Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Subvencions Rehabilitació Ajuntament 2019 (Període de Justificació de finalització de les obres fins el 31 d'octubre de 2021)

Escoltar

Subvencions Rehabilitació Ajuntament 2019 (Període de Justificació de finalització de les obres fins el 31 d'octubre de 2021)

Convocatòria tancada

Totes les comunitats que hagin rebut la notificació d'atorgament de la subvenció han de justificar les actuacions i/o obres subvencionades. Aquesta fase de justificació la podem dividir, a la seva vegada en dos sub-fases. Per una part la que correspondrà a l’inici de les obres i per l’altra, la definitiva, una vegada s'hagin finalitzat les obres/actuacions.

Documentació de justificació que s’ha d’aportar a l’inici de les obres:

Una vegada les obres estiguin iniciades, haureu de presentar la següent documentació:

 • Comunicat d’inici de les obres de rehabilitació (segons model normalitzat que podreu descarregar des dela seu electrònica de l’Ajuntament). Aquest comunitat s’ha de presentar en un termini màxim de 10 dies hàbils des de l’endemà de l’inici de les actuacions.
 • Llicència municipal d’obres o autoritzacions municipals i, si s’escau, de les pròrrogues concedides. El permís d’obres ha d’estar vigent durant tota l’execució de les obres.
 • Pressupost de contracte de l’empresa o empreses que executen les obres, degudament signat per ambdues parts. Recordeu que si la documentació presentada és incorrecta o incompleta, us requerirem per corregir-la o completar-la en el termini improrrogable de deu dies hàbils.

Documentació de justificació que s’ha d’aportar al final de les obres.

Un cop acabades les obres i/o actuacions, s’haurà de comunicar-ho, en el termini màxim d’un mes des del seu acabament, mitjançant la presentació de la documentació establerta en les presents bases i que es resumeix a continuació:

 • Comunicat de final de les obres de rehabilitació (segons model normalitzat que podreu descarregar des de la seu electrònica de l’Ajuntament).
 • Còpia de totes les factures i rebuts degudament emesos, que justifiquin la despesa realitzada, que seran les úniques que es tindran en compte en el càlcul de la subvenció. Les factures que justifiquin l’import subvencionat han de reunir els requisits següents:
  • fer referència a despeses generades per l’activitat objecte de subvenció.
  • reunir els requisits tècnics exigits per les lleis i els reglaments que regulen les característiques de les factures i el seu contingut (número, nom i cognoms de l’expedidor i dels destinatari, NIF, descripció de l’operació i contraprestació total, lloc i data d’emissió).
 • Certificat final d’obra signat pel tècnic competent, segons el model oficial del col·legi professional respectiu, si es precisa pel tipus d’obra.
 • En el cas d’instal·lació d’ascensors o altres dispositius per assolir l’accessibilitat de l’edifici es podrà demanar la documentació justificativa conforme els elements instal·lats s’ajusten a la normativa d’aplicació.
 • Informe de la Inspecció Tècnica de l’Edifici (IITE), en cas no haver estat presentat en el moment de la sol·licitud.
 • Certificat d’Eficiència Energètica de l’Edifici (CEEE) i Etiqueta Energètica diligenciada per l’ICAEN (en el cas de sol·licitar subvencions per eficiència energètica). En el cas d’actuacions de rehabilitació energètica caldrà incloure també els resultants després de les actuacions.
 • Fotografies en color de les obres de rehabilitació realitzades en les quals s’ha de visualitzarla col·locació del logotipi l’expressió enels termes establerts en aquestes bases.
 • En el cas que en el moment de la sol·licitud existissin en la comunitat habitatges desocupats acollits a alguns de les excepcions previstes en l’article 7.4.d, caldrà aportar acreditació de l’ocupació efectiva de l’habitatge, o el contracte de compromís amb la Borsa de Mediació per al lloguer social del municipi o amb altres programes d’habitatge assequible.

 

Arxius adjunts