Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Escoltar

Arbitratge

El Sistema Arbitral de Consum és l’arbitratge institucional de resolució extrajudicial, de caràcter vinculant i executiu per a les dues parts, dels conflictes sorgits entre els consumidors o usuaris i les empreses o professionals en relació amb els drets legalment o contractualment reconeguts al consumidor.

El procediment arbitral de consum s’ha d’ajustar als principis d’audiència, contradicció, igualtat entre les parts.

L’arbitratge de consum s’ha de decidir en equitat, llevat que les parts optin expressament per la decisió en dret.

Foment de l'arbitratge de consum JACM.jpg


Aspectes importants a tenir en compte pel que fa al procés d’arbitratge
Malgrat que la resolució que s’emet en l’arbitratge (laude) és d’obligat compliment per les parts, s’ha de tenir en compte que sotmetre’s a l’arbitratge és voluntari per les dues parts, a sol·licitud de la persona consumidora.

Per aquest motiu, per poder optar per sol·licitar un arbitratge de consum és necessari que existeixi un conveni arbitral, que pot adoptar la forma de clàusula incorporada a un contracte o d’un acord independent de les parts que ha d’expressar la voluntat de les parts de resoldre a través del Sistema Arbitral de Consum.

També es pot optar per l’arbitratge de consum quan l’empresa s’hagi adherit mitjançant una oferta pública d’adhesió al Sistema Arbitral de Consum, el conveni arbitral ha d’estar vàlidament formalitzat per la mera presentació de la sol·licitud, sempre que coincideixi amb l’àmbit de l’oferta.

Fins i tot s’entén vàlidament formalitzat el conveni arbitral per la mera presentació de la sol·licitud si consta acreditat que aquesta es formalitza durant el temps en el qual l’empresa o professional utilitza el distintiu públic d’adhesió al Sistema Arbitral de Consum, fins i tot quan manqui del dret a aquest ús de conformitat amb el que preveu aquesta norma.

Si no consta l’existència de conveni arbitral en qualsevol de les formes assenyalades abans, la Junta Arbitral de Consum, rebuda una sol·licitud d’arbitratge, ha de donar trasllat al reclamat per si vol acceptar l’arbitratge pel cas concret.

Com que l’arbitratge és voluntari les empreses o professionals que hagin realitzat l’oferta pública d’adhesió al Sistema Arbitral de Consum són lliures de marxar quan vulguin del sistema arbitral.

Ara bé, la denúncia té efectes a partir dels 30 dies naturals de la seva comunicació a la Junta Arbitral, llevat que en l’oferta pública d’adhesió es prevegi un termini diferent o en la denúncia s’estableixi un termini més gran.

El fet que l’empresa decideixi sortir del sistema arbitral no afecta els convenis arbitrals vàlidament formalitzats amb anterioritat a la data en què aquesta hagi de tenir efecte.

Cal tenir en compte que l’arbitratge no només pot beneficiar els interessos de les persones consumidores, sinó també els de l’empresa, donat que en el procediment arbitral aquesta, en qualsevol moment abans de la finalització del tràmit d’audiència, pot plantejar la reconvenció davant de la part reclamant, per exemple, reclamant quantitats impagades, sempre que hi hagi connexió entre les seves pretensions i les pretensions de la sol·licitud d’arbitratge.


Requisits per poder sol·licitar un arbitratge de consum
. Pel que fa als fets s’ha de tenir en compte que:

 • Només poden ser objecte d’arbitratge de consum els conflictes derivats d’una relació de consum i que recaiguin sobre matèries de lliure disposició de les parts.
 • Dins d’aquestes matèries de lliure disposició, les empreses poden admetre només certes qüestions del litigi i excloure’n d’altres, en el que es coneix com oferta limitada, cosa que diferencia aquest sistema del judicial.
 • No totes les juntes arbitrals de consum són competents per admetre tots els litigis. Cal tenir en compte si l’empresa en la seva adhesió n’ha escollit una de concreta o si pel contrari s’ha sotmès a qualsevol Junta Arbitral del territori.
 • No poden ser objecte d’arbitratge quan el litigi sigui frívol o vexatori.
 • No poden ser objecte d’arbitratge les sol·licituds d’arbitratge que siguin infundades i aquelles en les quals no s’apreciï afectació dels drets i legítims interessos econòmics dels consumidors o usuaris.
 • No poden ser objecte d’arbitratge de consum els conflictes que versin sobre intoxicació, lesió, mort o els conflictes en què hi hagi indicis racionals de delicte, inclosa la responsabilitat per danys i perjudicis directament derivada d’aquests, conforme amb el que preveu l’article 57.1 del Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris i altres lleis complementàries.
 • No poden ser objecte d’arbitratge quan una altra entitat de resolució alternativa o un òrgan jurisdiccional estigui examinant o ja s’hagi pronunciat sobre la resolució de la controvèrsia.
 • No poden ser objecte d’arbitratge els fets el quals ja hagin estat objecte d’arbitratge.
 • El termini de temps per presentar una sol·licitud arbitral depèn del que digui el conveni arbitral. Si no hi diu res, no hi ha límit.

. Pel que fa als tràmits:
Abans de sol·licitar un arbitratge de consum la persona consumidora no cal que hagi presentat una reclamació prèvia a l’empresa amb qui ha tingut la relació de consum, a no ser que aquest requeriment figuri en el conveni arbitral. La mediació es pot fer dins del procediment arbitral.

Les llengües en què es poden presentar les sol·licituds d’arbitratge i en les quals es desenvoluparà el procediment són el català i el castellà.

Dades que cal incloure a la  sol·licitud d’inici del procediment d’arbitratge:

 • Nom i cognoms, domicili, lloc assenyalat als efectes de notificacions i nacionalitat del sol·licitant, i, si s’escau, del seu representant; en el cas de ciutadans espanyols, s’ha d’expressar el número del document nacional d’identitat i, si es tracta d’estrangers, s’ha d’expressar el número d’identitat d’estranger o, si no n’hi ha, el del seu passaport o document de viatge.
 • Nom i cognoms o raó social i domicili del reclamat, així com, si és conegut pel reclamant, el domicili a l’efecte de notificacions, o, en últim cas, si el consumidor o usuari no disposa d’aquestes dades, qualsevol altra que permeti la identificació completa del reclamat.
 • Breu descripció dels fets que motiven la controvèrsia, exposició succinta de les pretensions del reclamant, determinant, si s’escau, la seva quantia i els fonaments en què basa la pretensió.
 • Si s’escau, còpia del conveni arbitral.
 • En cas que hi hagi oferta pública d’adhesió a l’arbitratge en dret, el reclamant ha d’indicar si presta la seva conformitat perquè es resolgui d’aquesta forma.
 • Lloc, data i signatura, convencional o electrònica.
 • Juntament amb la sol·licitud es poden aportar o proposar les proves de què el reclamat intenti valer-se.


Representació i assessorament
Les parts poden assistir a l’arbitratge personalment o mitjançant un representant acreditat.

En cap cas és obligatori per les parts ser assistides per un/a lletrat/a o assessor/a jurídic/a, si bé tenen la possibilitat de sol·licitar assessorament independent i poden ser representades o assistides per tercers en qualsevol fase del procediment.

S’ha de tenir en compte que en els arbitratges en dret la presència d’un/a advocat/da pot ser convenient.


Cost de l’arbitratge
L’arbitratge és gratuït.

Ara bé, les despeses ocasionades per les proves practicades a instància de part són sufragades per qui les ha proposat i les comunes o coincidents per meitat. Les proves proposades d’ofici per l’òrgan arbitral han de ser costejades per la Junta Arbitral de Consum o per l’Administració de la qual depengui, en funció de les seves disponibilitats pressupostàries.

En el supòsit que l’òrgan arbitral apreciï en el laude mala fe o temeritat, pot distribuir les despeses ocasionades per la pràctica de les proves de forma diferent de la que preveu el paràgraf anterior.


Tipus d’òrgans arbitrals
. Òrgans arbitrals unipersonals:
Aquests tipus d’arbitratge els realitza un òrgan arbitral unipersonal, format per un àrbitre únic.

Es pot utilitzar en dues situacions:

 • Quan les parts així ho acordin.
 • Quan ho acordi el president de la Junta Arbitral de Consum, sempre que la quantia de la controvèrsia sigui inferior a 300 € i que la falta de complexitat de l’assumpte així ho aconselli.

Les parts es poden oposar a la designació d’un àrbitre únic, cas en què s’ha de procedir a designar un col·legi arbitral.

. Òrgans arbitrals col·legiats:
En els supòsits que no preveu l’apartat anterior, ha de conèixer dels assumptes un col·legi arbitral integrat per tres àrbitres acreditats elegits cadascun d’ells entre els proposats per l’Administració, les associacions de consumidors i usuaris i les organitzacions empresarials o professionals. Els tres àrbitres han d’actuar de forma col·legiada, i ha d’assumir la presidència l’àrbitre proposat per l’Administració.


Durada del procediment d’arbitratge
El termini per dictar un laude és de tres mesos des de l’endemà de l’inici del procediment arbitral, i el pot prorrogar l’òrgan arbitral mitjançant una decisió motivada, llevat d’acord en contra de les parts, per un període no superior a dos mesos.

El termini per dictar laude s’ha de suspendre, per a l’intent de mediació prèvia que preveu, per un període no superior a un mes des de l’acord d’iniciació del procediment arbitral.


Resultat del procediment arbitral
El  laude té caràcter vinculant i executiu i  és eficaç des del dia de la seva notificació.

L’article 331-6.j) de la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de Consum de Catalunya estableix que és una infracció incomplir l'acord a què s'hagi arribat amb la persona consumidora en el procés de mediació o incomplir el laude arbitral en el termini fixat, llevat d'acord de les parts.

Si durant les actuacions arbitrals les parts arriben a un acord que posi fi, totalment o parcialment, al conflicte, l’òrgan arbitral ha de donar per acabades les actuacions respecte als punts acordats, i ha d’incorporar l’acord adoptat al laude, llevat que apreciï motius per oposar-s’hi.

L’òrgan arbitral també ha de donar per acabades les seves actuacions i ha de dictar laude que posi fi al procediment arbitral, sense entrar en el fons de l’assumpte:

 • Quan el reclamant no concreti la pretensió o no aporti els elements indispensables per al coneixement del conflicte.
 • Quan les parts acordin donar per acabades les actuacions, o
 • Quan l’òrgan arbitral comprovi que la prossecució de les actuacions és impossible.
 • En aquest laude s’hi ha de fer constar si queda expedita la via judicial.

La competència per executar els laudes arbitrals correspon al Jutjat de Primera Instància del lloc on s’ha dictat el laude, per aplicació del que disposen els article 85 de la Llei orgànica del poder judicial i 45, 61 i 545.2 de la Llei 1/2000, de 7 de gener, d’enjudiciament civil.

D’acord amb el que estableix l’article 518 de la Llei 1/2000, de 7 de gener, d’enjudiciament civil l’acció executiva fonamentada en resolució arbitral caduca si no s’interposa la demanda executiva corresponent dins els cinc anys següents a la fermesa de la sentència o resolució.

Dins dels deu dies següents a la notificació del laude, qualsevol de les parts pot, d’acord amb el que estableix l’article 39 de la Llei  60/2003, de 23 de desembre, d’arbitratge, sol·licitar la correcció de qualsevol error de càlcul, de còpia, tipogràfic o de naturalesa similar, l’aclariment d'un punt o d'una part concreta del laude, el complement del laude respecte de peticions formulades i no resoltes en ell i la rectificació de l'extralimitació parcial del laude, quan s'hagi resolt sobre qüestions no sotmeses a la seva decisió o sobre qüestions no susceptibles d'arbitratge.

Contra un laude es pot interposar l’acció d’anul·lació, d’acord amb el que estableixen els articles 40, 41 i 42 de la Llei  60/2003, de 23 de desembre, d’arbitratge. L'acció d'anul·lació del laude s'ha d'exercir davant l’Audiència Provincial dins dels dos mesos següents a la seva notificació o, en el cas que s'hagi sol·licitat correcció, aclariment o complement del laude, des de la notificació de la resolució sobre aquesta sol·licitud, o des de l'expiració del termini per adoptar-la.

Contra un laude, si s’escau, es pot sol·licitar d’acord amb l’article 43 de la Llei 60/2003, de 23 de desembre, d’arbitratge, la revisió d'acord amb el que estableixen els articles 509 a 516 de la Llei 1/2000, de 7 de gener, d'enjudiciament civil per les sentències fermes, davant la Sala Civil del Tribunal Suprem o dels tribunals superiors de justícia, d'acord amb el que disposa la Llei orgànica del poder judicial.

 

Si voleu assessorament o presentar sol·licituds de mediació i arbitratge en matèria de consum us heu d'adreçar a la Junta Arbitral de Consum.

Galeria d'Imatges