Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Rehabilitació i habitabilitat

Escoltar

Rehabilitació i habitabilitat

Ajuts europeus per a la millora de l'eficiència energètica dels habitatges. Els fons Next Generation tenen per objectiu bàsic que els edificis d’habitatges redueixin un mínim del consum d’energia primària no renovable i un mínim de reducció de demanda segons zona climàtica. Convocatòria oberta fins al 31 de desembre de 2024

INFORMACIÓ IMPORTANT

Bestreta 50% : Inici d'obres
Bestreta 30% : Obres executades un 80% i pagades un 50%

Què són?

Ajuts destinats a millorar la eficiència energètica dels edificis d’ús residencial, plurifamiliar o unifamiliar, inclosos llurs habitatges. S’haurà d’obtenir una millora de l’eficiència energètica acreditant la reducció del consum d’energia primària no renovable i/o de la demanda energètica.

 

Qui pot accedir a les subvencions?

 • Propietaris d'immobles, persones físiques o jurídiques (propietaris, usufructuaris o arrendataris).
 • Administracions públiques.
 • Entitats de dret públic, empreses públiques i societats mercantils participades.
 • Comunitats de propietaris.
 • Agrupacions de comunitats de propietaris.
 • Societats cooperatives o concessionàries dels edificis.

 

Quins requisits cal complir?

L’inici de les actuacions ha de ser posterior a l’1 de febrer de 2020 i la seva finalització abans del 30 de juny de 2026.

Els edificis han de tenir la Inspecció Tècnica de l'edifici (ITE) prèvia a les actuacions a realitzar i el certificat d'eficiència energètica (CEE).

El termini d’execució de les obres no pot superar els 18 mesos ampliables fins a 24 quan es tracti d’edificis o actuacions que afectin a 40 o més habitatges.

Els edificis han de complir els següents requisits:

 • Els edificis han de disposar, amb caràcter obligatori i previ a la sol·licitud d'ajuts, de l'IITE (Informe d’Inspecció Tècnica d’Edificis) presentat a l’administració dins els 4 mesos des de l‘emissió de l’informe de la Inspecció ITE.
 • Cal justificar les actuacions realitzades en cas de mesures cautelars de la IITE.
 • Ha de disposar de Certificat d'Eficiència Energètica de l'edifici (CEE) diligenciat per l'Institut Català de l'Energia (ICAEN),amb l’etiqueta energètica corresponent.
 • Almenys el 50% de la superfície construïda sobre rasant, exclosa la planta baixa o inferiors, si en té o tenen altres usos compatibles, tinguin ús residencial d’habitatge.
 • Que les actuacions comptin amb l’acord de la comunitat de propietaris, excepte en els casos d’edificis de propietaris únics.
 • La sol·licitud de qualsevol edifici unifamiliar comporta també la renuncia expressa d‘efectuar activitats econòmiques per un període de deu anys des de la data de concessió de la subvenció, i en cas d’incompliment, serà procedent la revocació de la subvenció, amb el reintegrament de la subvenció abonada, més els interessos legals meritats.

Queden excloses aquelles intervencions de rehabilitació que tinguin per objecte els canvis d’us de tot l’edifici i aquelles intervencions que tinguin per objecte l’enderroc de tot l’edifici existent mantenint-ne nomes les façanes.
No seran subvencionables les actuacions d’inversió en generadors tèrmics que utilitzin combustible d’origen fòssil, si be les mateixes es podran incloure i modelitzar en el Certificat energètic de projecte i final.

També en quedaran exclosos els edificis unifamiliars, que segons l’article 3.l) de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, pel dret a l’habitatge, siguin habitatges que s'utilitzen per a l'obtenció de rendiments d'activitats econòmiques regulades per la normativa sectorial aplicable d’us turístic.

S’exclouen també d’aquesta convocatòria les actuacions que afectin als àmbits territorials de la ciutat de Barcelona i l’Àrea Metropolitana de Barcelona, que es regeixen per les convocatòries aprovades pels consorcis d’habitatge respectius.

 

Quan es pot sol·licitar?

Fins al 31 de desembre de 2024 o fins exhauriment dels fons.

 

Com es pot sol·licitar?

Fase prèvia: a càrrec del tècnic i administrador.

 • Pre-dimensionat de la rehabilitació.
  • Anàlisi del tècnic competent:
   • Estimació del % previst de reducció del consum energètic i la demanda.
   • Aproximació del cost de les actuacions.
   • Anàlisi del compliment d'altres criteris i requisits tècnics.
 • Anàlisi de viabilitat.
 • Disseny del projecte i CEE.
 • Ofertes de les empreses constructores.

Fase sol·licitud:

 • Tràmit 0 (Tramitació telemàtica).
  • Tècnic habilitat:
   • Validació de la documentació de fase prèvia i generació de codi ID a portal de tràmits gencat.cat.
 • Tràmit 1 (Tramitació telemàtica).
  • Oficina tècnica de rehabilitació (Administradors de Finques):
   • Validació de la documentació tramesa pel representant del destinatari últim de la subvenció.
   • Emissió d'Informe d'Avaluació i Idoneïtat Administrativa.
 • Tràmit 2 (Tramitació telemàtica).
  • Oficina tècnica de rehabilitació (Arquitecte o Aparelladors):
   • Validació de la documentació tramesa pel tècnic.
   • Emissió d'Informe d'Avaluació i Idoneïtat Tècnica.
 • Tràmit 3 (Tramitació telemàtica).
  • Sol·licitant de la subvenció o persona autoritzada:
   • Formulació de la sol·licitud a la plataforma de l'administració si s'han superat els tràmits 1 i 2.

El tràmit 1 i tràmit 2 es realitzaran simultàniament. Una vegada acceptat el tràmit 3: El termini per a executar les obres per a la millora de l'eficiència energètica i sostenibilitat en els edificis que s'acullin a les ajudes d'aquest programa no podrà excedir de divuit mesos, comptats des de la data de concessió de l'ajuda. Aquest termini es podrà ampliar excepcionalment fins a vint-i-quatre mesos quan es tracti d'edificis o actuacions que afectin 40 o més habitatges.

 

Quines actuacions són subvencionables?

 • Reducció d'almenys un 30% a l’indicador de consum Energia primària no renovable (Epnr) referida a la certificació energètica.
 • En edificis situats a les zones climàtiques C, D i E segons classificació climàtica del Codi tècnic de l’edificació (CTE), la reducció de la demanda energètica anual global de calefacció i refrigeració de l’habitatge unifamiliar o de l’edifici ha de ser de:
  • Zona climàtica C, un 25%.
  • Zones climàtiques D i E, un 35%.
 • En cas d’edificis subjectes a algun nivell de protecció per formar part d’un entorn declarat o degut al seu particular valor arquitectònic o històric, no serà necessari el compliment de la reducció de la demanda, però en aquells elements de l’envolupant sobre els que es pugui intervenir hauran de complir els valors mínims de transmitància tèrmica i de permeabilitat a l’aire establerts a la taula 3.1.1 a-HE1 i 3.1.3 a-HE1 del document bàsic DB HE d’estalvi d’energia del CTE.
 • En cas que s’hagin realitzat en els darrers 4 anys des de la sol·licitud d’ajut, intervencions de millora de l’eficiència energètica en què es pot acreditar que:
  • es va reduir al demanda energètica anual global de calefacció i refrigeració en un percentatge igual o superior a l’estipulat, resten eximits del requisit de demanda energètica anual global de calefacció i refrigeració.
  • en cas que no s’assoleixi la reducció igual o superior del percentatge establert es podrà considerar satisfet el requisit si la consideració conjunta de les actuacions objecte de la sol·licitud s’assoleixi el corresponent percentatge de reducció de la demanda establert i s’haurà d’aportar el CEE corresponent.

 

Quantia dels ajuts:

Estalvi Energètic aconseguit
% màxim de subvenciódel cost de l’actuació
Quantia màxima per habitatge
Quantia màxima per m2 (Locals o altres usos)
30% ≤ ΔCep,nren < 45%
40 %
6.300 €
56 €
45% ≤ ΔCep,nren < 60%
65 %
11.600 €
104 €
ΔCep,nren < 60%
80 %
18.800 €
168 €

 

 

Compatibilitats i incompatibilitats:

Les subvencions d’aquests programes seran compatibles amb altres ajudes públiques per al mateix objecte, sempre que no es superi el cost total de les actuacions i sempre que la regulació de les altres ajudes, ja siguin d’àmbit nacional o europeu, ho permetin.
No compatible amb els ajuts del Programa d’ajuts a les actuacions de rehabilitació a nivell de barri (Resolució DSO/825/2022, de 22 de març).
Compatible amb l’ajut del Programa d’ajuts a les actuacions de millora de l’eficiència energètica en habitatges, sempre que quedi acreditat que no se subvenciona el mateix cost.
Quan el projecte hagi obtingut una subvenció a càrrec al Programa d'ajuda a l'elaboració del llibre de l'edifici existent per a la rehabilitació i la redacció de projectes de rehabilitació, es descomptarà la quantitat rebuda en determinar la quantia de subvenció amb càrrec al 3.

 

Ajuts addicionals a persones amb situació de vulnerabilitat:

Quan s’identifiquin situacions de vulnerabilitat econòmica en algun dels propietaris o usufructuaris dels habitatges inclosos en els edificis objecte de rehabilitació, poden sol·licitar una subvenció addicional, complementària a la sol·licitada per la junta de propietaris.
Per acreditar aquesta situació de vulnerabilitat econòmica, el límit màxim d’ingressos, serà el següent:

 • Unitat de convivència sense menors o sense persones amb grau de discapacitat igual o superior al 33%: fins a 2 vegades l’IRSC (indicador de renta de suficiència de Catalunya), 16.212,56 € anuals.
 • Unitat de convivència amb un menor o una persona amb grau de discapacitat igual o superior al 33%: fins a 2,5 vegades l’IRSC, 20.265,70 € anuals.
 • Unitat de convivència amb dos menors o persones amb grau de discapacitat igual o superior al 33%: fins a 2,7 vegades l’IRSC, 21.886,96 € anuals.
 • Unitat de convivència amb tres o més menors o persones amb grau de discapacitat igual o superior al 33%: fins a 3 vegades l’IRSC, 24.318,84 € anuals.

Finançament i fiscalitat

Algunes entitats financeres han subscrit un conveni amb el Departament d’Economia,  el Departament de Drets Socials i l’Agència de l’Habitatge, per oferir préstecs específics per a Comunitats, amb condicions especials i simplificant procediments, per tal de facilitar el major nombre possible de rehabilitacions.

Es tracta de préstecs a 10-15 anys, amb tipus d’interès baixos. En alguns casos, a més, aquests préstecs no es comencen a pagar fins que les obres ja s’han enllestit, moment en el qual els propietaris ja comencen a gaudir de l’estalvi en la factura energètica mensual.

En el cas de les comunitats de propietaris, els préstecs tindran un tipus fix que no superarà el 5,25% anual a un termini de 10 anys d’amortització. Aquest termini es podrà ampliar en funció de les garanties fins a arribar als 15 anys.

Entitats adherides:

 • Arquia Banca
 • Bankinter
 • BBVA
 • Banc Sabadell
 • Banc Santander
 • CaixaBank,
 • Caixa d’Enginyers
 • Deutsche Bank
 • Ibercaja
 • UCI (Unió de Crèdits Immobiliaris)

Beneficis Fiscals:

Per ajudar-te a aprofitar les subvencions, també pots beneficiar-te de beneficis fiscals importants:

 • Les ajudes percebudes estan exemptes de tributació a la declaració de la renda.
 • Gaudiràs d’una desgravació en l’IRPF de l’import que no queda cobert per la subvenció. Són tres deduccions: del 20%, 40% i 60%, en funció de l’increment d’eficiència energètica que s’aconsegueixi a l’edifici o habitatge.
Condicionants:

Per beneficiar-te d’aquesta desgravació, pots utilitzar qualsevol forma de pagament, excepte en efectiu.
Només seran desgravables les intervencions de rehabilitació que tinguin per objectiu una millora en l’eficiència energètica.

Informació i tramitació:

Àmbit administratiu:

Consell de Col·legis d’Administradors de Finques de Catalunya.

 • web: https://otrc.consellcaf.cat
 • Telèfon: 93 451 02 02
 • Carrer Mallorca 214, Local (08008 – Barcelona)
 • Horari: Dilluns a Dijous 8:30 a 13:30 - 15:00 a 18:00 h, Divendres 8:30 a 14:00 h

Àmbit tècnic:

Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, COAC.

Consell de Col·legis d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Catalunya.

 • web: https://otr.cat/
 • Telèfon: 93 414 14 13
 • Adreça electrònica: info@otr.cat
 • Delegació del Maresme:
  • Plaça Xammar, 2 08301 – Mataró
  • Telèfon: 93 798 34 42

 

Informació ampliada i descàrrega de documents:

 • RESOLUCIÓ DSO/825/2022, de 22 de març, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència pública no competitiva, de subvencions a l'empara del Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat per la Unió Europea-NextGenerationEU, per a les actuacions del Programa de rehabilitació a nivell d'edifici de tipologia residencial unifamiliar i plurifamiliar, del Programa d'actuacions de millora de l'eficiència energètica en habitatges i del Programa per a l'elaboració del llibre de l'edifici existent per a la rehabilitació i la redacció de projectes de rehabilitació  PDF
 • RESOLUCIÓ DSO/1147/2022, de 20 d'abril, de modificació de la Resolució DSO/825/2022, de 22 de març PDF
 • RESOLUCIÓ TER/4042/2022, de 19 de desembre, de segona modificació de la Resolució DSO/825/2022, de 22 de març, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència pública no competitiva, de subvencions a l'empara del Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat per la Unió Europea-NextGenerationEU, per a les actuacions del Programa de rehabilitació a nivell d'edifici de tipologia residencial unifamiliar i plurifamiliar, del Programa d'actuacions de millora de l'eficiència energètica en habitatges i del Programa per a l'elaboració del llibre de l'edifici existent per a la rehabilitació i la redacció de projectes de rehabilitació (ref. BDNS 616994). PDF

 

Per a més informació:

habitatge@ajmataro.cat

Arxius adjunts

INFORMACIÓ IMPORTANT

Bestreta 50% : Inici d'obres
Bestreta 30% : Obres executades un 80% i pagades un 50%

Què són?

Aquesta línia de subvenció està adreçada a les persones propietàries que volen adoptar mesures per millorar la eficiència energètica del seu domicili habitual, com ara la modificació de tancaments, el canvi de finestres o el canvi de sistemes de climatització que substitueixin les energies fòssils per energies renovables o biomassa.

Aquestes actuacions, a més de l’estalvi econòmic que comporten en el consum energètic de la llar, contribuiran a mitigar els efectes del canvi climàtic i a construir un país més sostenible.

 

Qui pot accedir a les subvencions?

 • Propietaris d'immobles, persones físiques o jurídiques (propietaris, usufructuaris
 • Arrendataris (en el cas que assumeixin el cost de les obres)

 

Quins requisits cal complir?

L’inici de les actuacions subvencionables ha de ser posterior a l’1 de febrer de 2020.

No seran subvencionables les actuacions d’inversió en generadors tèrmics que utilitzin combustible d’origen fòssil, si bé les mateixes es podran incloure en el certificat energètic de projecte i final.

Els habitatges pels quals se sol·liciti l'ajut d’aquest programa han de constituir el domicili habitual i permanent dels seus propietaris, usufructuaris o arrendataris en el moment de presentar la sol·licitud. Aquesta circumstància es podrà acreditar mitjançant certificació o volant d’empadronament.

En el cas que el sol·licitant sigui l’arrendatari, caldrà que acrediti haver arribat a un acord amb el propietari pel qual l’arrendatari assumeix el cost de les obres de rehabilitació.

El termini d’execució de les obres no pot superar els 12 mesos comptats des de la data de concessió de l’ajut i hauran d’haver finalitzat abans del 30.6.2026.

La intervenció ha de ser en el domicili habitual del beneficiari de la subvenció.

L’obra ha de suposar una reducció de la demanda energètica del 7%, una reducció en el consum d’energia primària no renovable (EPNR) del 30% o una actuació que impliqui una millora en l’envolupant tèrmic de l’habitatge.

 

Actuacions subvencionables:

Són subvencionables aquelles actuacions realitzades en aquests habitatges, sempre i quan, almenys, compleixin una de les següents condicions:

 • Reducció de la demanda energètica anual global de calefacció i refrigeració d'almenys un 7%.
 • Reducció del consum d'energia primària no renovable d'almenys un 30%.
 • En el cas que modifiqui o substitueixi elements constructius de l'envolupant tèrmica que compleixin amb els valors límits de transmitància tèrmica i de permeabilitat a l’aire de les taules 3.1.1.a i 3.1.3.a del CTE DB HE-1.

En tots els casos les reduccions de demanda o consum es tindran en compte per comparativa del Certificat d'Eficiència Energètica existent abans de l'actuació i el mateix certificat posterior a l'actuació.

 

Quantia dels ajuts:

El cost mínim de l'actuació ha de ser de 1.000 €. L'import de la subvenció és d'un 40 % del cost de les obres amb un màxim de 3.000 €.

La quantia màxima subvencionable és de 7.500 euros per habitatge i la inversió mínima és de 1.000 euros/habitatge.

 

Compatibilitats i incompatibilitats:

Aquest ajut és compatible amb qualsevol altre ajut públic per al mateix objecte, sempre que no se superi el cost total de les intervencions i que els altres ajuts ho permetin.

Seran compatibles amb qualsevol altre ajut públic de fons europeus per a diferents actuacions.

Són compatibles amb els ajuts del programa 1, ajuts a les actuacions de rehabilitació de barris, o el programa 3, d’ajuts a les actuacions de rehabilitació d’edificis, de la mateixa convocatòria, sempre que quedi acreditat que no se subvenciona el mateix cost.

 

Quan es pot sol·licitar?

Fins al 31 de desembre de 2024 o fins exhauriment dels fons.

 

Com es pot sol·licitar?

La realitzarà el sol·licitant de la subvenció, o persona degudament autoritzada, o l’agent o gestor de la rehabilitació en aquest enllaç.

En aquesta sol·licitud s’indicarà les actuacions de rehabilitació objecte del programa per a les quals es sol·liciten les ajudes.

La sol·licitud ha de contenir les dades degudament formalitzades, i s’adjuntarà la documentació juridicoadministrativa d'acord amb el punt 3.1.1 de l'annex 2 de la Resolució DSO/825/2022, de 22 de març.

 

Documentació a aportar?

Podeu consultar la documentació necessària a l'Annex 2 de la Resolució DSO/825/2022, de 22 de març.

Descàrrega de documents:

 • RESOLUCIÓ DSO/825/2022, de 22 de març, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència pública no competitiva, de subvencions a l'empara del Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat per la Unió Europea-NextGenerationEU, per a les actuacions del Programa de rehabilitació a nivell d'edifici de tipologia residencial unifamiliar i plurifamiliar, del Programa d'actuacions de millora de l'eficiència energètica en habitatges i del Programa per a l'elaboració del llibre de l'edifici existent per a la rehabilitació i la redacció de projectes de rehabilitació  PDF
 • RESOLUCIÓ DSO/1147/2022, de 20 d'abril, de modificació de la Resolució DSO/825/2022, de 22 de març PDF
 • RESOLUCIÓ TER/4042/2022, de 19 de desembre, de segona modificació de la Resolució DSO/825/2022, de 22 de març, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència pública no competitiva, de subvencions a l'empara del Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat per la Unió Europea-NextGenerationEU, per a les actuacions del Programa de rehabilitació a nivell d'edifici de tipologia residencial unifamiliar i plurifamiliar, del Programa d'actuacions de millora de l'eficiència energètica en habitatges i del Programa per a l'elaboració del llibre de l'edifici existent per a la rehabilitació i la redacció de projectes de rehabilitació (ref. BDNS 616994). PDF

 

Per a més informació:

habitatge@ajmataro.cat

Arxius adjunts

INFORMACIÓ IMPORTANT

Bestreta 50% : Inici d'obres
Bestreta 30% : Obres executades un 80% i pagades un 50%

Què són?

Aquesta línia de subvenció va destinada per a la implantació i generalització del Llibre de l'Edifici existent per a la rehabilitació, així com el desenvolupament de projectes tècnics de rehabilitació integral amb el propòsit d’activar la demanada de rehabilitació energètica significativa i d’alta qualitat en els edificis.

 

Qui pot accedir a les subvencions?

 • Propietaris d'immobles, persones físiques o jurídiques (propietaris, usufructuaris o arrendataris)
 • Administracions públiques
 • Entitats de dret públic, empreses públiques i societats mercantils participades
 • Comunitats de propietaris
 • Agrupacions de comunitats de propietaris
 • Societats cooperatives

 

Quins requisits cal complir?

Les actuacions hauran d’haver finalitzat abans del 30 de juny de 2026.

Requisits dels edificis:

 • Estar finalitzats abans de l'any 2000.
 • Que almenys el 50% de la superfície construïda sobre la rasant, exclosa la planta baixa o plantes inferiors si té altres usos diferents al residencial, tingui ús residencial habitatge.
 • Haver presentat davant l’AHC la sol·licitud del certificat d'aptitud en un termini màxim de 4 mesos des de l’emissió de l’Informe de la Inspecció Tècnica de l'Edifici (IITE) i amb anterioritat a la presentació de la sol·licitud de subvenció.

 

Quines actuacions són subvencionables?

Implantació i generalització del Llibre d'Edifici existent per a la rehabilitació, d'acord amb el punt 2.3 de l'annex 3 de la Resolució DSO/825/2022, de 22 de març.

Desenvolupament de projectes tècnics de rehabilitació integral d'edificis d'acord amb els límits establerts, amb el propòsit d'activar la demanda d'una rehabilitació energètica significativa i d'alta qualitat en els edificis, segons el punt 3 de l'annex 3 de la Resolució DSO/825/2022, de 22 de març.

 

Quantia dels ajuts:

Per el Llibre de l'edifici:

Nombre d'habitatges
Quantia
Quantia màxima
  Habitatges unifamiliars o plurifamiliars fins a 20 habitatges
700 € + 60 € per habitatge
1.900 €
Habitatges plurifamiliars de més de 20 habitatges
1.100 € + 40 € per habitatge
3.500 €

 

Per projectes de rehabilitació:

Nombre d'habitatges
Quantia
Quantia màxima
  Habitatges unifamiliars o plurifamiliars fins a 20 habitatges
4.000 € + 700 € per habitatge
18.000 €
Habitatges plurifamiliars de més de 20 habitatges
12.000 € + 300 € per habitatge
30.000 €

 

No s’aplicarà la possibilitat d’incrementar l’ajuda per no disposar de la Inspecció Tècnica de l’Edifici (ITE) i l’Informe de la Inspecció Tècnica de l’Edifici (IITE) prevista al darrer paràgraf de l’article 53.1 del Reial decret 853/2021, de 5 d’octubre.

 

Compatibilitats i incompatibilitats:

Aquest ajut és compatible amb qualsevol altre ajut públic per al mateix objecte, sempre que no se superi el cost total de les intervencions i que els altres ajuts ho permetin.

Seran compatibles amb qualsevol altre ajut públic de fons europeus per a diferents actuacions.

El llibre de l’edifici existent per a la rehabilitació és compatible amb els ajuts del programa 1, ajuts a les actuacions de rehabilitació de barris, o el programa 3, d’ajuts a les actuacions de rehabilitació d’edificis, de la mateixa convocatòria. En aquest cas si s’obté la subvenció per aquest programa, es descomptarà la quantitat rebuda de la subvenció amb càrrec al programa 1 o 3. També és compatible, en el cas d'habitatges unifamiliars, amb el programa 4, ajuts a les actuacions de millora de l’eficiència energètica en habitatges, sempre que tingui presentada la sol·licitud de la ITE.

 

Quan es pot sol·licitar?

Fins al 31 de desembre de 2024 o fins exhauriment dels fons.

 

Com es pot sol·licitar?

La realitzarà el sol·licitant de la subvenció o persona degudament autoritzada, en aquest enllaç.

En aquesta sol·licitud s’indicarà les actuacions que es sol·licita objecte de les ajudes d’aquest programa.

Caldrà informar la Identificació (ID) de la IITE, presentada davant de l’AHC per sol·licitar el certificat d’aptitud, a partir d'aquest identificador s’emplenaran automàticament les dades identificatives de l'edifici objecte de subvenció.

 

Documentació a aportar?

Podeu consultar la documentació necessària a l'Annex 2 de la Resolució DSO/825/2022, de 22 de març.

Descàrrega de documents:

 • RESOLUCIÓ DSO/825/2022, de 22 de març, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència pública no competitiva, de subvencions a l'empara del Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat per la Unió Europea-NextGenerationEU, per a les actuacions del Programa de rehabilitació a nivell d'edifici de tipologia residencial unifamiliar i plurifamiliar, del Programa d'actuacions de millora de l'eficiència energètica en habitatges i del Programa per a l'elaboració del llibre de l'edifici existent per a la rehabilitació i la redacció de projectes de rehabilitació  PDF
 • RESOLUCIÓ DSO/1147/2022, de 20 d'abril, de modificació de la Resolució DSO/825/2022, de 22 de març PDF
 • RESOLUCIÓ TER/4042/2022, de 19 de desembre, de segona modificació de la Resolució DSO/825/2022, de 22 de març, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència pública no competitiva, de subvencions a l'empara del Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat per la Unió Europea-NextGenerationEU, per a les actuacions del Programa de rehabilitació a nivell d'edifici de tipologia residencial unifamiliar i plurifamiliar, del Programa d'actuacions de millora de l'eficiència energètica en habitatges i del Programa per a l'elaboració del llibre de l'edifici existent per a la rehabilitació i la redacció de projectes de rehabilitació (ref. BDNS 616994). PDF

 

Per a més informació:

habitatge@ajmataro.cat

Arxius adjunts

Actuacions de suport a la rehabilitació, accessibilitat i eficiència energètica als edificis, especialment en aquelles comunitats amb més dificultats per assumir aquestes actuacions de millora. Hi ha subvencions directes, finançament d'obres, bonificació d'impostos i mesures de coneixement de l’estat dels edificis i dels habitatges. A continuació es llisten els ajuts i campanyes actives.

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l'Institut Català de Finances ofereixen ajuts en forma de préstecs per finançar les obres de manteniment estructural, accessibilitat i eficiència energètica en comunitats de veïns.

L’import total d’aquesta línia de préstecs és de 10 milions d’euros.

A qui van adreçats els ajuts? 

A les comunitats de propietaris solvents, amb un índex de morositat igual o inferior al 5% (excepcionalment es podran valorar operacions per a comunitats amb morositat fins al 8%), que realitzin obres de conservació, per la millora de l’eficiència energètica i la sostenibilitat, o per a la millora de la seguretat i l’accessibilitat.

Quins tipus d’obres poden rebre l’ajut? 

 • Obres de rehabilitació referents a l'estat de conservació de l'edifici:
 • Les deficiències relatives a l'estat de conservació dels fonaments, l'estructura horitzontal i vertical, incloent-hi els cantells de balcons i voladissos si afecten els seus elements estructurals, i les instal·lacions d'electricitat, fontaneria i sanejament existents a l'edifici.
 • Les deficiències relatives a l'estat de conservació de les cobertes, terrats, façanes, patis i mitgeres, amb la finalitat de garantir l'estanqueïtat, l'aïllament i la seva estabilitat ( pot incloure els treballs d'eliminació d'amiant, instal·lacions de plom, fustes tractades amb creosota o treballs de mitigació del radó).
 • Obres per a la millora de l'eficiència energètica i la sostenibilitat.
 • Obres per la millora de la seguretat d'utilització i de l'accessibilitat, que consisteixen en adequar els edificis i els accessos als habitatges i locals de l'edifici a la normativa vigent.

 Quan han d’estar fetes les obres? 

Es pot sol·licitar el préstec per a obres no iniciades i per a obres ja iniciades i no finalitzades.

Les obres no iniciades s’han de començar  en un Termini màxim de vuit mesos des de la data de notificació de concessió del préstec.

Quan es tracti d'obres ja iniciades, es pot sol·licitar EL préstec únicament per la part de l'obra pendent d'executar.

Quins requisits han de complir els edificis? 

 • Com a mínim, el 70% de la superfície construïda sobre rasant de l'edifici ha d'estar destinada a habitatge.
 • Com a mínim, el 50% dels habitatges de l'edifici han de constituir el domicili habitual i permanent dels seus propietaris o arrendataris.
 • Els edificis han de disposar  de l'informe d'avaluació de l'edifici (IAE) que ha de contenir l'informe de la inspecció tècnica de l'edifici (IITE)  i el certificat d'eficiència energètica (CEE) amb l'etiqueta de qualificació energètica (EE)

Quina és la quantia de l’ajut? 

 • L'import serà d’un mínim de 30.000€ per comunitat de propietaris, i un màxim de 20.000€ per habitatge de la comunitat.
 • El termini màxim d’amortització serà de 15 anys i l'interès serà de tipus fix del 2%.
 • Les comissions són: la d’obertura, màxim del 0,25%, amb un mínim de 150€; la d’amortització anticipada total i parcial, del 0,25% més els costos de cancel·lació del swap (permuta).

Quan i on presentar la sol·licitud?

Les sol·licituds de préstec s'han de presentar i formalitzar telemàticament per mitjà del formulari que estarà a disposició dels sol·licitants al web de l'ICF (www.icf.cat)  (encara no hi és)

Quina documentació cal presentar?  

Documentació jurídico-administrativa

 • Formulari de sol·licitud
 • Informació del número del CIF de la comunitat de propietaris.
 • Estatuts de la comunitat de propietaris i document constitutiu del règim de propietat  horitzontal de l'edifici.
 • Certificat de l'acta o acord de la comunitat de propietaris, segons model normalitzat per l'AHC, que es pot obtenir al portal de Tràmits gencat, http://tramits.gencat.cat, emès pel secretari o secretària que haurà de contenir:
 • L'autorització de la sol·licitud del préstec (import, entitat finançadora i termini).
 • L'autorització de la inversió per al tipus d'obres de rehabilitació que serà la finalitat del finançament.
 • La designació de la persona que haurà de signar l'operació de préstec i autoritzar-lo perquè actuï en nom i en representació de la comunitat de propietaris.

Aquest certificat d'acta o acord haurà d'estar aprovat amb el quòrum previst a la normativa reguladora del règim de propietat horitzontal i haurà de fer constar expressament si hi ha o no derrames aprovades amb anterioritat pendents de pagament. Aquest acord es formalitzarà mitjançant un certificat que haurà d'estar signat pel president i el secretari i caldrà que les signatures estiguin legitimades notarialment.

 • L'annex al certificat de l'acta o a l'acord amb la relació de persones propietàries o llogateres segons model normalitzat per l'AHC, que es pot obtenir al portal de Tràmits gencat, http://tramits.gencat.cat, que pertanyen a la comunitat de propietaris que participen en la sol·licitud del préstec i coeficient de participació, de la que en podran quedar exclosos els locals, per acord de la comunitat de propietaris.
 • La persona designada com a representant de la comunitat de propietaris haurà d'emplenar i signar una declaració responsable, amb les dades personals corresponents, segons model de l'ICF, que es pot obtenir al web www.icf.cat.
 • Informació del numero del DNI o NIE vigent del representant designat per a la signatura del préstec.
 • Domiciliació bancària: document SEPA complimentat segons model ICF que es pot obtenir a la www.icf.cat.
 • Certificat del president o administrador de la comunitat de propietaris que haurà d'acreditar que les quotes impagades, com a mínim en el darrer exercici complert, representen menys del 5% del total de les quotes girades a cobrament en aquest exercici respecte de les entitats que participin en la despesa per la qual se sol·licita el préstec.

Documentació tècnica

 • Informació de les dades relatives a la inspecció tècnica prèvia dels documents descrits a la base 4.2 (IITE+CCE+EE).
 • Projecte bàsic i executiu de les obres de rehabilitació. En el cas que les actuacions no exigeixin projecte, es justificarà mitjançant una memòria tècnica, documents que s'hauran de redactar i signar pel tècnic o tècnica competent.
 • Oferta del pressupost de les obres de rehabilitació per part de l'empresa designada per realitzar-les.
 • Llicència municipal de les obres o justificació de la seva sol·licitud.

Fase inicial obres

 • Comunicat d'inici de les obres de rehabilitació, segons model normalitzat que es pot obtenir al portal Tràmits gencat, http://tramits.gencat.cat.
 • Certificat o acta d'inici de les obres, signat per personal tècnic competent, segons el model oficial dels col·legis professionals respectius.
 • Llicència municipal de les obres o autoritzacions municipal i, si s'escau, les pròrrogues concedides. El permís de les obres ha d'estar vigent durant tota l'execució de les obres.
 • Pressupost de contracte de la empresa (o les empreses) que ha d'executar les obres, degudament signat per l'empresa i la comunitat de propietaris, segons les condicions que estableix la base 11.1.g).

Fase final obres

 • Certificat justificatiu del cost de les obres realitzades.
 • Comunicat de finalització de les obres de rehabilitació, segons model normalitzat que es pot obtenir al portat de Tràmits gencat, http://tramits.gencat.cat.
 • Certificat de finalització de les obres i els annexos A i B, signats pel personal tècnic competent, segons model oficials dels col·legis professionals respectius.
 • Documentació específica segons els tipus d'obres realitzades, detallada a la convocatòria corresponent.

Enllaços:

http://www.icf.cat/ca/productes-financers/prestecs/icf-habitatge-social-comunitats

Bases reguladores per a l'accés, en règim de concurrència pública no competitiva, a ajuts en forma de préstecs a comunitats de propietaris per al finançament d'obres de rehabilitació d'edificis d'habitatges a Catalunya.

Convocatòria per a l'accés, en règim de concurrència pública no competitiva, a ajuts en forma de préstecs a comunitats de propietaris per al finançament d'obres de rehabilitació d'edificis d'habitatges.

 

Arxius adjunts

La Diputació de Barcelona ha posat en servei un nou portal web per impulsar obres de rehabilitació d’habitatges en el conjunt dels municipis. Sota el nom de reHabilitem, el portal, gestionat des de l’Oficina d’Habitatge, exposa les diferents raons i els recursos que hi ha per rehabilitar, especialment ajuts i serveis tècnics i d’assessorament existents, a més de consells i beneficis que comporta la rehabilitació d’edificis i habitatges, amb tota la informació necessària per poder iniciar les obres.

 

 

A partir de preguntes com Què és la rehabilitació?Per què rehabilitar? o Qui em pot ajudar? i amb la utilització d’un llenguatge entenedor i sense tecnicismes, el web mostra el conjunt de beneficis que la rehabilitació pot oferir als particulars, ja sigui en la revaloració dels seus edificis, l’increment del confort o poder gaudir d’uns habitatges més saludables. 

El portal també aporta informació de com aprofitar la rehabilitació per millorar l’eficiència energètica dels edificis, reduir les emissions de CO₂ i estalviar en la factura dels subministraments, amb propostes d’ajuts disponibles per a introduir canvis en el model energètic.

A més, explica altres beneficis col·lectius que comporta la rehabilitació com la dinamització econòmica del sector de la construcció, la regeneració urbana dels municipis o la millora i revalorització del parc d’edificis existent. Des del portal també s’explica que la rehabilitació és un procés complex, tant des d'un punt de vista tècnic com també social, pel que és necessari la implicació i acompanyament de diversos professionals especialitzats, ja que els resultats esperats poden ser diferents en funció de la qualitat de l’obra executada com pels beneficis finals obtinguts.

El web també dona a conèixer els instruments i els agents que participen en el procés de rehabilitació com són la inspecció tècnica de l'edifici (ITE), el certificat d'eficiència energètica (CEE), el llibre i el passaport de l'edifici, l’habitabilitat o l’accessibilitat i adaptació funcional, a més d’aspectes com l’acústica, la salut ambiental, les energies renovables, la rehabilitació i/o renovació, els ajuts i subvencions i el finançament.

El portal s'anirà actualitzant amb la incorporació de nous continguts per promoure la rehabilitació dels edificis d’habitatges i fer-los més segurs, més saludables, més confortables, més accessibles i més sostenibles.

 

ACCÉS AL PORTAL REHABILITEM

Què és una cèdula d'habitabilitat?

 La cèdula d’habitabilitat és un document administratiu que acredita que un habitatge compleix les condicions mínimes d’habitabilitat que preveu la normativa vigent i és apte per a ser destinat a residència de persones, sense perjudici que s’hi desenvolupin altres activitats autoritzades.

Les dades que consten a la cèdula són:

 • L’adreça i ubicació de l’habitatge
 • La superfície útil de l’habitatge i de les habitacions
 • Les estances i els espais que componen l’habitatge
 • El llindar màxim d’ocupació
 • La identificació i titulació de la persona tècnica que certificat l’habitabilitat

A la cèdula no figura el nom de la persona propietària. És un document que acredita les condicions objectives d’habitabilitat d’un habitatge, amb independència dels seus titulars o ocupants.

Qui pot sol·licitar la cèdula?

La pot sol·licitar el propietari de l’habitatge, l’administrador o un representant autoritzat.

Per a què serveix?

La cèdula d'habitabilitat és necessària per a transmetre un habitatge en venda, lloguer o cessió d'ús, en primera transmissió o en posteriors (llevat dels supòsits d’exoneració que preveu la normativa vigent). Per donar-se d'alta dels serveis d'aigua, electricitat, gas, telecomunicacions i altres serveis. I/o per a altres tràmits relacionats amb habitatge.

Quina tipologia de cèdules d’habitabilitat podem trobar?

Cèdula d'habitabilitat de primera ocupació

 1. Primera ocupació si es refereix a habitatges de nova construcció
 2. Primera ocupació de rehabilitació, quan s’atorga per a aquells habitatges que són el resultat d’una intervenció o procés de rehabilitació o gran rehabilitació

Podeu consultar tota la informació del tràmit, aquí

Cèdula d'habitabilitat de segona ocupació

 Habitatges construïts abans de l’11 d’agost de 1984

 1. Habitatges construïts de l'11 d'agost de 1984 fins al 3 de novembre de 2012
 2. Habitatges que ja han tingut una cèdula d'habitabilitat prèvia o una qualificació d'habitatge protegit

Podeu consultar tota la informació del tràmit, aquí

Quin cost té?

La gestió del servei és a càrrec de l’Oficina Local d’Habitatge de Mataró, i és gratuïta.

La Taxa de la Generalitat de Catalunya s'ha d'abonar en el termini de 7 dies naturals des de l'emissió de la carta de pagament. Els imports dela taxa són els següents:

Cèdula d’habitabilitat de primera ocupació:

1 habitatge: 42,60 euros per habitatge
2-5 habitatges: 26,25 euros per habitatge
6 o més habitatges : 19,65 euros per habitatge

Cèdula d’habitabilitat de segona ocupació:

Sol·licitud presencial: 19,65 euros per habitatge
S'estableix una bonificació del 30% de l’import de la taxa per a les sol·licituds de cèdula d’habitabilitat presentades i tramitades mitjançant procediments telemàtics. 13,75 euros per habitatge
Queden exempts de taxa els propietaris sotmesos a un procés de dació en pagament.

Com es pot sol·licitar?

TELÈMATICAMENT: clicant aquí.

Via obligatòria per a: Autònoms, professionals, empreses, entitats i altres col·lectius. La documentació que aporteu per un altre canal no es tindrà en compte ni es computarà a efectes de data de presentació.

PRESENCIALMENT: A l'Oficina Local d'Habitatge, demanant cita prèvia aquí o per teléfon al  93 741 31 99 (de dilluns a divendres en horari de 8:30 a 14:00 hores)

Via vàlida, només, per a persones físiques.

Quina documentació que cal aportar:

Per a la sol·licitud de cèdula d'habitabilitat de primera ocupació i de primera ocupació de rehabilitació:

 • Model de sol·licitud normalitzat PDF
 • Fotocòpia de la Comunicació prèvia a l’ocupació de l’habitatge o document equivalent (Llicència municipal de primera ocupació).
 • Original del Certificat final d’obres i habitabilitat amb antiguitat inferior a 12 mesos o amb document tècnic de ratificació en cas de ser anterior
 • Original de la Relació de les Modificacions del Projecte (CTE Annex II 3.3.a).
 • Original dels Controls d’Obra i Resultats (CTE Annex II 3.3.b).

Per a la sol·licitud de cèdula d'habitabilitat de segona ocupació d'habitatges que ja han obtingut amb anterioritat cèdula d'habitabilitat:

 • Certificat d’habitabilitat subscrit per un arquitecte, aparellador, arquitecte tècnic o enginyer d’edificació PDF

Per a la sol·licitud de cèdula d'habitabilitat de segona ocupació d'habitatges preexistents amb anterioritat a l'11 d'agost de 1984 sense cèdula d'habitabilitat de primera ocupació:

 • Certificat d’habitabilitat subscrit per un arquitecte, aparellador, arquitecte tècnic o enginyer d’edificació PDF
 • Document acreditatiu de l’antiguitat de l’habitatge PDF

Per a la sol·licitud de cèdula d'habitabilitat de segona ocupació d'habitatges preexistents amb posterioritat a l'11 d'agost de 1984 sense cèdula d'habitabilitat de primera ocupació:

 • Certificat d’Idoneïtat de les Condicions d’Habitabilitat vigents en la data de finalització de la construcció i les condicions de solidesa i seguretat actuals subscrit per un arquitecte, aparellador, arquitecte tècnic o enginyer d’edificació PDF
 • Document acreditatiu de l’antiguitat de l’habitatge PDF

SOL·LICITUD DUPLICAT DE CÈDULA VIGENT

TELEMÀTICAMENT: Clicant aquí a la opció SOL·LICITAR

Via obligatòria per a: Autònoms, professionals, empreses, entitats i altres col·lectius. La documentació que aporteu per un altre canal no es tindrà en compte ni es computarà a efectes de data de presentació.

PRESENCIALMENT: A l'Oficina Local d'Habitatge, demanant cita prèvia aquí o per teléfon al  93 741 31 99 (de dilluns a divendres en horari de 8:30 a 14:00 hores)

Via vàlida, només, per a persones físiques.

La documentació a aportar és el full de sol·licitud normalitzat (model RE-906), PDFque incorpora la declaració responsable que acredita la vinculació del sol·licitant amb l'habitatge en qüestió: propietari, llogater i apoderat o representant.

 

Enllaços d'interès i normativa:

GENERALITAT DE CATALUNYA clica aquí

DECRET 141/2012, de 30 d'octubre, pel qual es regulen les condicions mínimes d'habitabilitat dels habitatges i la cèdula d'habitabilitat. (DOGC núm.6245 publicat el 02/11/2012) PDF

Què és la inspecció tècnica de l’edifici (ITE)?

Consisteix en una inspecció visual dels elements comuns de l’edifici feta per personal tècnic competent (arquitecte/a, aparellador/a, arquitectura tècnica o enginyeria d’edificació), i que dóna lloc al corresponent informe tècnic per detectar deficiències, situacions de risc i aspectes de millora en els edificis quan arriben als 45 anys d’antiguitat.

 

Quina finalitat té?

Instituir, mitjançant l’Administració, un sistema de control periòdic de l’estat dels edificis d’habitatges, per evitar situacions de risc,
promoure el deure de conservació, el manteniment i la rehabilitació, i la millora en matèria d’accessibilitat i sostenibilitat dels edificis.

 

Quines són les obligacions dels propietaris dels edificis d’habitatges?

 • Encarregar la ITE als professionals acreditats i assumir-ne el cost. En els edificis sotmesos a règim de propietat horitzontal, l’obligació recau en els òrgans pertinents de la comunitat.
 • Presentar l’informe ITE a l’Administració abans del termini fixat, als 45 anys antiguitat, per obtenir el certificat d’aptitud de l’edifici. (L’informe ITE caduca als 4 mesos a efectes de poder presentar-lo davant l’Administració).
 • Un cop obtingut el certificat de l’edifici, els propietaris hauran d’aprovar un programa de rehabilitació acompanyat d’un fons de reserva que garanteixi la seva execució. La reparació de les deficiències es podran afrontar en diverses fases segons la seva gravetat. El programa de rehabilitació haurà de
  comptar amb la supervisió de personal tècnic qualificat.
 • En la compravenda d’un habitatge, en què l’edifici estigui obligat a passar la inspecció tècnica, la part venedora està obligada a entregar al comprador o compradora el certificat d’aptitud atorgat per l’Administració així com una còpia de l’informe ITE.

 

Quins edificis han de passar la ITE?

La Inspecció tècnica és obligatòria en els supòsits següents:

 • Edificis d’habitatges, abans d’arribar als 45 anys antiguitat.
 • Si l’edifici o els habitatges de l’edifici s’han d’acollir a programes públics de foment de la rehabilitació.
 • Edificis unifamiliars, transitòriament s’exceptuaran aquells que tinguin la cèdula d’habitabilitat vigent fins a la seva caducitat.
 • Si ho determinen els programes o les ordenances locals que poden contenir criteris més amplis i exigents.

 

Quins terminis màxims hi ha per fer la inspecció tècnica?

Si es tracta d'un edifici plurifamiliar, tots els edificis construïts anteriorment al 1951 ja haurien d’haver passat la inspecció tècnica. Per la resta:

 • Els construïts entre els anys 1951 i 1960: fins al 31 de desembre de 2015.
 • Els construïts entre els anys 1961 i 1971: fins al 31 de desembre de 2016.
 • Els construïts a partir de l'any 1971: l’any que compleixi 45 anys d’antiguitat.

Si es tracta d'un edifici unifamiliar:

 • Els construïts amb anterioritat a l'any 1900: fins al 31 de desembre de 2016.
 • Els construïts entre els anys 1901 i 1930: fins al 31 de desembre de 2017.
 • Els construïts entre els anys 1931 i 1950: fins al 31 de desembre de 2018.
 • Els construïts entre els anys 1951 i 1960: fins al 31 de desembre de 2019.
 • Els construïts entre els anys 1961 i 1975: fins al 31 de desembre de 2020.
 • Els construïts a partir de l'any 1975: l’any que compleixi 45 anys d’antiguitat.

Els edificis unifamiliars que estan separats 1,5 metres o més de la via publica o finques veïnes queden exclosos de l’obligació. Aquells unifamiliars que tinguin cèdula d’habitabilitat vigent també queden exclosos fins que la cèdula d’habitabilitat vigent caduqui.

 

Quin és el contingut de l’informe de la inspecció tècnica?

 • Descripció de l’edifici.
 • Descripció de les deficiències detectades, les quals poden tenir la qualificació de molt greus, greus, importants o lleus.
 • Obligatorietat pel que fa al personal tècnic d’incorporar recomanacions de conservació, manteniment i possibles millores de l’ecoeficiència dels edificis i els ajustaments raonables d’accessibilitat o funcionalitat.

 

Què és el certificat d’aptitud?

És el document emès per l’Administració sobre la base del contingut de l’informe tècnic (ITE), que acredita el compliment del deure d’inspecció i, segons el cas, el deure de conservació.

Pot atorgar-se un període:

 • De 10 anys, si l’edifici no presenta deficiències o aquestes deficiències són lleus.
 • De 6 anys, amb caràcter provisional, si l’edifici presenta deficiències importants. Cal fer una revisió als 2 i 4 anys per comprovar que no han empitjorat les condicions o acreditar que ja s’han dut a terme les obres de reparació.
 • De 3 anys, amb caràcter cautelar, si l’edifici presenta deficiències greus o molt greus. Caldrà una revisió mínima cada 12 mesos per acreditar que no han empitjorat les condicions o que ja s’han dut a terme les obres de reparació.

Es denegarà el certificat aptitud en el cas que l’edifici presenti deficiències greus o molt greus i no s’hagin adoptat les mesures cautelars per evitar el risc per a persones i béns. Abans de la seva caducitat, la propietat haurà de sotmetre l’edifici a una nova inspecció ITE i sol·licitar un nou certificat d’aptitud.

 

Enllaços d'interès i normativa:

GENERALITAT DE CATALUNYA. Preguntes frequents de la Inspecció Tècnica d'Edificis (ITE).

GENERALITAT DE CATALUNYA. Més informació, normativa relacionada  i sol·licitud del Certificat d'Aptitut per via telemàtica.

DECRET 67/2015, de 5 de maig, per al foment del deure de conservació, manteniment i rehabilitació dels edificis d'habitatges, mitjançant les inspeccions tècniques i el llibre de l'edifici. PDF