La immigració

La gestió de la immigració durant aquest mandat ha estat influenciada pel context socioeconòmic que ha influït en la reducció del flux d’arribada de població nouvinguda i en el deteriorament de les condicions socials del conjunt de la població, amb una destrucció intensiva de l’ocupació i un augment de la demanda de serveis públics per satisfer les necessitats bàsiques.

En aquest context, hem hagut d’adaptar el Pla per a la Nova Ciutadania però mantenint el consens polític i institucional, i la participació i la complicitat del teixit associatiu.
 
Així, també hem hagut de patir una reducció significativa de les aportacions provinents d’altres administracions que hem compensat parcialment amb aportacions municipals.
 
Ha calgut que redimensionéssim i prioritzéssim determinades actuacions per donar resposta a les demandes en aquest nou context social: 
 
- L’adaptació dels circuits d’acollida en el marc de la Llei 10/2010, del 7 de maig, d’acollida de les persones immigrades i retornades a Catalunya. 
El circuit d'acollida s'ha consolidat durant aquest mandat
Hem ampliat els continguts i la informació, fent incidència en els aspectes relacionats amb els drets i deures i cercant la implicació del conjunt dels serveis municipals.- La implementació de projectes i actuacions destinades als joves en l’àmbit de la formació i capacitació per tal de millorar les seves oportunitats d’inserció sociolaboral en igualtat de condicions.
 
- El treball per millorar l’autonomia de les dones a través d’actuacions de formació, orientació i capacitació i com a estratègia per tal d’afavorir la integració social de les famílies.
 
- Hem donat suport a la creació d’espais d’interacció social de caràcter intercultural i hem realitzat campanyes de comunicació amb l’objectiu de trencar estereotips, rumors i percepcions errònies al voltant de la immigració i de l’actuació de l’Administració.