Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Plagues urbanes

Escoltar

Plagues urbanes

Una plaga és un conjunt d’éssers vius que, per la seva abundància i/o característiques, poden causar molèsties o problemes sanitaris a les persones.

Realitzem un control de plagues integrat per mantenir la via pública i els edificis municipals d’ús públic sanejats d’artròpodes i rosegadors, per tal de prevenir la transmissió de les malalties anomenades zoonosis i garantir la salubritat dels llocs i edificis públics.

Fem la planificació de les estratègies de vigilància i control d’acord amb un diagnòstic previ del problema i escollint el mètode més adequat, tenint en compte les característiques de la plaga i seleccionant els biocides menys perillosos per a la salut de les persones i per al medi ambient.

Gestionem les denúncies presentades per part de la ciutadania davant la detecció de rosegadors o insectes que puguin esdevenir una plaga sanitària als espais i equipaments públics.

Assessorem les persones que detecten una plaga en un espai privat de les mesures que s’han de prendre per prevenir i/o gestionar la plaga detectada.

El marc competencial és la: Llei 18/2009, del 22 d’octubre, de salut pública estableix en l’article 52: Els serveis mínims dels ens locals g) La gestió del risc per a la salut derivat dels animals domèstics, dels animals de companyia, dels animals salvatges urbans i de les plagues.

  El Mosquit tigre   Decret mosquit tigre    

Decret 3635 de 14 de maig de 2019. Mesures a adoptar per a la prevenció de la propagació del mosquit tigre (Aedes Albopictus). 

1. ACTUACIONS ADREÇADES A TOTA LA CIUTADANIA EN GENERAL
 
• Posar sota cobert tots aquells objectes i contenidors en els que s’hi pugui acumular aigua. En el cas d’elements fixos i objectes que no es puguin retirar, s’hauran de revisar atentament almenys dos cops per setmana i procedir a eliminar qualsevol acumulació d'aigua, netejant els recipients i evitant que es tornin a omplir.
• En els casos en què es consideri imprescindible tenir algun tipus de recipient amb aigua i a l’exterior, caldrà que aquests es mantinguin tapats, mitjançant una tapa o una tela mosquitera prima (malla de 2 mm de mida màxima).
• En el cas concret de les basses o piscines, cal actuar de forma que l’aigua que continguin no esdevingui un focus de cria de mosquit tigre, procedint amb alguna de les següents actuacions: clorant l’aigua (en el cas de les piscines), introduir-hi peixos (per exemple Cyprinus carpio: carpa comuna), o bé col·locant una tela mosquitera prima (malla de 2 mm de mida màxima) que cobreixi completament la superfície d’aigua.
• Es recomana la instal·lació de teles mosquitera a les obertures dels habitatges.
 
 
2. SITUACIONS ESPECÍFIQUES.

• Cementiris: tots els recipients contenidors de flors o objectes ornamentals impediran l’acumulació d’aigua lliure, accessible als mosquits que necessiten una làmina d’aigua per pondre. Per exemple, es pot mantenir la humitat mitjançant esponges o gels hidropònics, foradar els recipients per la base, o bé introduir sorres o d’altres materials com ara perlita que permetin la presència d’aigua però la facin inaccessible als mosquits.
• Horts, solars i finques en desús: cal mantenir aquests espais lliures de possibles focus de cria de mosquits, amb especial atenció a brossa, eines de treball i elements de mobiliari abandonats. 
• Escoles: els elements de joc no han de tenir aigua estancada, especialment, en èpoques de vacances. En cas d'existència de pneumàtics, destinats als jocs, aquest han de mantenir-se secs, preferentment mitjançant perforació. 
• Altres espais susceptibles d’atenció especial són els centres de jardineria, càmpings, ports, instal·lacions d’ hivernatge de barques i determinades activitats comercials i industrials que puguin acumular aigua i en les que cal vigilància periòdica (mínim 1 cop per setmana) per evitar la proliferació dels mosquits. En aquests àmbits, el control dels possibles focus de cria de mosquits ha d’incorporar-se amb caràcter obligatori als plans interns de seguretat i higiene de les empreses.
• Tots aquells espais i instal·lacions a l’aire lliure, públiques i privades, que per motiu de vacances o altres, hagin de quedar desatesos durant períodes de temps superiors a dues setmanes s’hauran de mantenir lliures d'objectes que puguin acumular aigua.
 

 

· Al mosquit trigre, ni una gota d'aigua  (consells per evitar la cria del mosquit tigre)

 

Arbovirosis

Les arbovirosis són un grup de malalties febrils causades per arbovirus. Els arbovirus són virus transmesos per la picada d’un mosquit infectat, aquest insectes ingereixen el virus al xuclar la sang d’una persona o animal infectat.

Un cop diagnosticada la malaltia per part de l’Agencia de Protecció de la Salut de la Generalitat, se’ns comunica i des de l’Ajuntament activem el protocol de vigilància i control del mosquits en la zona on viu la persona afectada  per evitar la propagació de la malaltia.

Arxius adjunts