Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Procediment d'adjudicació d'habitatges contingent general i especial per a joves, majors de 65 anys i per a unitats familiars en situació de vulnerabilitat econòmica de l'any 2021

Escuchar

Procediment d'adjudicació d'habitatges contingent general i especial per a joves, majors de 65 anys i per a unitats familiars en situació de vulnerabilitat econòmica de l'any 2021

OBJECTE

A) 13 habitatges actualment disponibles amb les següents característiques:

CONTINGENT GENERAL

 • 2 Habitatges a la zona de Cerdanyola
 • 1 habitatge a la zona de Cirera
 • 1 habitatge a la zona de l’Eixample
 • 1 habitatge a la zona del Centre

CONTINGENT ESPECIAL MAJORS 65 ANYS

 • 2 habitatges a la zona de Cerdanyola

CONTINGENT ESPECIAL FAMÍLIES AMB VULNERABILITAT ECONÒMICA

 • 3 habitatges zona Cerdanyola
 • 2 habitatges zona Rocafoda
 • 1 habitatge zona Palau-Escorxador

 

TRAMITACIÓ DEL PROCEDIMENT

 1. Inici del procediment i aprovació de les bases.
 2. Publicació de la llista provisional de participants.
 3. Termini de 10 dies hàbils (a comptar des de la publicació de l’inici del procediment) per a formular al·legacions a la llista provisional de participants).
 4. Aprovació de la llista definitiva de participants al sorteig i convocatòria del sorteig.
 5. Termini d’un mes per interposar recurs contra la llista definitiva de participants al sorteig. La interposició del recurs no suspèn l’eficàcia de l’aprovació de les llistes.
 6. Publicació de les llistes dels afavorits al sorteig com a possibles adjudicataris i les llistes de reserva.
 7. Publicació de les llistes d’adjudicataris provisionals i llistes de reserva un cop aplicats els criteris de prevalença en cas de coincidència d’afavorits en varies llistes.
 8. Requeriment als seleccionats com a possibles adjudicataris per tal que acrediten que segueixen complint els requisits per ser adjudicataris presentant la documentació requerida per PUMSA en un termini de 15 dies hàbils.
 9. Publicació de les llistes definitives d’adjudicataris i dels habitatges que han quedat deserts (són aquells habitatges actualment disponibles que no s’han pogut adjudicar per manca d’interès dels adjudicataris provisionals o per manca d’acreditació de les condicions requerides).
 10. Signatura del contracte d’arrendament en el termini d’un mes des de la publicació de les llistes definitives d’adjudicataris.

NOTA: Respecte dels habitatges que vagin quedant lliures d’arrendataris o que s’incorporin al patrimoni de PUMSA durant la tramitació del procediment es publicarà la seva disponibilitat i s’adjudicaran mitjançant la llista d’espera.

 

PUBLICACIÓ EN RELACIÓ A LA TRAMITACIÓ DEL PROCEDIMENT:

1. Inici del procediment i aprovació de les bases:

Data de la publicació: 3/12/2021

Resolució

Bases

2. Publicació de les llistes provisionals de participants.

Data de la publicació: 10/12/2021

CONTINGENT GENERAL 1

CONTINGENT ESPECIAL 2 PER A JOVES

CONTINGENT ESPECIAL 3 MAJORS 65 ANYS

CONTINGENT ESPECIAL 4 FAMÍLIES EN SITUACIÓ DE VULNERABILITAT ECONÒMICA

El termini per la presentació d'al·legacions és de 10 dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació de les llistes provisionals de participants

 

3. Resolució de les al·legacions i publicació de les llistes definitives de participants

Data de la publicació: 10/01/2022

Resolució

 

Publicació de les llistes definitives de participants

CONTINGENT GENERAL 1

CONTINGENT ESPECIAL 2 PER A JOVES

CONTINGENT ESPECIAL 3 MAJORS 65 ANYS

CONTINGENT ESPECIAL 4 FAMÍLIES EN SITUACIÓ DE VULNERABILITAT ECONÒMICA

El termini per la presentació de recurs és d'1 mes de la publicació de les llistes definitives de participants

4. Convocatòria del sorteig

Data de la publicació: 10/01/2022

Data del sorteig: 18/01/2022

Lloc i hora del sorteig: a les oficines de PUMSA a les 9 hores

Notari: Sr. Pere Albiol Marés

5. Publicació de la llista de seleccionats com a possibles adjudicataris i llistes de reserva, resultants del sorteig davant de notari efectuat el 18 de gener de 2021.

Data de publicació: 24/01/2021.

Llista dels ADJUDICATARIS PROVISIONALS dels habitatges actualment disponibles resultant del sorteig:

CONTINGENT GENERAL 1

CONTINGENT ESPECIAL 3 MAJORS 65 ANYS

CONTINGENT ESPECIAL 4 FAMÍLIES EN SITUACIÓ DE VULNERABILITAT ECONÒMICA

 

Llista de RESERVA pels habitatges que vagin quedant disponibles resultant del sorteig:

CONTINGENT GENERAL 1

CONTINGENT ESPECIAL 2 PER A JOVES

CONTINGENT ESPECIAL 3 MAJORS 65 ANYS

CONTINGENT ESPECIAL 4 FAMÍLIES EN SITUACIÓ DE VULNERABILITAT ECONÒMICA

Les llistes de reserva dels contingents CE 3.1, CE 3.2 i el CE 4.3 estant integrades per menys de 60 membres donat que les llistes de participants al sorteig d'aquest contingents eren inferiors als 60 sol·licitants

Atenent la coincidència d'un mateix sol·licitant en diversos contingents aquestes llistes seran objecte d'homogeneïtzació d'acord amb els criteris establerts a l'Article 10 de les Bases.

 
6. Publicació de l’aprovació de les llistes de seleccionats com a possibles adjudicataris i de l’aprovació de les llistes de reserva homogeneïtzades després de l’aplicació dels criteris de prevalença en casos de coincidència en varis contingents. ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
Data de publicació: 26 de gener de 2022
 

Llista dels ADJUDICATARIS PROVISIONALS dels habitatges actualment disponibles un cop aplicats els criteris de prevalença en cas de coincidència en varis contingents:

CONTINGENT GENERAL 1

CONTINGENT ESPECIAL 3 MAJORS 65 ANYS

CONTINGENT ESPECIAL 4 FAMÍLIES EN SITUACIÓ DE VULNERABILITAT ECONÒMICA

Als afavorits com a adjudicataris provisonals seran requerits per tal que en un termini de 10 dies hàbils acreditin que segueixen complint amb els requisits per ser adjudicataris. En cas de detectar alguna incidència seran requerits per tal que l'esmenin en el termini de 5 dies hàbils

Llista de RESERVA pels habitatges que vagin quedant disponibles un cop aplicats els criteris de prevalença en cas de coincidència en varis contingents:

CONTINGENT GENERAL 1

CONTINGENT ESPECIAL 2 PER A JOVES

CONTINGENT ESPECIAL 3 MAJORS 65 ANYS

CONTINGENT ESPECIAL 4 FAMÍLIES EN SITUACIÓ DE VULNERABILITAT ECONÒMICA

7 – Publicació referent a l’adjudicació dels habitatges inclosos al sorteig

Data de publicació: 22/02/2022

Resolució

Llista definitiva d’Adjudicataris dels habitatges disponibles inclosos en el sorteig

Llista d’habitatges deserts per adjudicar mitjançant la llista de reserva

8. Publicació en relació a la disponibilitat d’habitatges (atenent que han estat declarats deserts d’adjudicataris en el procediment de sorteig), per adjudicar mitjançant llista de reserva de cada contingent.

Data de publicació: 22/02/2022

Respecte dels habitatges declarats deserts d’adjudicataris referits en la publicació anterior, s’informa que els mateixos passen a tenir la condició d ‘habitatges disponibles, i es procedirà a la seva adjudicació a partir de la llista de reserva del contingent al que pertanyen i conforme amb l’establert a l’article 11 de les Bases.

Codi Habitatge Zona Habitatge Contingent m2 útils Renda mínima Renda màxima Despeses Comunitat
     
CE4.2.22 Rocafonda Contingent especial 4.2 53,49 199,19 € 478,74 € 24,00 €
CE4.2.33 Cerdanyola Contingent especial 4.2 56,75 199,00 € 490,64 € 20,00 €
CG1.1.52 Cerdanyola Contingent general 1.1 50 285,51 € 285,51 € 50,00 €
CE3.2.9 Cerdanyola Contingent especial 3.2 51,13 239,57 € 239,57 € 45,00 €
CG1.1.21 Cirera Contingent general 1.1 57,56 252,69 € 252,69 € 70,00 €
CE4.2.37 Palau-Escorxador Contingent especial 4.2 65,8 199,19 € 588,91 €
CG1.1.29 Eixample Contingent general 1.1 54,64 298,79 € 342,34 € 60,00 €
CG1.2.66 Centre Contingent general 1.2 69,2 348,59 € 619,34 € 21,02 €

 

9. Publicació relativa a la disponibilitat d’habitatges (que han quedat lliures d’arrendataris amb posterioritat al sorteig o s’han incorporat al parc d’habitatges gestionats per PUMSA) per a ser adjudicats mitjançant la llista de reserva de cada contingent.

Data de publicació: 24/02/2022

Codi Habitatge Zona Habitatge Contingent m2 útils Renda Mínima Renda màxima Despeses Comunitat
CE2.2.8 Eixample Contingent especial 2.2 47,50 204,91 € 204,91 € 32,00 €
CE4.2.16 Palau – Escorxador Contingent especial 4.2 47,88 199,19 € 348,59 € 10,00 €
CE4.2.38 Cerdanyola Contingent especial 4.2 44,66 199,19 € 348,59 € 20,03 €
CG1.2.59 La Llàntia Contingent general 1.2 66,93 348,59 € 599,02 €
CG1.2.20 Cirera Contingent general 1.2 70,00 307,31 € 307,31 € 70,00 €
CG1.1.8 Palau – Escorxador Contingent general 1.1 64,00 298,79 € 306,07 € 20,00 €
CG1.1.28 Eixample Contingent general 1.1 66,28 298,79 € 415,27 € 60,00 €
CE2.2.37 Llàntia Contingent especial 2.2 50 200,25 € 200,25 € 37,00 €

10. Publicació del l’adjudicatari de l’habitatge del Contingent General CG 1.2.20 mitjançant llista de reserva

Data de publicació: 14/03/2022

Resolució

Codi Habitatge Zona Habitatge Contingent Codi Sol·licitant DNI
CG 1.2.20 Cirera Contingent General 1.2 000299-2019-08121 38.886.912-F

 

11. Publicació dels adjudicataris definitius de 4 habitatges disponibles mitjançant llista de reserva dels contingents Especial 2.2, Contingut Especial 3.2 i Contingent Especial 4.2:

Data de publicació: 23/03/2022

Resolució

Codi Habitatge Zona Habitatge Contingent Codi Sol·licitant DNI
CE4.2.16 Palau / Escorxador Contingent Especial 4.2 000452-2016-08121 X4943473Z
CE2.2.8 Eixample Contingent Especial 2.2 000724-2021-08121 38875711F
CE3.2.9 Cerdanyola Contingent Especial 3.2 000287-2015-08121 36897807B
CE2.2.37 Llàntia Contingent Especial 2.2 000290-2021-08121 38838681F

 

12. Publicació de l’adjudicatari definitiu d’1 habitatge disponible mitjançant llista de reserva del Contingent Especial 4.2:

Data de publicació: 12/04/2022

Resolució

Codi Habitatge Zona Habitatge Contingent Codi Sol·licitant Codi Sol·licitant
CE 4.2.33 Cerdanyola Contingent Especial 4.2 000348-2019-08121 X5341408A

 

13. Publicació dels adjudicataris definitius de 3 habitatges disponibles mitjançant llista de reserva dels contingents General 1.1 i Especial 4.2:

Data de publicació: 28/04/2022

Resolució

Codi Habitatge Zona Habitatge Contingent Codi Sol·licitant DNI
CG 1.1.21 Cirera Contingent General 1.1 000776-2021-08121 38877370X
CE 4.2.37 Palau/Escorxador Contingent Especial 4.2 000447-2020-08121 39446249F
CE 4.2.22 Rocafonda Contingent Especial 4.2 000358-2011-08121 38880422A

 

14. Publicació dels adjudicataris definitius de 2 habitatges disponibles mitjançant llista de reserva dels contingents General 1.1 i General 1.2:

Data de publicació: 04/05/2022

Resolució

Codi Habitatge Zona Habitatge Contingent Contingent DNI
CG 1.1.29 Eixample Contingent General 1.1 000352-2021-08121 38844192K
CG 1.2.59 La Llàntia Contingent General 1.2 000360-2021-08121 Y7341420H

 

15. Publicació en relació a la disponibilitat d’habitatges per a ser adjudicats mitjançant llista de reserva de cada contingent.

Data de publicació: 20/05/2022

Han quedat disponibles 2 habitatges les característiques dels quals es detallen a continuació:

Codi Habitatge Zona Habitatge Contingent m2 útils Renda Mínima Renda Màxima Despeses Comunitat
CE3.2.25 Eixample Contingent especial 3.2 65,17 298,79 € 416,43 € 75,00 €
CE2.2.27 La Llàntia Contingent especial 2.2 50,00 200,25 € 200,25 € 37,00 €

 

16. Publicació dels adjudicataris definitius de 2 habitatges disponibles mitjançant llista de reserva dels contingents General 1.1 i Especial 4.2

Data de publicació: 20/05/2022

Resolució

Codi Habitatge Zona Habitatge Contingent Codi Sol·licitant DNI
CG 1.1.8 Palau-Escorxador Contingent General 1.1 000564-2021-08121 38864428V
CE 4.2.38 Cerdanyola Contingent Especial 4.2 000496-2020-08121 Y1302181G

 

17. Publicació dels adjudicataris definitius de 3 habitatges disponibles mitjançant llista de reserva dels contingents General 1.1 i 1.2

Data de publicació: 01/06/2022

Resolució

Codi Habitatge Zona Habitatge Contingent Codi Sol·licitant DNI
CG 1.1.52 Cerdanyola Contingent General 1.1 000460-2021-08121 45639806D
CG 1.1.28 Eixample Contingent General 1.1 000444-2019-08121 Y2962446Z
CG 1.2.66 Centre Contingent General 1.2 000440-2019-08121 39412502R

 

18. Publicació de l’adjudicatari definitiu d’1 habitatge disponible mitjançant llista de reserva del contingent Especial 2.2

Data de publicació: 14/07/2022

Resolució

Codi Habitatge Zona Habitatge Contingent Codi Sol·licitant DNI
CE 2.2.27 La Llàntia Contingent Especial 2.2 000255-2020-08121 Y3782451T

 

19. Publicació en relació a la disponibilitat d’un habitatge per renúncia de l’adjudicatari.

Data de publicació: 15/09/2022

En data 20/05/2022 es va publicar la disponibilitat de l’habitatge CE 2.2.27 integrant del Contingent Especial 2 (punt 15) i en data 14/07/2022 es va publicar la seva adjudicació al sol·licitant 000255-2020-08121 (punt 18) que ha renunciat al mateix amb posterioritat a la referida publicació, motiu pel qual l’habitatge torna a estar disponible per a ser adjudicat mitjançant la llista de reserva del seu contingent.

Codi Habitatge  Zona Habitatge  Contingent  m2 útils  Renda Mínima  Renda Màxima  Despeses Comunitat 
CE2.2.27  La Llàntia  Contingent especial 2.2  50,00  200,25 €  200,25 €  37,00 € 

 

20. Publicació en relació a la disponibilitat d’habitatges per a ser adjudicats mitjançant llista de reserva de cada contingent.

Data de publicació: 15/09/2022

Han quedat disponibles 3 habitatges les característiques dels quals es detallen a continuació:

Codi Habitatge Zona Habitatge Contingent m2 útils Renda Mínima Renda Màxima Despeses Comunitat
CG1.1.30 Eixample Contingent general 1.1 49,35 298,79 € 309,20 € 60,00 €
CG1.1.22 Cirera Contingent general 1.1 55,00 241,46 € 241,46 € 70,00 €
CG1.2.4 Palau-Escorxador Contingent general 1.2 70,00 334,76 € 334,76 € 20,00 €

21. Publicació dels adjudicataris definitius de 2  habitatges disponibles mitjançant llista de reserva dels contingents General 1.1 i Especial 3.2

Data de publicació: 21/10/2022

Resolució

Codi Habitatge Zona Habitatge Contingent Codi Sol·licitant DNI
CG 1.1.30 Eixample Contingent General 1.1 000317-2021-08121 39411130D
CE 3.2.25 Eixample Contingent Especial 3.2 000592-2021-08121 38762930H

 

22. Publicació de l’adjudicatari definitiu d’1 habitatge disponible mitjançant llista de reserva del Contingent General 1.1.

Data de publicació: 22/11/2022

Resolució

 

Codi Habitatge Zona Habitatge Contingent Codi Sol·licitant DNI
CG 1.1.22 Cirera Contingent General 1.1 000170-2019-08121 46521654Z

 

23. Publicació en relació a la disponibilitat d’habitatges per a ser adjudicats mitjançant llista de reserva de cada contingent.

Data de publicació: 22/11/2022

Han quedat disponibles 2 habitatges de les característiques que es detallen a continuació:  

Codi Habitatge Zona Habitatge Contingent m2 útils Renda Mínima Renda Màxima Despeses Comunitat
CG1.1.35 Eixample Contingent general 1.1 60,65 298,79 € 379,99 € 93,46 €
CG1.1.20 Cirera Contingent general 1.1 57,56 298,79 € 252,69 € 111 €

 

24. Publicació en relació a la disponibilitat d’habitatges per a ser adjudicats mitjançant llista de reserva de cada contingent.

Data de publicació: 02/12/2022

Codi Habitatge Zona Habitatge Contingent m2 útils Renda Mínima Renda Màxima Despeses Comunitat
CG1.2.57 La Llàntia Contingent general 1.2 66,93 348,59 € 581,12 €
CE2.1.16 Cerdanyola Contingent especial 2.1 41,05 199,19 € 234,12 €

 

A la data de publicació de la disponibilitat d'aquests habitatges no es disposa de l'import estimat de totes les despeses comunitàries. Aquest import es concretarà a la signatura del contracte d'arrendament.

 

25. Publicació dels adjudicataris definitius de dos habitatges disponibles mitjançant llista de reserva del Contingent General 1.1.

Data de publicació: 28/12/2022

Resolució

Codi Habitatge Zona Habitatge Contingent Codi Sol·licitant DNI
CG 1.1.35 Eixample Contingent General 1.1 000729-2021-08121 Y7445283J
CG 1.1.20 Cirera Contingent General 1.1 000412-2017-08121 X2948060N

Archivos adjuntos