Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Fem centre

Concurs

L’Ajuntament va convocar un concurs d’idees del Pla d’Impuls al Centre amb l’objectiu de dissenyar una estratègia i un model que inclogui accions econòmiques, urbanístiques, arquitectòniques, de mobilitat, així com de dinamització econòmica, cultural i social que permetin impulsar el Centre com a motor d’activitat cultural, de comerç i turística integrada dins d’un únic discurs que posi en valor el seu llegat històric i patrimonial.

Proposta guanyadora del concurs d’idees

 

Proposta

Proposta

Mataró, ciutat ideal | Jordi Henrich | Sergi Carulla i Òscar Blasco, SCOB | Joan Alomar | Marta Companys |Júlia Barba | Albert Jové


La proposta “Mataró, ciutat ideal” defineix Mataró com una ciutat amb identitat, per a vianants, igualitària i activa, culta i productiva, amb comerç de proximitat i quilòmetre zero, oberta al mar i al seu paisatge. Les actuacions plantejades tenen per objectiu retornar espais als vianants i ciclistes, recuperar les voreres amples, passeigs, places i jardins; integrar el patrimoni en els espais públics; traçar nous vials arbrats cap a les Cinc Sènies; i connectar el Centre amb la façana marítima amb un sistema d’espais públics de qualitat i amb prioritat per als vianants.

D’aquesta manera es pretén aconseguir un paisatge més amable, sostenible i net, sense vehicles aparcats, on l’arbrat hi guanyi presència i vingui de gust passejar per gaudir de la ciutat i de la seva identitat. Per aconseguir aquesta pacificació del centre històric i dels seus entorns, es proposa una nova mobilitat basada en anells de restricció de trànsit: un primer anell al casc antic que seria només per a vianants amb pas exclusiu a veïns i serveis; i un segon anell als entorns immediats del centre històric on es proposa la progressiva conversió a carrers amb prioritat invertida i la construcció de nous aparcaments soterrats a l’àmbit de les rondes.

També es fa especial èmfasi en la urbanització de la N-II com a bulevard pacificat. Respecte l’edificació i l’activitat econòmica introdueix el concepte d’illes obertes/actives com a espais de permeabilitat visual, barreja d’usos, aparcaments soterrats i punts de foment de l’activitat econòmica; la construcció de nous mercats i espais gastronòmics de proximitat; així com també la idea innovadora de les façanes modulars actives, que proposen substituir murs per façanes modulars que incorporin petits comerços o oficines per tal que els espais públics tinguin el màxim de façanes contínues actives i activades.

Mes infomació Panells informatius Memòria

Accèssit

 

Accèssit

“Centrum” | Ariadna Perich | Roger Such | Jordi Segura | Carles Croses i Joan Solà | el Risell


El jurat va concedir l’accèssit per les intervencions que suggereix a l’eix central del casc antic. Aquesta proposta planteja un nou equipament a Can Cruzate resultat de la integració d’usos de la Casa de la Cultura Popular, on també es puguin visualitzar les restes arqueològiques i on s’hi reservi espai per a usos i serveis vinculats al mercat del Rengle de la plaça Gran. Respecte la Plaça Gran s’aposta pel manteniment dels usos de mercat i gastronòmics vinculats i reforçats pels usos complementaris que, com a suport, poden aparèixer a la planta baixa de l’edifici dels antics jutjats. Es valora també la necessitat de replanteig de la plaça de l’Ajuntament per millorar-ne la seva activitat i ús i l’obertura de la planta baixa de l’edifici de l’Ajuntament per connectar la plaça amb la Riera.

 

Presentació

  Altres propostes

 

Pla Estratègic d'Impuls al Centre


Pla Estratègic d'Impuls al Centre

El Concurs d’idees

El Concurs d’idees


L’objecte del Concurs d’idees és dissenyar una estratègia i un model que inclogui accions econòmiques, urbanístiques, arquitectòniques, mobilitat, així com de dinamització econòmica, cultural i social que permetin impulsar el Centre com a motor d’activitat cultural, de comerç i turística integrada dins d’un únic discurs que posi en valor el seu llegat històric i patrimonial.

La proposta seleccionada esdevindrà l’instrument estratègic per desenvolupar el Pla d’Impuls al Centre de Mataró.

Bases del concurs Ideas Contest

 

Objectius

Objectius


Les mesures a proposar han d'anar encaminades a fer una ciutat més atractiva, tant per als residents com per als visitants, millorant les condicions de l'entorn, generant pols d'atracció, convidant a passejar i generant les condicions per potenciar l'activitat econòmica com a base fonamental dels teixits urbans equilibrats.

El CENTRE: un espai per VIURE

Cal que els veïns hi reconeguin un espai agradable, còmode i equipat, del qual se n’ha de poder gaudir i en el qual s’hi ha de poder descansar. Ha de ser fàcilment accessible, amb accés a l’aparcament per als residents i ha de disposar dels serveis de proximitat que el veïnat pugui necessitar. I tot això s’ha de fer en un entorn de neteja i seguretat òptims i amb un espai públic que faciliti la convivència.

El CENTRE: un espai per VEURE

Cal recuperar el seu atractiu, la ciutadania i els visitants han de voler-hi venir. És important promocionar-lo i embellir-lo, difondre i potenciar el seu patrimoni històric i arquitectònic, la seva activitat econòmica i la seva activitat cultural, entre d’altres. I s’hi ha de poder arribar amb facilitat, ja sigui amb transport col·lectiu o individual, fent-lo compatible i senyalitzant-lo eficientment. Així mateix, cal facilitar la identificació dels seus elements emblemàtics i espais o entorns singulars; així com els recorreguts dels vianants pel seu interior.

El CENTRE: un espai per VIURE’N

L’activitat econòmica és bàsica perquè un centre històric no s’acabi degenerant. Qualsevol centre de ciutat que es preui ha de garantir que aquells que s’hi vulguin guanyar la vida puguin fer-ho. És imprescindible prendre mesures de dinamització i promoció del comerç i el sector serveis perquè puguin actuar com a veritables agents econòmics, reforçant-ne el seu lideratge. I l’espai públic ha d’acompanyar, la gent hi ha de voler estar, hi ha de voler passejar i, sobretot, hi ha de voler tornar; de fet el traçat de carrers i places com a important actiu d’aquest centre històric s’ha d’aprofitar en totes les seves facetes.

Així doncs, els objectius principals són:

- MILLORA DE LA QUALITAT DE VIDA.
- IMATGE i EMBELLIMENT. 
- PROMOCIÓ CIUTAT I ACTIVITAT ECONÒMICA.


Emplaçament i Àmbits d'intervenció

Emplaçament i Àmbits d'intervenciós


El concurs estableix tres àmbits d’intervenció, relacionats segons el grau d’intensitat de les accions a efectuar i de major a menor escala:

- Àmbit 1 “Àrea Centre” els límits del qual es plantegen flexibles i oberts a les propostes dels concursants, a fi de garantir la seva correcta accessibilitat i connectivitat amb la resta de la ciutat i el territori, així com la relació amb altres polaritats de l’entorn que ajuden a definir el Model de Centre que es proposa.

- Àmbit 2 “Centre Històric” que correspon a la trama urbana entre muralles. És l’àmbit principal objecte del concurs on es concentren la major part d’elements.

- Àmbit 3 “Eix Central” que correspon amb l’àmbit delimitat que parteix de La Riera, i inclou l’Ajuntament, plaça de l’Ajuntament, illa Can Cruzate, plaça Gran i antics Jutjats, que com a espai de referència i potencialitat dins del centre històric.

Desenvolupament del Concurs

Desenvolupament del Concurs


El concurs constarà de dues fases diferenciades:

- Fase I: Selecció dels candidats. Els concursants que vulguin participar presentaran la documentació relacionada a les presents bases i el Jurat seleccionarà els concursants que accediran a la segona fase.

Podran concórrer a aquest concurs les persones naturals i jurídiques, espanyoles o estrangeres, legalment constituïdes, amb capacitat jurídica i d'obrar. Els concursants hauran de presentar un equip pluridisciplinar per redactar la proposta de la segona fase, que garanteixi una aproximació i tractament global als diferents problemes que es plantegen en aquest concurs.

Dins de cada equip pluridisciplinar haurà de figurar un Director de l’equip que haurà d'estar en possessió del títol acadèmic d'arquitecte.

Des que s'obre el període per presentar-se, els equips tenen un termini de 45 dies per presentar la seva candidatura. Entre aquests se seleccionaran un màxim de cinc equips per participar. Els equips seleccionats rebran una prima de participació, subjecta a la presentació de la documentació de la Fase II.

S’estableix un import de 50.000,00 € (IVA exclòs), a repartir proporcionalment a cadascun dels candidats seleccionats amb un màxim de 5 per la primera fase del concurs.

- Fase II: Presentació de propostes. Els equips seleccionats disposaran de 100 dies per presentar les seves propostes.

En aquesta fase, es proposa desenvolupar el treball entorn a una estratègia integral, que incorpori una visió holística del territori, i es desenvolupi amb més detall en tres apartats objecte del concurs:
Urbanisme, estratègia i connectivitat

S’estableix un primer premi de 10.000,00 € (IVA exclòs), destinat al guanyador del concurs, a sumar a l’import de la prima de participació.