Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Pla de Reactivació Diputació de Barcelona

Escuchar

Pla de Reactivació Diputació de Barcelona

Programa adreçat a contractar de forma temporal persones en situació d'atur, per realitzar obres i serveis d'interès públic a Mataró.

 

Selecció Programa Reactivació de l’Ocupació – Modalitat de contractació com a Pla d’ocupació 

Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020Decret legislatiu 2/2003, de 28 

d'abrilpel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya 

Acord  de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en data 17/12/2020 sobre "Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidèncial'aprovació de la concessió del fons de prestació "Pla de reactivació de l'ocupació" per al 2021, en el marc del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l'any 2020." 

Aquesta modalitat té per finalitat el desplegament de plans locals d’ocupació, mitjançant la contractació laboral i/o nomenament interí de persones aturades, per part de les administracions públiques locals 

Aquesta modalitat de suport te com a objectius: 

Millorar l’ocupabilitat de les persones aturades  

Afavorir la contractació de determinats col·lectius en funció de les 

característiques de cada territori. 

Cobrir necessitats de l’ens local pel que fa a la prestació dels serveis públics. 

Són persones beneficiàries dels ajuts atorgats als ens locals destinataris les persones aturades i, amb caràcter específic, aquelles que es troben en col·lectius en situació de vulnerabilitat, aplicant la paritat de gènere en les contractacions efectuades. 

Aquest programa ofereix 11 contractes laborals a l’Ajuntament de Mataró de 8 mesos de durada a temps parcial (70% de la jornada), per a la realització de treballs d'interès públic i caràcter social, per a persones demandants d’ocupació no ocupades 

RESULTATS DEFINITIUS DEL PROCÉS DE SELECCIÓ 

 Aquí pots consultar els resultats definitius del procés selectiu: 

NOTA: La persona preseleccionada ha de mantenir la mateixa situació que li va donar accés al procés de selecció, fins el dia de la contractació (DONO renovat).  

En cas que la situació de la persona pre-seleccionada canviï i deixi de complir els requisits del Programa, les posicions de la llista s’actualitzaran, prèvia comprovació. 

L'Ajuntament de Mataró ha rebut una subvenció per a la contractació de 11 persones en situació d'atur 

CRITERIS DE SELECCIÓ DEL PERSONAL 

  • Consulta els criteris generals i específics de selecció de personal per a la present convocatòria del programa de l'Ajuntament de Mataró: Consulta el document. 

Requisits d'accés i derivació de persones candidates 

Les persones participants en el procés de selecció han estat derivades per l'Oficina de Treball del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, i reunien els següents requisits: 

  • Tenir el perfil professional requerit (experiència laboral i/o formació) 
  • Trobar-se inscrit a les oficines del SOC com a demandant d'ocupació no ocupat/da 
  • Pertànyer a algun dels col·lectius prioritzats pel SOC (consultar criteris generals i específics de la convocatòria) 

Procés selectiu 

Les diferents fases del procés de selecció han estat les següents: 

  • Presentació de les ofertes a l'Oficina de Treball del SOC 
  • Filtre i derivació de persones candidates des del SOC al Servei d’Ocupació de Mataró (SOM) 
  • Convocatòria de les persones candidates per a la realització d’entrevistes i de proves selectives 
  • Recopilació de documentació per a complimentar els expedients de les persones candidates 
  • Valoració de proves i entrevistes 
  • Publicació de resultats provisionals del procés selectiu 

En cas de necessitat de substitució d’un/a participant, es contactarà amb la següent persona de la llista de suplents, per ordre estricte de puntuació.  

En cas d’exhaurir la llista de suplents, el SOM haurà de publicar una nova oferta al SOC i obrir un nou procés de selecció.  

Els resultats del procés de selecció es podran consultar també al taulell d’anuncis de l’edifici del Servei d’Ocupació de Mataró (c. Francisco Herrera , 70). 

Logos pla de concertació i Diputació de Barcelona.jpg