Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

NextMataró

Propietari/a

Si disposes d’un habitatge que no has de fer servir però el lloguer et sembla una opció complexa i arriscada pots acollir-te al programa Lloguem! posaràs al dia l’habitatge i obtindràs un rendiment just i segur.

Vuit raons per llogar

1Pictos_1.png

Garanties en el cobrament de rendes i cobertura de la defensa jurídica en cas d'impagaments.

El Projecte Lloguem! articularà mesures destinades a garantir el cobrament puntual de les rendes per mitjà d’un sistema d’intermediació de rendes i la subscripció d’una assegurança externa que cobrirà el cobrament de les rendes així com la defensa jurídica de la persona propietària en el cas que sigui necessària.

Cobertura d’eventuals danys a l’habitatge per part de l’arrendatari

El Projecte articularà mesures destinades a cobrir la despesa de restitució de l’habitatge en el cas que es produeixin danys imputables a la persona arrendatària, tant durant la vigència de l’arrendament com en la seva finalització.
Aquesta garantia s’articula per mitjà de la subscripció d’una assegurança externa.

2 Pictos_5.png

Si l’habitatge no està en condicions òptimes per a ser llogat, el projecte ofereix la possibilitat d’encarregar les obres de rehabilitació si el propietari no se’n vol fer càrrec.

3 Pictos_2.png

Assessorament jurídic i tècnic.
Realització del inventari inicial en relació a l’estat de l’habitatge.
Redacció del contracte i mediació en la contractació.
Seguiment de les obligacions contractuals, en cas d'impagaments i de manteniment de l’habitatge.
Establiment de mesures antiocupació d’habitatges des del moment d’inclusió de l’habitatge al projecte i fins a la signatura del contracte de lloguer.

4 Pictos_6.png

Una subvenció de fins a 16.000€ per a aquestes obres de rehabilitació, reforma o posada al dia de l’habitatge. També poden acollir-se habitatges que hagin realitzat obres en els darrers 24 mesos (en aquest cas, la subvenció màxima serà de 8.000€)

5 Pictos_3.png

Una subvenció de fins a 2.000 € per a actuacions que millorin l’eficiència energètica de l’habitatge. També poden acollir-s’hi aquells habitatges que hagin realitzat obres en els darrers 24 mesos.

6Pictos_7.png 

Gestions gratuïtes per a l’arrendament de l’habitatge.

7 Pictos_4.png

Bonificació de fins al 70% del impost de béns immobles (IBI) durant la vinculació de l’habitatge al programa.

Bonificació de fins el 95% de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (IITVNU) per habitatges adquirits “mortis causa” procedent del cònjuge, o parella de fet, o d’una persona amb la qual existeix parentiu en línia recta.

8 Pictos_8.png

Quan acaba el contracte pots continuar o recuperar el pis.

 

Qui pot participar?

Les persones propietàries amb habitatges que compleixin les següents condicions:
- L'habitatge ha d'estar ubicat a Mataró, dins del sol urbà consolidat d'ús residencial del nucli urbà i destinat a ús d'habitatge.
- Estar desocupats, com a mínim, 3 mesos abans de la data de sol·licitud de la subvenció.
Ha de reunir les condicions mínimes d'habitabilitat i disposar de cèdula d’habitabilitat o estar en condicions d’obtenir-la una vegada executades les obres d’adequació o reforma.
- Amb el Certificat d'Eficiència Energètica o estar en condicions d'obtenir-lo.

Com establirem el preu de lloguer?

Visitarem l’habitatge, farem una valoració i una proposta en funció de:
Les característiques de l’habitatge.

L’estat de conservació i les obres necessàries.

El temps requerit per realitzar les obres.

El termini de cessió al programa.

Com es garanteix el cobrament del lloguer?
L’Ajuntament de Mataró garanteix el cobrament de les rendes de lloguer durant tot el període de vigència del
contracte. Rebràs la renda passi el que passi amb l’habitatge, encara que el llogater no pugui pagar o hi hagi un canvi de llogatera.
 
Qui serà la persona llogatera?

Seran les persones que participin en una cooperativa de llogaters i que hauran de complir una sèrie de requisits i
compromisos:
 

· Tenir ingressos regulars.
· Voler formar part d’un projecte cooperatiu basat en els valors de l’Economia Social i Solidària.
· Estar en disposició de tenir una participació activa en les tasques de la cooperativa de llogateres.


Lloguem!

És un projecte que vol potenciar, dinamitzar i transformar el mercat de lloguer d’habitatge a Mataró proposant una relació justa i beneficiosa per a tothom.
A les persones propietàries, garanties de cobrament i facilitats en la reforma i gestió.
A les persones llogateres, accés a l’habitatge amb valors socials i solidaris.
A la ciutat, donar vida als habitatges desocupats i dinamitzar el teixit associatiu amb noves cooperatives de lloguer.
Lloguem! és un programa de l’Ajuntament de Mataró amb la col·laboració de la Fundació Unió de Cooperadors, la
Diputació de Barcelona, Salesians Sant Jordi, la Universitat Autònoma de Barcelona i Tecnocampus Mataró.
Compta amb el suport i finançament de la Unió Europea per mitjà del programa d’Accions Urbanes Innovadores.

Galeria d'Imatges