Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Rehabilitació i habitabilitat

Escoltar

Rehabilitació i habitabilitat

Són les actuacions de suport a la rehabilitació d’edificis i a la col·locació d’ascensors, especialment en aquelles comunitats amb més dificultats per assumir les actuacions de millora. Inclou subvencions directes, microcrèdits i mesures de coneixement de l’estat dels edificis i habitatges.

Sessions obertes a la ciutadania i a professionals sobre els ajuts locals i autonòmics per a la millora dels edificis.

Sessions informatives sobre ajuts a la rehabilitació d'edificis 2019

 • Dimarts 28 de maig, a les 18 h, Delegació del Maresme del CAATEEB. (C. d'en Xammar, 2)
 • Dilluns 3 de juny, a les 19 h, Biblioteca Antoni Comas. (C. d’Enric Prat de la Riba, 110)
 • Dimarts 4 de juny, a les 13 h, Centre Cívic Pla d’en Boet, (C. de Juan Sebastián Elcano, 6)
 • Dijous 13 de juny, a les 19 h, Centre Cívic Espai Gatassa (Carrer de Josep Monserrat  Cuadrada, 1)
 • Dilluns 17 de juny, a les 19 h. Associació Veïnal de Cirera (Carretera de Cirera, 33)

Arxius adjunts

L'Ajuntament ha publicat una nova convocatòria de subvencions pel manteniment, conservació i rehabilitació, per a la millora de l’ accessibilitat, i per la millora de l’ eficiència energètica d’edificis d’ús residencial a la ciutat de Mataró. El pressupost per a 2019 és de 600.000€

A qui van adreçades les subvencions?

Als propietaris o juntes de propietaris d’edificis d’habitatges que realitzin obres de manteniment, conservació i rehabilitació, per a la millora de l’accessibilitat, o per la millora de l’eficiència energètica.

Quins tipus d’obres poden rebre subvenció?

1. Obres per a la reparació d’estructura, façanes, cobertes, terrats, mitgeres, patis i celoberts o instal·lacions comuns (aigua, gas, electricitat i contra incendis), necessàries per a resoldre les deficiències detectades a l’informe de la inspecció tècnica de l’edifici qualificades com a importants, greus o molt greus, o les instades per ordre d’execució emesa per l’Ajuntament de Mataró
2. Obres per a assolir l’adequació en matèria d’accessibilitat de l’edifici com, per exemple, la instal•lació d’ascensors, rampes o altres dispositius d’accessibilitat.
3. Obres de rehabilitació energètica que compleixin els requisits establerts en les bases.

Quin és l’àmbit territorial d’aplicació?

Per a les actuacions descrites en el punt 1, la totalitat del terme municipal de Mataró.
Per la resta de les actuacions, l’àmbit d’aplicació és únicament els edificis situats en els barris de Cerdanyola Nord, Cerdanyola Sud, Rocafonda i El Palau-Escorxador. La definició precisa del l’àmbit es pot consultar les bases (punt 28).

Quan han d’estar fetes les obres?

Les obres objecte d’ajut han d’haver estat finalitzades entre l’1 de gener de 2019 i el 31 d’octubre de 2020.
Les obres s’hauran d’iniciar en un termini màxim de 6 mesos des de la notificació de la resolució de la concessió.

Quins requisits han de complir els edificis?

Per poder obtenir els ajuts, els edificis han de ser de més de 20 anys d’antiguitat en el moment de sol·licitud de l’ajut, excepte en aquells supòsits que estableixen les bases.
El 70% de la superfície sobre rasant de l’edifici ha d’estar destinat a ús residencial d’habitatge.
Els edificis han de disposar de l’Informe d’Avaluació de l’Edifici (IAE) que ha de contenir l’Informe d’Inspecció Tècnica de l’Edifici (IITE) i hauran de disposar del Certificat d’Eficiència Energètica (EEC), excepte en aquells supòsits que estableixen les bases.

Quina és la quantia de la subvenció?

En termes generals, la quantia és del 40 % del cost protegit amb un topall de 30.000 € per edifici o 2.000 € per habitatge, d’acord amb el que s’estableix a les bases.
El topall s’estableix en 40.000 € per edifici o 3.000 € per habitatge, per actuacions de reparació d’estructura.
Les actuacions amb utilització de materials amb certificació de baixa petjada ecològica poden incrementar la subvenció fins a un 5 %, d’acord amb el que s’estableix a les bases.
Les persones amb especials dificultats per assumir les despeses comunitàries de les obres de rehabilitació poden sol·licitar un ajut complementari de fins el 30% (programa de cohesió social)

Qui es pot acollir al programa de cohesió social?

Poden sol·licitar l’ajut complementari de fins el 30% les persones que compleixin els següents requisits:

 • Ser propietari d’un habitatge en la comunitat que sol·licita la subvenció i que aquest constitueixi la seva residència habitual i permanent.
 • La unitat familiar de la persona sol·licitant no podrà superar els ingressos equivalents a 1,2 vegades l’indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC) vigent en el moment de tancament de la convocatòria. Aquest límit s’incrementarà en un 30% per cada membre addicional de la unitat fins a un màxim de 6 membres. Mentre no s’aprovi un nou IRSC els límits d’ingressos per accedir a l’ajut complementari seran els següents:
  • 1 membre, 9.561, 28 €
  • 2 membres, 12.429,66 €
  • 3 membres, 15.298,04 €
  • 4 membres,18.166,42 €
  • 5 membres,21.034,81 €
  • 6 o més membres, 23.903,19 €
 • No disposar de cap altre habitatge a la ciutat Mataró, excepte en les excepcions previstes a les bases.
 • Estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

Quina és la dotació pressupostària dels ajuts?

La dotació màxima que l’Ajuntament destinarà és de 600.000€ , amb una dotació inicial de:

 • actuacions en els barris de Cerdanyola Nord i Cerdanyola Sud: 200.000 €
 • actuacions en els barris de Rocafonda i El Palau/Escorxador: 200.000 €
 • actuacions en altres barris de la ciutat: 200.000 €

Quan i on presentar la sol·licitud?

El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el dia 30 de setembre de 2019.
La sol·licitud i la documentació requerida s’han de presentar, preferentment, per via telemàtica utilitzant l’Oficina Virtual d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Mataró, https://seu.mataro.cat o, presencialment, a les Oficines Atenció al Ciutadà.

Quina documentació cal presentar?

Documentació administrativa:

 • Sol·licitud segons imprès normalitzat.
 • DNI, NIE o NIF de la persona que signa la sol•licitud.
 • Documentació acreditativa de la representació de l'entitat o persona en nom de la qual actua.
 • Declaració responsable d’estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, així com d’estar al corrent amb les obligacions amb la tresoreria municipal.
 • Si es tracta de comunitats de propietaris:
  • Document d'identificació de la Comunitat (NIF).
  • Certificat de l'acta de la Comunitat emès pel secretari en el qual s'aprovin les obres respecte de les quals es demana l'ajut econòmic, i de nomenament d'un representant de la Comunitat de Propietaris, degudament signat (imprès normalitzat).
 • Si es tracta de propietats verticals (persones físiques):
  • Nota simple informativa actualitzada del Registre de la Propietat.
  • DNI, NIF o NIE de cadascun dels propietaris.
  • Acord de la reunió en el qual s'aprovin les obres respecte de les quals es demana l'ajut econòmic, i de nomenament d'un representant dels propietaris a l'efecte de la tramitació d'ajuts (imprès normalitzat).
 • Si es tracta de propietats verticals (comunitats de béns):
  • Nota simple informativa actualitzada del Registre de la Propietat
  •  NIF de la Comunitat de Béns.
  • Document acreditatiu que faculti el representant per actuar i tramitar l'expedient en nom de la Comunitat de Béns.
  • Constitució de la Comunitat de Béns
  • Declaració dels habitatges desocupats, habitatges d’ús turístic i habitatges propietat de persones jurídiques (imprès normalitzat)

Documentació tècnica

 • Sol·licitud registrada del certificat d’aptitud de l’edifici.
 • Informe d’avaluació de l’edifici:
  • Informe de la Inspecció Tècnica de l’Edifici (IITE), excepte quan les actuacions hagin estat instades per una ordre d’execució emesa per l’Ajuntament de Mataró.
  • Certificat d’Eficiència Energètica de l’Edifici (CEEE) i Etiqueta Energètica diligenciada per l’ICAEN (en el cas de sol·licitar subvencions per eficiència energètica).
 • Projecte tècnic bàsic i d’execució, o memòria tècnica subscrita pel tècnic competent que justifiqui l’adequació de l’actuació de rehabilitació al Codi Tècnic de l’Edificació per a totes aquelles obres en què la llicència municipal ho requereixi. A més,
  • En cas d’obres d’accessibilitat: informe redactar pels tècnics de l’obra que justifiqui el compliment de la normativa vigent en matèria d’accessibilitat.
  • En cas d’obres de rehabilitació energètica: certificat d’eficiència energètica de la simulació de l’edifici resultant segons les actuacions projectades.
 • Planificació i estudi econòmic de les obres a executar
 • Oferta del pressupost de l’empresa designada per fer les obres. En el cas que el valor estimat de les obres superi o iguali els 40.000 euros caldrà aportar dues ofertes més.
 • Sol·licitud de la llicència municipal d’obres o número de referència d’aquesta.

En cas d'ajuts del programa de cohesió social:

 • Sol·licitud individualitzada segons model normalitzat
 • DNI, NIF o NIE de cadascun dels propietaris i membres de la unitat familiar.
 • Certificat emès pel secretari i el president de la Comunitat de Propietaris (imprès normalitzat)
 • Declaració responsable de no disposar de cap altre habitatge a la ciutat Mataró

Per més informació

Presencialment Oficina Local d’Habitatge de l’Ajuntament de Mataró, Carrer Pablo Iglesias, 63, 1er Despatx 12, per telèfon al 93 758 22 33 o per correu electrònic a habitatge@ajmataro.cat.

Normativa

Arxius adjunts

Subvencions a la rehabilitació que ofereix la Generalitat de Catalunya. Són subvencions destinades a rehabilitar els elements comuns dels edificis de tipologia residencial, amb la finalitat de fomentar la millora de l’eficiència energètica i la sostenibilitat , la conservació , i la millora de la seguretat d’utilització i de l’accessibilitat.

Es tracta d’uns “microcrèdits”de fins a 2.000 € que ofereix l’Ajuntament de Mataró a persones físiques propietàries o copropietàries d’habitatges amb dificultats per a poder accedir al crèdit privat per a què puguin assumir el pagament de les despeses que els pertoqui en concepte d’obres de millora dels edificis en els què resideixen.

Què és i quin és el seu objectiu?

Es tracta d’uns “microcrèdits”de fins a 2.000€ que ofereix l’Ajuntament de Mataró a persones físiques propietàries o copropietàries d’habitatges amb dificultats per a poder accedir al crèdit privat per a què puguin assumir el pagament de les despeses que els pertoqui en concepte d’obres de millora dels edificis en els què resideixen.

Quines són les condicions del "microcrèdit"?

 • Sense interessos ni altre tipus de despesa.
 • Termini màxim de devolució: 4 anys a partir del mes següent de la data de pagament de l'avançament reintegrable o com a màxim el 31 de desembre de 2023.
 • La quota mensual no pot ser inferior a 15€.
 • Compatible amb qualsevol altre tipus d'ajuts.

Per a quin tipus d'obres es pot demanar l'avançament?

Les actuacions objecte de suport són:

 • Obres de reparació d'estructura (fonaments, estructura vertical, estructura horitzontal, elements estructurals de façana), façanes, cobertes, terrats, mitgeres, celoberts i/o patis i instal·lacions generals comuns (aigua, electricitat, gas, contra incendis) necessàries per a resoldre les deficiències detectades a l'informe de la inspecció tècnica de l'edifici i que hagin estat qualificades com a importants, greus o molt greus, o les actuacions instades per una ordre d'execució emesa per l'Ajuntament de Mataró.
 • Obres per assolir l'adequació en matèria d'accessibilitat de l'edifici, com per exemple la instal·lació d'ascensors, rampes o altres dispositius d'accessibilitat.
 • Obres de rehabilitació energètica consistent en la millora de l'aïllament tèrmic i/o acústic (global o parcial) i/o la instal·lació d'energies renovables (plaques d'energia solar, tèrmica i/o fotovoltaica o d'altres per a l'obtenció d'aigua calenta sanitària).

Les obres objecte d'ajut han d'haver estat finalitzades entre l'1 de gener de 2019 i el 31 d'octubre de 2020.

Qui ho pot demanar?

Les persones físiques, propietàries o copropietàries d’habitatges que siguin titulars registrals del immoble i correspongui al domicili habitual .

La unitat familiar de la persona sol·licitant no podrà superar els ingressos equivalents a 1,6 vegades l'indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC) vigent en el moment de tancament de la convocatòria. Aquest límit s'incrementarà en un 30% per cada membre addicional de la unitat fins a un màxim de 6 membres.

Membres de la unitat familiar

Renda anual

Renda mensual

1

12.748,37 €

910,59 €

2

16.572,88 €

1.183,77 €

3

20.397,39 €

1.456,95 €

4

24.221,90 €

1.730,12 €

5

28.046,41 €

2.003,30 €

 6 o més

31.870,92 €

2.276,48 €

La suma de les quotes d'amortització de cada anualitat no poden superar el 7% dels ingressos anuals de la unitat familiar.

Té algun cost?

Cap.

Quina és la data límit per a sol·licitar-lo?

Fins el 13 de desembre de 2019.

Quina documentació s'ha d'aportar?

La instància degudament signada per la persona sol·licitant amb la resta de documentació que exigeix a la Bases de la convocatòria per la concessió d’avançaments reintegrables.

 • Link a la sol·licitud:

https://seu.mataro.cat/oficina/tramites/acceso.do?id=13325&lang=ca&entity=1093

Com i on es pot presentar la sol·licitud?

 • Per Internet, amb identificació electrònica, adjuntant la documentació requerida, inclòs el formulari de sol·licitud degudament signat.
 • Personalment a l’Oficina Local d’Habitatge i al Servei d'Atenció Ciutadana.

Quant temps tarda la resposta?

El termini màxim per a la resolució serà de tres mesos des de la presentació de la sol·licitud.

Efectes del silenci administratiu

Transcorregut el termini fixat sense que s'hagi notificat una resolució expressa, s'entendrà desestimada la sol·licitud de concessió d’avançaments Reintegrables per al finançament d’actuacions de rehabilitació d’edificis d’ús residencial a Mataró.

Marc legal

 • Bases i convocatòria per a la concessió d’avançaments reintegrables per al finançament d’actuacions de rehabilitació d’edificis d’ús residencial a Mataró:

https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.aspx?fnew?bop2019&07/022019012762.pdf&1

 • Ordenances Fiscals:

http://www.mataro.cat/web/portal/contingut/document/originals/ordenances.pdf

 • Guia del contribuent:

https://serveisweb.mataro.cat/web/portal/contingut/document/originals/guia_contribuent_2019.pdf

 

Arxius adjunts

Ajuts en forma de préstec a comunitats de propietaris per al finançament d’obres de rehabilitació d’edificis d’habitatge de Catalunya.

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l'Institut Català de Finances ofereixen ajuts en forma de préstecs per finançar les obres de manteniment estructural, accessibilitat i eficiència energètica en comunitats de veïns.

L’import total d’aquesta línia de préstecs és de 10 milions d’euros.

A qui van adreçats els ajuts? 

A les comunitats de propietaris solvents, amb un índex de morositat igual o inferior al 5% (excepcionalment es podran valorar operacions per a comunitats amb morositat fins al 8%), que realitzin obres de conservació, per la millora de l’eficiència energètica i la sostenibilitat, o per a la millora de la seguretat i l’accessibilitat.

Quins tipus d’obres poden rebre l’ajut? 

 • Obres de rehabilitació referents a l'estat de conservació de l'edifici:
 • Les deficiències relatives a l'estat de conservació dels fonaments, l'estructura horitzontal i vertical, incloent-hi els cantells de balcons i voladissos si afecten els seus elements estructurals, i les instal·lacions d'electricitat, fontaneria i sanejament existents a l'edifici.
 • Les deficiències relatives a l'estat de conservació de les cobertes, terrats, façanes, patis i mitgeres, amb la finalitat de garantir l'estanqueïtat, l'aïllament i la seva estabilitat ( pot incloure els treballs d'eliminació d'amiant, instal·lacions de plom, fustes tractades amb creosota o treballs de mitigació del radó).
 • Obres per a la millora de l'eficiència energètica i la sostenibilitat.
 • Obres per la millora de la seguretat d'utilització i de l'accessibilitat, que consisteixen en adequar els edificis i els accessos als habitatges i locals de l'edifici a la normativa vigent.

 Quan han d’estar fetes les obres? 

Es pot sol·licitar el préstec per a obres no iniciades i per a obres ja iniciades i no finalitzades.

Les obres no iniciades s’han de començar  en un Termini màxim de vuit mesos des de la data de notificació de concessió del préstec.

Quan es tracti d'obres ja iniciades, es pot sol·licitar EL préstec únicament per la part de l'obra pendent d'executar.

Quins requisits han de complir els edificis? 

 • Com a mínim, el 70% de la superfície construïda sobre rasant de l'edifici ha d'estar destinada a habitatge.
 • Com a mínim, el 50% dels habitatges de l'edifici han de constituir el domicili habitual i permanent dels seus propietaris o arrendataris.
 • Els edificis han de disposar  de l'informe d'avaluació de l'edifici (IAE) que ha de contenir l'informe de la inspecció tècnica de l'edifici (IITE)  i el certificat d'eficiència energètica (CEE) amb l'etiqueta de qualificació energètica (EE)

Quina és la quantia de l’ajut? 

 • L'import serà d’un mínim de 30.000€ per comunitat de propietaris, i un màxim de 20.000€ per habitatge de la comunitat.
 • El termini màxim d’amortització serà de 15 anys i l'interès serà de tipus fix del 2%.
 • Les comissions són: la d’obertura, màxim del 0,25%, amb un mínim de 150€; la d’amortització anticipada total i parcial, del 0,25% més els costos de cancel·lació del swap (permuta).

Quan i on presentar la sol·licitud?

Les sol·licituds de préstec s'han de presentar i formalitzar telemàticament per mitjà del formulari que estarà a disposició dels sol·licitants al web de l'ICF (www.icf.cat)  (encara no hi és)

Quina documentació cal presentar?  

Documentació jurídico-administrativa

 • Formulari de sol·licitud
 • Informació del número del CIF de la comunitat de propietaris.
 • Estatuts de la comunitat de propietaris i document constitutiu del règim de propietat  horitzontal de l'edifici.
 • Certificat de l'acta o acord de la comunitat de propietaris, segons model normalitzat per l'AHC, que es pot obtenir al portal de Tràmits gencat, http://tramits.gencat.cat, emès pel secretari o secretària que haurà de contenir:
 • L'autorització de la sol·licitud del préstec (import, entitat finançadora i termini).
 • L'autorització de la inversió per al tipus d'obres de rehabilitació que serà la finalitat del finançament.
 • La designació de la persona que haurà de signar l'operació de préstec i autoritzar-lo perquè actuï en nom i en representació de la comunitat de propietaris.

Aquest certificat d'acta o acord haurà d'estar aprovat amb el quòrum previst a la normativa reguladora del règim de propietat horitzontal i haurà de fer constar expressament si hi ha o no derrames aprovades amb anterioritat pendents de pagament. Aquest acord es formalitzarà mitjançant un certificat que haurà d'estar signat pel president i el secretari i caldrà que les signatures estiguin legitimades notarialment.

 • L'annex al certificat de l'acta o a l'acord amb la relació de persones propietàries o llogateres segons model normalitzat per l'AHC, que es pot obtenir al portal de Tràmits gencat, http://tramits.gencat.cat, que pertanyen a la comunitat de propietaris que participen en la sol·licitud del préstec i coeficient de participació, de la que en podran quedar exclosos els locals, per acord de la comunitat de propietaris.
 • La persona designada com a representant de la comunitat de propietaris haurà d'emplenar i signar una declaració responsable, amb les dades personals corresponents, segons model de l'ICF, que es pot obtenir al web www.icf.cat.
 • Informació del numero del DNI o NIE vigent del representant designat per a la signatura del préstec.
 • Domiciliació bancària: document SEPA complimentat segons model ICF que es pot obtenir a la www.icf.cat.
 • Certificat del president o administrador de la comunitat de propietaris que haurà d'acreditar que les quotes impagades, com a mínim en el darrer exercici complert, representen menys del 5% del total de les quotes girades a cobrament en aquest exercici respecte de les entitats que participin en la despesa per la qual se sol·licita el préstec.

Documentació tècnica

 • Informació de les dades relatives a la inspecció tècnica prèvia dels documents descrits a la base 4.2 (IITE+CCE+EE).
 • Projecte bàsic i executiu de les obres de rehabilitació. En el cas que les actuacions no exigeixin projecte, es justificarà mitjançant una memòria tècnica, documents que s'hauran de redactar i signar pel tècnic o tècnica competent.
 • Oferta del pressupost de les obres de rehabilitació per part de l'empresa designada per realitzar-les.
 • Llicència municipal de les obres o justificació de la seva sol·licitud.

Fase inicial obres

 • Comunicat d'inici de les obres de rehabilitació, segons model normalitzat que es pot obtenir al portal Tràmits gencat, http://tramits.gencat.cat.
 • Certificat o acta d'inici de les obres, signat per personal tècnic competent, segons el model oficial dels col·legis professionals respectius.
 • Llicència municipal de les obres o autoritzacions municipal i, si s'escau, les pròrrogues concedides. El permís de les obres ha d'estar vigent durant tota l'execució de les obres.
 • Pressupost de contracte de la empresa (o les empreses) que ha d'executar les obres, degudament signat per l'empresa i la comunitat de propietaris, segons les condicions que estableix la base 11.1.g).

Fase final obres

 • Certificat justificatiu del cost de les obres realitzades.
 • Comunicat de finalització de les obres de rehabilitació, segons model normalitzat que es pot obtenir al portat de Tràmits gencat, http://tramits.gencat.cat.
 • Certificat de finalització de les obres i els annexos A i B, signats pel personal tècnic competent, segons model oficials dels col·legis professionals respectius.
 • Documentació específica segons els tipus d'obres realitzades, detallada a la convocatòria corresponent.

Enllaços:

http://www.icf.cat/ca/productes-financers/prestecs/icf-habitatge-social-comunitats

Bases reguladores per a l'accés, en règim de concurrència pública no competitiva, a ajuts en forma de préstecs a comunitats de propietaris per al finançament d'obres de rehabilitació d'edificis d'habitatges a Catalunya.

 

Arxius adjunts