L'educació

Durant el mandat 2007-2011 hem finalitzat la gran majoria d'accions iniciades en el període anterior i, a la vegada, hem fet un salt qualitatiu i quantitatiu en tots els programes de l'Institut Municipal d'Educació (IME).


Pel que fa a l'escolarització, l'Oficina Municipal d'Escolarització (OME) s'ha consolidat com a un referent per a la gran majoria de les famílies que volen escolaritzar els seus fills a la nostra ciutat. Entre d'altres tasques, ha coordinat la tasca de la Comissió de Garanties d'Admissió, que s'encarrega de distribuir de manera equilibrada a tot l'alumnat comprès dins del període d'ensenyament obligatori.

L'Institut Municipal Miquel Biada s'ha consolidat com un centre de referència per als estudis secundaris i, molt especialment, per als estudis de Formació Professional.  

El present mandat ha significat un període de consolidació del Programa d'acompanyament a l'escolaritat. D'una banda, hem ampliat aquelles accions que, com el suport educatiu, hem valorat que podien incidir més directament en l'èxit escolar dels alumnes a totes les escoles públiques de la ciutat, superant d'aquesta manera l'àmbit territorial estricte del Pla Educatiu d'Entorn (PEE).

D'una altra banda, hem revisat les accions per adequar-les a les necessitats detectades en les proves diagnòstiques elaborades pel Departament d'Educació de la Generalitat. 

Hem ampliat les tutories externes de suport a l'alumnat amb entorns socioeducatius poc favorables a l'èxit escolar i hem assentat les bases per a la implantació d'un Dispositiu Local d'Inserció que, sumant recursos d'educació i treball i coordinant-se amb el conjunt de l'oferta de la ciutat en aquest camp, garanteixi a tots els joves que es troben en el període de transició entre el món escolar i el món laboral la informació i assessorament que els cal.


En l'àmbit de la política lingüística hem elaborat, conjuntament amb la Comissió assessora de l'Ajuntament en matèria lingüística, el Pla Local del Català 2009-2011 amb la intenció de promoure l'ús social del català i de contribuir a la normalització lingüística.

Hem prioritzat les activitats de formació en llengua catalana, per mitjà de la participació en el Consorci de Normalització Lingüística i hem consolidat les accions d'aprenentatge del català en els processos d'acollida a nouvinguts, buscant una continuïtat a les escoles d'adults per a aquelles persones que necessitaven formació instrumental. 

Hem donat suport a activitats complementàries a la formació, com el programa Voluntaris per la Llengua. Hem coordinat la informació de l'oferta formativa en català en el web municipal, hem fet programes en activitats de difusió de la llengua i la cultura catalanes i també hem donat suport a les entitats ciutadanes que n'han organitzat.
 

Principals actuacions en l'àmbit educatiu

  • Centre de Formació Permanent Tres Roques


Un equipament municipal que des de l'any 2009 es dedica a oferir activitats de formació per ampliar i actualitzar els coneixements i inquietuds de persones de totes les edats.

Per fer-ho, el centre posa a l’abast de la ciutadania un ventall de cursos, tallers, seminaris, jornades i postgraus orientats a satisfer les necessitats de desenvolupament personal, cultural i social del nostre entorn. 

A més, els alumnes compten amb una moderna infraestructura que consta, entre d'altres, d'una sala d'actes per a 100 persones, cinc aules-tallers de 50 m2 cadascuna, dues sales de treball, un aula d'informàtica i un equipament de cuina. 
 

Centre de Formació Permanent Tres Roques
  • Noves escoles i escoles bressol


Quant a l’escolarització en el període preobligatori, hem construït una nova escola bressol, l’Escola Bressol Els Garrofers i hem consolidat l’Escola Bressol Elna.


També hem construït dos nous centres escolars d’educació infantil i primària amb conveni econòmic amb la Generalitat, l’Escola Maria Mercè Marçal i l’Escola Montserrat Solà. Les instal·lacions de centres existents els hem adequat gràcies a la dedicació de bona part dels fons estatals FEIL i del FEOSL.

 

  • Escola Municipal de Música de Mataró


Un servei educatiu i cultural públic que situa Mataró en el mapa de l’educació musical catalana i europea, i que incorpora la innovació educativa, des dels punts de vista organitzatiu i pedagògic, com un valor afegit del centre. Alhora, l’escola realitza una important tasca de cara a la ciutat per tal que el seu treball arribi a moltes més persones de les que ja en són usuàries.

Escola Municipal de Música de Mataró