Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Serveis a la ciutadania

Escoltar

Serveis a la ciutadania

És un registre on s’inscriuen persones que volen optar a un habitatge amb algun tipus de protecció. El RSHPO de Mataró, forma part del Registre de Sol·licitants de Catalunya, tot i que es regeix pel seu propi reglament. La vigència de la inscripció en el RSHPO és d’un any.

La borsa de lloguer és un servei de mediació entre propietaris i llogaters que té com a objectiu incrementar l'oferta d'habitatges de lloguer assequible a preus moderats per a col·lectius amb dificultats per accedir als habitatges del mercat lliure.

Més informació aquí.

Informació dels processos d'adjudicació d'habitatges en què participen els ciutadans i les ciutadanes inscrites al registre de sol·licitants d'habitatge en protecció focial de Mataró.

El Pla per al dret al habitatge vigent, preveu ajuts per pagar el lloguer adreçats a diferents col·lectius susceptibles de ser exclosos socialment per motius econòmics i/o residencials.

El Pla per al dret a l’habitatge vigent preveu prestacions d’especial urgència per atendre situacions en què es produeixen rebuts impagats, adreçades a diferents col·lectius susceptibles de ser exclosos socialment per motius residencials.

El Servei Integral de Protecció de l'Habitatge esdevé una finestreta única que centralitza tots els recursos a disposició de l’Ajuntament per a evitar i contenir el risc de pèrdua de l’habitatge, i es presta a partir de la col·laboració entre l’Oficina d’Habitatge, el Servei d’Habitatge, el Servei de Benestar Social i el Servei de Consum.

Ajuts europeus per a la millora de l'eficiència energètica dels habitatges. Els fons Next Generation tenen per objectiu bàsic que els edificis d’habitatges redueixin un mínim del consum d’energia primària no renovable i un mínim de reducció de demanda segons zona climàtica. Convocatòria oberta fins al 31 de desembre de 2024

Actuacions de suport a la rehabilitació, accessibilitat i eficiència energètica als edificis, especialment en aquelles comunitats amb més dificultats per assumir aquestes actuacions de millora. Hi ha subvencions directes, finançament d'obres, bonificació d'impostos i mesures de coneixement de l’estat dels edificis i dels habitatges. A continuació es llisten els ajuts i campanyes actives.

La Diputació de Barcelona ha posat en servei un nou portal web per impulsar obres de rehabilitació d’habitatges en el conjunt dels municipis. Sota el nom de reHabilitem, el portal, gestionat des de l’Oficina d’Habitatge, exposa les diferents raons i els recursos que hi ha per rehabilitar, especialment ajuts i serveis tècnics i d’assessorament existents, a més de consells i beneficis que comporta la rehabilitació d’edificis i habitatges, amb tota la informació necessària per poder iniciar les obres.

 

 

A partir de preguntes com Què és la rehabilitació?Per què rehabilitar? o Qui em pot ajudar? i amb la utilització d’un llenguatge entenedor i sense tecnicismes, el web mostra el conjunt de beneficis que la rehabilitació pot oferir als particulars, ja sigui en la revaloració dels seus edificis, l’increment del confort o poder gaudir d’uns habitatges més saludables. 

El portal també aporta informació de com aprofitar la rehabilitació per millorar l’eficiència energètica dels edificis, reduir les emissions de CO₂ i estalviar en la factura dels subministraments, amb propostes d’ajuts disponibles per a introduir canvis en el model energètic.

A més, explica altres beneficis col·lectius que comporta la rehabilitació com la dinamització econòmica del sector de la construcció, la regeneració urbana dels municipis o la millora i revalorització del parc d’edificis existent. Des del portal també s’explica que la rehabilitació és un procés complex, tant des d'un punt de vista tècnic com també social, pel que és necessari la implicació i acompanyament de diversos professionals especialitzats, ja que els resultats esperats poden ser diferents en funció de la qualitat de l’obra executada com pels beneficis finals obtinguts.

El web també dona a conèixer els instruments i els agents que participen en el procés de rehabilitació com són la inspecció tècnica de l'edifici (ITE), el certificat d'eficiència energètica (CEE), el llibre i el passaport de l'edifici, l’habitabilitat o l’accessibilitat i adaptació funcional, a més d’aspectes com l’acústica, la salut ambiental, les energies renovables, la rehabilitació i/o renovació, els ajuts i subvencions i el finançament.

El portal s'anirà actualitzant amb la incorporació de nous continguts per promoure la rehabilitació dels edificis d’habitatges i fer-los més segurs, més saludables, més confortables, més accessibles i més sostenibles.

 

ACCÉS AL PORTAL REHABILITEM

Què és una cèdula d'habitabilitat?

 La cèdula d’habitabilitat és un document administratiu que acredita que un habitatge compleix les condicions mínimes d’habitabilitat que preveu la normativa vigent i és apte per a ser destinat a residència de persones, sense perjudici que s’hi desenvolupin altres activitats autoritzades.

Les dades que consten a la cèdula són:

 • L’adreça i ubicació de l’habitatge
 • La superfície útil de l’habitatge i de les habitacions
 • Les estances i els espais que componen l’habitatge
 • El llindar màxim d’ocupació
 • La identificació i titulació de la persona tècnica que certificat l’habitabilitat

A la cèdula no figura el nom de la persona propietària. És un document que acredita les condicions objectives d’habitabilitat d’un habitatge, amb independència dels seus titulars o ocupants.

Qui pot sol·licitar la cèdula?

La pot sol·licitar el propietari de l’habitatge, l’administrador o un representant autoritzat.

Per a què serveix?

La cèdula d'habitabilitat és necessària per a transmetre un habitatge en venda, lloguer o cessió d'ús, en primera transmissió o en posteriors (llevat dels supòsits d’exoneració que preveu la normativa vigent). Per donar-se d'alta dels serveis d'aigua, electricitat, gas, telecomunicacions i altres serveis. I/o per a altres tràmits relacionats amb habitatge.

Quina tipologia de cèdules d’habitabilitat podem trobar?

Cèdula d'habitabilitat de primera ocupació

 1. Primera ocupació si es refereix a habitatges de nova construcció
 2. Primera ocupació de rehabilitació, quan s’atorga per a aquells habitatges que són el resultat d’una intervenció o procés de rehabilitació o gran rehabilitació

Podeu consultar tota la informació del tràmit, aquí

Cèdula d'habitabilitat de segona ocupació

 Habitatges construïts abans de l’11 d’agost de 1984

 1. Habitatges construïts de l'11 d'agost de 1984 fins al 3 de novembre de 2012
 2. Habitatges que ja han tingut una cèdula d'habitabilitat prèvia o una qualificació d'habitatge protegit

Podeu consultar tota la informació del tràmit, aquí

Quin cost té?

La gestió del servei és a càrrec de l’Oficina Local d’Habitatge de Mataró, i és gratuïta.

La Taxa de la Generalitat de Catalunya s'ha d'abonar en el termini de 7 dies naturals des de l'emissió de la carta de pagament. Els imports dela taxa són els següents:

Cèdula d’habitabilitat de primera ocupació:

1 habitatge: 42,60 euros per habitatge
2-5 habitatges: 26,25 euros per habitatge
6 o més habitatges : 19,65 euros per habitatge

Cèdula d’habitabilitat de segona ocupació:

Sol·licitud presencial: 19,65 euros per habitatge
S'estableix una bonificació del 30% de l’import de la taxa per a les sol·licituds de cèdula d’habitabilitat presentades i tramitades mitjançant procediments telemàtics. 13,75 euros per habitatge
Queden exempts de taxa els propietaris sotmesos a un procés de dació en pagament.

Com es pot sol·licitar?

TELÈMATICAMENT: clicant aquí.

Via obligatòria per a: Autònoms, professionals, empreses, entitats i altres col·lectius. La documentació que aporteu per un altre canal no es tindrà en compte ni es computarà a efectes de data de presentació.

PRESENCIALMENT: A l'Oficina Local d'Habitatge, demanant cita prèvia aquí o per teléfon al  93 741 31 99 (de dilluns a divendres en horari de 8:30 a 14:00 hores)

Via vàlida, només, per a persones físiques.

Quina documentació que cal aportar:

Per a la sol·licitud de cèdula d'habitabilitat de primera ocupació i de primera ocupació de rehabilitació:

 • Model de sol·licitud normalitzat PDF
 • Fotocòpia de la Comunicació prèvia a l’ocupació de l’habitatge o document equivalent (Llicència municipal de primera ocupació).
 • Original del Certificat final d’obres i habitabilitat amb antiguitat inferior a 12 mesos o amb document tècnic de ratificació en cas de ser anterior
 • Original de la Relació de les Modificacions del Projecte (CTE Annex II 3.3.a).
 • Original dels Controls d’Obra i Resultats (CTE Annex II 3.3.b).

Per a la sol·licitud de cèdula d'habitabilitat de segona ocupació d'habitatges que ja han obtingut amb anterioritat cèdula d'habitabilitat:

 • Certificat d’habitabilitat subscrit per un arquitecte, aparellador, arquitecte tècnic o enginyer d’edificació PDF

Per a la sol·licitud de cèdula d'habitabilitat de segona ocupació d'habitatges preexistents amb anterioritat a l'11 d'agost de 1984 sense cèdula d'habitabilitat de primera ocupació:

 • Certificat d’habitabilitat subscrit per un arquitecte, aparellador, arquitecte tècnic o enginyer d’edificació PDF
 • Document acreditatiu de l’antiguitat de l’habitatge PDF

Per a la sol·licitud de cèdula d'habitabilitat de segona ocupació d'habitatges preexistents amb posterioritat a l'11 d'agost de 1984 sense cèdula d'habitabilitat de primera ocupació:

 • Certificat d’Idoneïtat de les Condicions d’Habitabilitat vigents en la data de finalització de la construcció i les condicions de solidesa i seguretat actuals subscrit per un arquitecte, aparellador, arquitecte tècnic o enginyer d’edificació PDF
 • Document acreditatiu de l’antiguitat de l’habitatge PDF

SOL·LICITUD DUPLICAT DE CÈDULA VIGENT

TELEMÀTICAMENT: Clicant aquí a la opció SOL·LICITAR

Via obligatòria per a: Autònoms, professionals, empreses, entitats i altres col·lectius. La documentació que aporteu per un altre canal no es tindrà en compte ni es computarà a efectes de data de presentació.

PRESENCIALMENT: A l'Oficina Local d'Habitatge, demanant cita prèvia aquí o per teléfon al  93 741 31 99 (de dilluns a divendres en horari de 8:30 a 14:00 hores)

Via vàlida, només, per a persones físiques.

La documentació a aportar és el full de sol·licitud normalitzat (model RE-906), PDFque incorpora la declaració responsable que acredita la vinculació del sol·licitant amb l'habitatge en qüestió: propietari, llogater i apoderat o representant.

 

Enllaços d'interès i normativa:

GENERALITAT DE CATALUNYA clica aquí

DECRET 141/2012, de 30 d'octubre, pel qual es regulen les condicions mínimes d'habitabilitat dels habitatges i la cèdula d'habitabilitat. (DOGC núm.6245 publicat el 02/11/2012) PDF

Què és la inspecció tècnica de l’edifici (ITE)?

Consisteix en una inspecció visual dels elements comuns de l’edifici feta per personal tècnic competent (arquitecte/a, aparellador/a, arquitectura tècnica o enginyeria d’edificació), i que dóna lloc al corresponent informe tècnic per detectar deficiències, situacions de risc i aspectes de millora en els edificis quan arriben als 45 anys d’antiguitat.

 

Quina finalitat té?

Instituir, mitjançant l’Administració, un sistema de control periòdic de l’estat dels edificis d’habitatges, per evitar situacions de risc,
promoure el deure de conservació, el manteniment i la rehabilitació, i la millora en matèria d’accessibilitat i sostenibilitat dels edificis.

 

Quines són les obligacions dels propietaris dels edificis d’habitatges?

 • Encarregar la ITE als professionals acreditats i assumir-ne el cost. En els edificis sotmesos a règim de propietat horitzontal, l’obligació recau en els òrgans pertinents de la comunitat.
 • Presentar l’informe ITE a l’Administració abans del termini fixat, als 45 anys antiguitat, per obtenir el certificat d’aptitud de l’edifici. (L’informe ITE caduca als 4 mesos a efectes de poder presentar-lo davant l’Administració).
 • Un cop obtingut el certificat de l’edifici, els propietaris hauran d’aprovar un programa de rehabilitació acompanyat d’un fons de reserva que garanteixi la seva execució. La reparació de les deficiències es podran afrontar en diverses fases segons la seva gravetat. El programa de rehabilitació haurà de
  comptar amb la supervisió de personal tècnic qualificat.
 • En la compravenda d’un habitatge, en què l’edifici estigui obligat a passar la inspecció tècnica, la part venedora està obligada a entregar al comprador o compradora el certificat d’aptitud atorgat per l’Administració així com una còpia de l’informe ITE.

 

Quins edificis han de passar la ITE?

La Inspecció tècnica és obligatòria en els supòsits següents:

 • Edificis d’habitatges, abans d’arribar als 45 anys antiguitat.
 • Si l’edifici o els habitatges de l’edifici s’han d’acollir a programes públics de foment de la rehabilitació.
 • Edificis unifamiliars, transitòriament s’exceptuaran aquells que tinguin la cèdula d’habitabilitat vigent fins a la seva caducitat.
 • Si ho determinen els programes o les ordenances locals que poden contenir criteris més amplis i exigents.

 

Quins terminis màxims hi ha per fer la inspecció tècnica?

Si es tracta d'un edifici plurifamiliar, tots els edificis construïts anteriorment al 1951 ja haurien d’haver passat la inspecció tècnica. Per la resta:

 • Els construïts entre els anys 1951 i 1960: fins al 31 de desembre de 2015.
 • Els construïts entre els anys 1961 i 1971: fins al 31 de desembre de 2016.
 • Els construïts a partir de l'any 1971: l’any que compleixi 45 anys d’antiguitat.

Si es tracta d'un edifici unifamiliar:

 • Els construïts amb anterioritat a l'any 1900: fins al 31 de desembre de 2016.
 • Els construïts entre els anys 1901 i 1930: fins al 31 de desembre de 2017.
 • Els construïts entre els anys 1931 i 1950: fins al 31 de desembre de 2018.
 • Els construïts entre els anys 1951 i 1960: fins al 31 de desembre de 2019.
 • Els construïts entre els anys 1961 i 1975: fins al 31 de desembre de 2020.
 • Els construïts a partir de l'any 1975: l’any que compleixi 45 anys d’antiguitat.

Els edificis unifamiliars que estan separats 1,5 metres o més de la via publica o finques veïnes queden exclosos de l’obligació. Aquells unifamiliars que tinguin cèdula d’habitabilitat vigent també queden exclosos fins que la cèdula d’habitabilitat vigent caduqui.

 

Quin és el contingut de l’informe de la inspecció tècnica?

 • Descripció de l’edifici.
 • Descripció de les deficiències detectades, les quals poden tenir la qualificació de molt greus, greus, importants o lleus.
 • Obligatorietat pel que fa al personal tècnic d’incorporar recomanacions de conservació, manteniment i possibles millores de l’ecoeficiència dels edificis i els ajustaments raonables d’accessibilitat o funcionalitat.

 

Què és el certificat d’aptitud?

És el document emès per l’Administració sobre la base del contingut de l’informe tècnic (ITE), que acredita el compliment del deure d’inspecció i, segons el cas, el deure de conservació.

Pot atorgar-se un període:

 • De 10 anys, si l’edifici no presenta deficiències o aquestes deficiències són lleus.
 • De 6 anys, amb caràcter provisional, si l’edifici presenta deficiències importants. Cal fer una revisió als 2 i 4 anys per comprovar que no han empitjorat les condicions o acreditar que ja s’han dut a terme les obres de reparació.
 • De 3 anys, amb caràcter cautelar, si l’edifici presenta deficiències greus o molt greus. Caldrà una revisió mínima cada 12 mesos per acreditar que no han empitjorat les condicions o que ja s’han dut a terme les obres de reparació.

Es denegarà el certificat aptitud en el cas que l’edifici presenti deficiències greus o molt greus i no s’hagin adoptat les mesures cautelars per evitar el risc per a persones i béns. Abans de la seva caducitat, la propietat haurà de sotmetre l’edifici a una nova inspecció ITE i sol·licitar un nou certificat d’aptitud.

 

Enllaços d'interès i normativa:

GENERALITAT DE CATALUNYA. Preguntes frequents de la Inspecció Tècnica d'Edificis (ITE).

GENERALITAT DE CATALUNYA. Més informació, normativa relacionada  i sol·licitud del Certificat d'Aptitut per via telemàtica.

DECRET 67/2015, de 5 de maig, per al foment del deure de conservació, manteniment i rehabilitació dels edificis d'habitatges, mitjançant les inspeccions tècniques i el llibre de l'edifici. PDF

Són els serveis per a les persones propietàries d’habitatges a Mataró que optin per a incloure els seus habitatges en programes de lloguer assequible de la ciutat.

Es tracta d’una subvenció que l’Ajuntament de Mataró atorga a aquells propietaris que cedeixin els seus habitatges a la Borsa de Lloguer i/o a la resta de programes que l’Ajuntament emprengui per promoure i fomentar l'increment d'habitatges destinats a un ús social per al pagament de l’IBI, l’ICIO i la taxa de llicències urbanístiques per a les obres d’adequació d’aquests habitatges cedits.

 

Què és i quin és el seu objectiu?

Es tracta d’una subvenció que l’Ajuntament de Mataró atorga a aquells propietaris que cedeixin els seus habitatges a la Borsa de Lloguer i/o a la resta de programes que l’Ajuntament emprengui per promoure i fomentar l'increment d'habitatges destinats a un ús social per al pagament de l’IBI, l’ICIO i la taxa de llicències urbanístiques per a les obres d’adequació d’aquests habitatges cedits.

El seu objectiu és incentivar que els propietaris d’habitatges, els cedeixin a la Borsa de Lloguer així com a la resta de programes de l’Ajuntament que promouen l'ús social dels habitatges de la ciutat i poder, així, fer front a la gran demanda ciutadana pel què fa a l'habitatge.

 

Qui ho pot demanar?

Les persones propietàries d’habitatges desocupats, ja tinguin la condició de particulars o d'institucions, i les entitats sense ànim de lucre que els aportin o els cedeixin a la Borsa de Lloguer i/o a la resta de programes que l’Ajuntament emprengui per promoure i fomentar els habitatges d'ús social.

Per a més informació de la borsa de lloguer podeu accedir a Pumsa.cat.

En cas que els propietaris ja tinguin l'habitatge cedit a la Borsa de Lloguer i vulguin gaudir de la subvenció hauran de complir el requisit del preu que s'estableix a les bases.

 

Quin cost té?

No en té cap.

 

Quina és la data límit en què es pot sol·licitar?

Per a sol·licitar-la hi ha temps fins el 14 de desembre de 2019.

 

Quina documentació s’ha d’aportar?

 1. La sol·licitud degudament complimentada on hi consti el número de compte corrent on ingressar la subvenció i una còpia del DNI, NIE o CIF del sol·licitant. Accediu a la sol·licitud al següent enllaç:

         Subvencions d'IBI, ICIO i taxes de llicències d'obres per habitatges cedits a la borsa de lloguer

 1. Un document que acrediti el pagament de l’IBI, l'ICIO o la taxa de llicències urbanístiques d'obres.
 2. El pressupost on hi consti la descripció de les obres a realitzar i les factures.

 

Com i on es pot presentar la sol·licitud?

Per Internet, amb identificació electrònica, adjuntant la documentació requerida, incloent el formulari de sol·licitud.

Personalment a l’Oficina Local d’Habitatge o a les Oficines d'Atenció Ciutadana.

 

Quin és el termini per tenir la resposta a la sol·licitud?

El termini màxim per a la resolució de les sol·licituds serà de 3 mesos des de la seva presentació.

 

Efectes del silenci administratiu

Transcorregut el termini fixat sense que s'hagi notificat una resolució expressa s'entendrà desestimada la sol·licitud d'atorgament de la subvenció.

 

Fins quan puc presentar la sol·licitud?

El termini de presentació de les sol·licituds començarà el dia següent a la publicació de extracte d’aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), i finalitzarà el dia 14 de desembre de 2019.

 

Marc legal

Arxius adjunts