació recau en els òrgans pertinents de la comunitat.
 • Presentar l’informe ITE a l’Administració abans del termini fixat, als 45 anys antiguitat, per obtenir el certificat d’aptitud de l’edifici. (L’informe ITE caduca als 4 mesos a efectes de poder presentar-lo davant l’Administració).
 • Un cop obtingut el certificat de l’edifici, els propietaris hauran d’aprovar un programa de rehabilitació acompanyat d’un fons de reserva que garanteixi la seva execució. La reparació de les deficiències es podran afrontar en diverses fases segons la seva gravetat. El programa de rehabilitació haurà de
  comptar amb la supervisió de personal tècnic qualificat.
 • En la compravenda d’un habitatge, en què l’edifici estigui obligat a passar la inspecció tècnica, la part venedora està obligada a entregar al comprador o compradora el certificat d’aptitud atorgat per l’Administració així com una còpia de l’informe ITE.

 

Quins edificis han de passar la ITE?

La Inspecció tècnica és obligatòria en els supòsits següents:

 • Edificis d’habitatges, abans d’arribar als 45 anys antiguitat.
 • Si l’edifici o els habitatges de l’edifici s’han d’acollir a programes públics de foment de la rehabilitació.
 • Edificis unifamiliars, transitòriament s’exceptuaran aquells que tinguin la cèdula d’habitabilitat vigent fins a la seva caducitat.
 • Si ho determinen els programes o les ordenances locals que poden contenir criteris més amplis i exigents.

 

Quins terminis màxims hi ha per fer la inspecció tècnica?

Si es tracta d'un edifici plurifamiliar, tots els edificis construïts anteriorment al 1951 ja haurien d’haver passat la inspecció tècnica. Per la resta:

 • Els construïts entre els anys 1951 i 1960: fins al 31 de desembre de 2015.
 • Els construïts entre els anys 1961 i 1971: fins al 31 de desembre de 2016.
 • Els construïts a partir de l'any 1971: l’any que compleixi 45 anys d’antiguitat.

Si es tracta d'un edifici unifamiliar:

 • Els construïts amb anterioritat a l'any 1900: fins al 31 de desembre de 2016.
 • Els construïts entre els anys 1901 i 1930: fins al 31 de desembre de 2017.
 • Els construïts entre els anys 1931 i 1950: fins al 31 de desembre de 2018.
 • Els construïts entre els anys 1951 i 1960: fins al 31 de desembre de 2019.
 • Els construïts entre els anys 1961 i 1975: fins al 31 de desembre de 2020.
 • Els construïts a partir de l'any 1975: l’any que compleixi 45 anys d’antiguitat.

Els edificis unifamiliars que estan separats 1,5 metres o més de la via publica o finques veïnes queden exclosos de l’obligació. Aquells unifamiliars que tinguin cèdula d’habitabilitat vigent també queden exclosos fins que la cèdula d’habitabilitat vigent caduqui.

 

Quin és el contingut de l’informe de la inspecció tècnica?

 • Descripció de l’edifici.
 • Descripció de les deficiències detectades, les quals poden tenir la qualificació de molt greus, greus, importants o lleus.
 • Obligatorietat pel que fa al personal tècnic d’incorporar recomanacions de conservació, manteniment i possibles millores de l’ecoeficiència dels edificis i els ajustaments raonables d’accessibilitat o funcionalitat.

 

Què és el certificat d’aptitud?

És el document emès per l’Administració sobre la base del contingut de l’informe tècnic (ITE), que acredita el compliment del deure d’inspecció i, segons el cas, el deure de conservació.

Pot atorgar-se un període:

 • De 10 anys, si l’edifici no presenta deficiències o aquestes deficiències són lleus.
 • De 6 anys, amb caràcter provisional, si l’edifici presenta deficiències importants. Cal fer una revisió als 2 i 4 anys per comprovar que no han empitjorat les condicions o acreditar que ja s’han dut a terme les obres de reparació.
 • De 3 anys, amb caràcter cautelar, si l’edifici presenta deficiències greus o molt greus. Caldrà una revisió mínima cada 12 mesos per acreditar que no han empitjorat les condicions o que ja s’han dut a terme les obres de reparació.

Es denegarà el certificat aptitud en el cas que l’edifici presenti deficiències greus o molt greus i no s’hagin adoptat les mesures cautelars per evitar el risc per a persones i béns. Abans de la seva caducitat, la propietat haurà de sotmetre l’edifici a una nova inspecció ITE i sol·licitar un nou certificat d’aptitud.

 

Enllaços d'interès i normativa:

GENERALITAT DE CATALUNYA. Preguntes frequents de la Inspecció Tècnica d'Edificis (ITE).

GENERALITAT DE CATALUNYA. Més informació, normativa relacionada  i sol·licitud del Certificat d'Aptitut per via telemàtica.

DECRET 67/2015, de 5 de maig, per al foment del deure de conservació, manteniment i rehabilitació dels edificis d'habitatges, mitjançant les inspeccions tècniques i el llibre de l'edifici. PDF