Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

NextMataró

FAQS

· A través de campanyes de comunicació: presentació del projecte a la ciutadania per part de l’Ajuntament, publicació d’anuncis i notícies en mitjans locals, col·locació de publicitat, web municipal, edició i distribució de díptics informatius, etc.
· A través de campanyes informatives als barris i a col·lectius.
· A través de la col·laboració amb la Cambra de la Propietat i APIs de la ciutat.
· Amb una campanya activa de captació comercial.

No. El projecte no va adreçat a l’habitatge social sinó que vol generar una oferta de preu intermedi entre el mercat privat i l’oferta pública.

Parlem de pisos que es posin al mercat amb preus situats en l’àrea inferior de l'índex de referència de preus de lloguer: http://agenciahabitatge.gencat.cat/indexdelloguer/

No. Es tracta de projectes diferents. De fet, el projecte vol ser complementari als programes actuals com pot ser la borsa d’habitatge de l’Ajuntament.

El projecte vol mobilitzar habitatges buits a través d’un paquet d’incentius dels quals la borsa d’habitatge no disposa, essencialment les obres d’adequació o reforma d’habitatges perquè puguin entrar al mercat de lloguer. L’objectiu és també alleugerir la pressió sobre les administracions perquè aquestes es concentrin en les necessitats més urgents i crear un nou agent en el mercat del lloguer vinculat a l’economia social i cooperativa que influeixi tant en la relació entre llogaters/res i propietaris/ries com en les dinàmiques del preu del lloguer.

La cooperativa de llogaters/res garantint la sostenibilitat econòmica de la cooperativa, la remuneració adequada als/ a les propietaris/ries i l’assequibilitat dels habitatges, basant-se en l'índex de referència de preus de lloguer de l’Agència Catalana de l’Habitatge.

La durada mínima del lloguer l’estableix la Llei d’Arrendament Urbà i és de 7 anys, en tractar-se d’un contracte signat amb una persona jurídica. No obstant, la durada serà ampliable en funció del cost de les obres realitzades a l’habitatge.

El càlcul de la remuneració al/a la propietari/a es calcula en base a les característiques de l’habitatge i de la necessitat de realitzar obres d’adequació per tota la durada de l’acord de cessió. Aquesta remuneració es fa efectiva des del primer moment d’entrada del llogater a l’habitatge.

Com a tots els contractes s’estableixen clàusules de penalització que tenen per objectiu recuperar la inversió i cobrir les despeses de rotació. Tanmateix, s’articularan mesures per a permetre la màxima flexibilitat tant de propietaris/ries com de cooperadors i/o llogaters/res.