Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Consistori

Escoltar

Consistori

1687005258135.jpg


El Ple de l’Ajuntament està format per l’alcalde i tots els regidors escollits segons la normativa electoral. Ordinàriament el lloc de realització de les sessions és l’Ajuntament. En casos extraordinaris o de força major, es poden fer en altres llocs. Actualment el Ple de l'Ajuntament de Mataró el componen 27 regidors i regidores.

El Govern està format pels grups municipals del Partit dels Socialistes de Catalunya – Candidatura de Progrés (PSC - CP) (11 regidors/es) i En Comú Podem Mataró – Confluència (2 regidors/es).
L'alcalde és David Bote Paz (PSC-CP).

L'Oposició està formada per: Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal (ERC - MES - AM) (4 regidors/es), VOX (4 regidors/es), Junts per Catalunya – Compromís municipal (3 regidors/es) i Partit Popular (PP) (2 regidors/es) i la CUP-AMUNT (1 regidor).

Al final d'aquesta pàgina podeu veure les fitxes de cadascun d'ells/es.


Què és el Ple?
És l’òrgan principal de govern de la corporació i està format per l’alcalde o alcaldessa i tots els regidors i regidores elegits segons la normativa electoral. El Ple realitzarà sessions ordinàries i extraordinàries sempre que sigui necessari. Les extraordinàries podran ser urgents. També se celebraran les especials que indiquin les lleis.


On i quan se celebra?
Al Saló de Sessions de l’Ajuntament, a La Riera, 48. Com a mínim, una vegada al mes a excepció del mes d’agost, i la data o dates concretes les ha de fixar el propi Ple. A Mataró, de forma general se celebra el primer dijous (no festiu) de cada mes.

També podeu seguir les sessions plenàries a través del perfil de Twitter o amb l'etiqueta #PleMataró.

 

Quines competències té el Ple?
Segons el que estipula el Reglament Orgànic Municipal el Ple de l’Ajuntament està format per l’alcalde o alcaldessa i tots els regidors i regidores elegits segons la normativa electoral. D’acord amb el que estableix la Llei 7/85, les competències del Ple són totes les enumerades en la legislació local. El règim de funcionament del Ple és el que s’estableix a la Llei 7/85 i al Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, o altres normes d’aplicació preceptiva i en entre elles, les d’aquest Reglament. Entre aquestes funcions les principals són les enumerades a l'article 22 de la Llei 7/85:

 • El control i la fiscalització dels òrgans de govern.
 • Els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals; alteració del terme municipal; creació o supressió de municipis i de les entitats a què es refereix l'article 45; creació d'òrgans descentrats; alteració de la capitalitat del municipi i el canvi de nom d'aquest o d'aquelles entitats i l'adopció o modificació de la seva bandera, ensenya o escut.
 • L'aprovació dels plans i altres instruments d'ordenació i gestió que preveu la legislació urbanística.
 • L'aprovació del Reglament Orgànic Municipal i de les ordenances.
 • La determinació dels recursos propis de caràcter tributari; l'aprovació i modificació dels Pressupostos; la disposició de despeses en els assumptes de la seva competència i l'aprovació dels comptes.
 • L'aprovació de les formes de gestió dels serveis i dels expedients de municipalització.
 • L'acceptació de la delegació de competències realitzades per altres administracions públiques.
 • El plantejament de conflictes de competències a altres entitats locals i altres administracions públiques.
 • L'aprovació de la plantilla de personal, la relació de llocs de treball, la fixació de la quantia de les retribucions complementàries dels funcionaris i el nombre i règim del personal eventual, la separació del servei dels funcionaris de la Corporació i la ratificació de l'acomiadament del personal laboral.
 • L'alteració de la qualificació jurídica dels béns de domini públic.
 • Les altres que expressament li confereixin les lleis.
 • La votació sobre la moció de censura a l'alcalde, que es regeix pel que disposa la legislació electoral general.


Convocatòria i ordre del dia
El Ple es reuneix per convocatòria de l’alcalde. Ha de ser pública i se li donarà la màxima difusió. Juntament amb la convocatòria es tramet a tots els regidors i regidores l’ordre del dia, que és elaborat per l’alcalde tenint en compte les propostes de:

 • Les comissions informatives
 • La Junta de Portaveus
 • Els grups municipals
 • Els regidors i regidores

Més informació sobre el funcionament del Ple al Reglament Orgànic Municipal.

Galeria d'Imatges