Les persones dependents

La nova llei de dependència i la difícil conjuntura econòmica ens ha obligat a redimensionar els serveis socials municipals i cercar noves fórmules de gestió de les carteres de serveis, sobretot els serveis d’atenció domiciliària.
 
L’atenció a les dependències ha vingut marcada per l’entrada en vigor de la Llei 39/2006, de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependències que va crear un nou Sistema per a l’Autonomia i Atenció a la dependència (SAAD) de caràcter públic.

Així mateix, el context socioeconòmic ha obligat a les persones i a les famílies en situació de vulnerabilitat i/o d’exclusió social a buscar l’emparament dels serveis socials municipals per poder cobrir les seves necessitats bàsiques.
 
Aquestes dues circumstàncies van fer triplicar les demandes socials durant el 2009 i ha fet necessari que prenguem mesures per ampliar la capacitat d’atenció i reduir el temps d’espera per a la percepció de prestacions socials i que hàgim creat l'Oficina Social d’Atenció Integral (OSAI).

Activitats de lleure

 

En aquest mandat, cal destacar el treball de complementació i sensibilització que, des de la Taula de Promoció social, vint-i-dos serveis i entitats de l’àmbit de l’exclusió social realitzen per tal d’implementar les actuacions recollides en el Pla de Promoció social.

 

 

  • Veure les actuacions al mapa