Les dones

Durant aquest mandat hem donat un impuls significatiu a les polítiques de promoció social de les dones i de la igualtat de gènere amb la consolidació de recursos i al desenvolupament de línies de treball.
 
Hem consolidat el Centre d’Informació i Recursos per a les Dones (CIRD) com un centre de referència en la informació, assessorament i suport personalitzat a les dones de la ciutat i de la comarca.
 
El CIRD impulsa programes de prevenció i atenció sobre violència masclista amb campanyes de sensibilització i tallers dirigits a joves. Hem organitzat dues edicions bianuals de jornades sobre violència masclista adreçades a professionals.
 
Hem signat un conveni amb la Generalitat de Catalunya perquè s'instal·li a Mataró el Centre d’Intervenció Especialitzada (CIE), un recurs de referència en l’atenció a les dones víctimes de violència masclista, des d’una perspectiva individual, familiar i comunitària.

El Centre de recursos de les dones

 

Hem treballat conjuntament amb les entitats de dones de la ciutat en el Consell Municipal per a la Igualtat d’Oportunitats de les Dones, promovent i donant suport a l’associacionisme de les dones que ha portat a la creació de diferents vocalies i entitats que treballen per la igualtat en el territori.
 
Hem impulsat polítiques d’igualtat, tant internes (Pla d’igualtat intern de l’Ajuntament de Mataró i dels seus organismes autònoms) com externes (campanyes de sensibilització sobre la igualtat, avaluació del Pla d’igualtat, formació, etc).
 

Ens hem adherit a organitzacions i xarxes supramunicipals com l’Observatori de les dones en els mitjans de comunicació, Xarxa de centres d’informació i recursos per a les dones; Xarxa de ciutats i pobles pels nous usos del temps, Programa avança (per a la inserció laboral de les dones víctimes de violència), Dones en Xarxa, etc.