Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Escoltar

Mataró aposta per ser una ciutat sostenible

Mataró és un municipi litoral que té encara importants reptes ambientals. L’emergència climàtica és un d’aquests reptes i esdevé un paraigües sota el qual se situen diverses accions relacionades amb vectors com l’energia, la mobilitat, els residus, el consum de recursos, etc.

Per aquest motiu, conèixer el municipi esdevé clau per definir les millors polítiques de sostenibilitat per fer front al canvi climàtic i els seus efectes. Aquest coneixement l’estem treballant des de l’Ajuntament amb un conjunt d’indicadors anuals, que es van actualitzant i que ens han de permetre entendre millor d’on venim, on som i cap a on volem anar.

Mataró, ciutat eficient

Les fonts d’energia emprades a Mataró són l’electricitat, el gas natural, els combustibles líquids, el Tub Verd i l’energia solar tèrmica i fotovoltaica. Des de l’any 2015 l’Ajuntament compra energia elèctrica 100 % renovable, tant per als serveis com per als equipaments municipals.

 • Consum d’energia total
  (municipi)
  1.316.681 MWh (2019)
 • Consum d’energia per habitant
  (municipi)
  10,27 MWh/h. (2019)
 • Emissions de CO2-eq totals
  (municipi)
  332.698 t CO2 (2019)
 • Emissions de CO2-eq per habitant
  (municipi)
  2,59 t CO2/h. (2019)
 • Consum d’energia total
  (Aj. de Mataró)
  26.776 MWh (2020)
 • Consum d’energia per habitant
  (Aj. de Mataró)
  0,207 MWh/h. (2020)
 • Emissions de CO2-eq totals
  (Aj. de Mataró)
  6.841 t CO2 (2020)
 • Emissions de CO2-eq per habitant
  (Aj. de Mataró)
  0,053 t CO2/h. (2020)
 • Generació solar tèrmica
  (Aj. de Mataró)
  343,14 MWh(2020)
 • Generació solar fotovoltàica
  (Aj. de Mataró)
  171,67 MWh(2020)

Mataró, ciutat verda i passejable

Mataró disposa d’una elevada oferta de parcs i jardins en la zona urbana. La superfície forestal i agrícola del municipi suposa un 50 % de la superfície total.

 • Zones verdes
  160,75 ha (2023)
 • Superfície de verd per habitant
  12,38 m2/h. (2023) 
  •  

   

Bona part dels desplaçaments interns del municipi es realitzen a peu o en bici.

 • Xarxa de carrils bici
  15 km (2023)

Mataró, ciutat saludable

La qualitat de l’aire a Mataró, mesurada per l’Índex Català de Qualitat de l’Aire (ICQA) i les mitjanes anuals de partícules en suspensió (PM10) i d’òxids de nitrogen (NOx), no supera els màxims admesos per la legislació, tot i que cal seguir treballant per millorar aquests índexs i assolir un aire encara més net i saludable.

 • Dies amb la qualitat de l’aire pobre (ICQA)
  4 dies
  (2022)
 • Mitjana anual de PM10
  20 micrograms/m3 (2022)
 • Mitjana anual de NOx
  15 micrograms/m3 (2023)

Mataró, ciutat circular

Mataró ha apostat per un model d’economia circular. D’una banda, el consum eficient i sostenible de recursos és la clau d’aquest model circular que Mataró vol implementar, tant pel que fa a la prevenció de residus com a la seva correcta gestió. Cal seguir treballant per millorar les ràtios de generació de residus per habitant i de percentatge de recollida selectiva.

 • Generació total de residus
  433,18 kg/h. i any (2023)
 • Recollida selectiva sobre el total de la recollida de residus
  37,24%(2023)

D’altra banda, el consum eficient de l’aigua i la seva correcta gestió també formen part d’aquesta visió integral d’un Mataró més circular.

 • Consum d’aigua d’ús domèstic per habitant
  95,43 l/h. i dia (2023)
 • Aigua subterrània destinada al reg municipal
  58.527 m3 (2023)
 • Aigua de la xarxa provinent de recursos propis
  20,30% (2023)
 • Consum d’aigua a Mataró
  6.168.533 m3 (2023)
 • Consum d’aigua a Mataró d’ús domèstic
  4.514.800 m3 (2023)

Un clima temperat cada cop més extrem

Mataró gaudeix d’un clima càlid i suau. Es tracta d’un clima temperat i típicament mediterrani, amb temperatures moderades i precipitacions escasses. Des de l’any 1973, però, l’augment de la temperatura mitjana és constant, fins arribar a valors de més d’1,5 ºC. D’altra banda, el nombre d’episodis que produeixen inundacions locals s’incrementa des de la segona meitat del segle XIX.

S’evidencia, doncs, que el canvi climàtic és una realitat també a Mataró, que ja està afectant gran part de la ciutadania: increment de la temperatura i, per tant, pèrdua del confort tèrmic; pluges més escasses però també més torrencials que cada cop dificultaran més la disponibilitat d’aigua i incrementen el risc d’inundacions; previsible pujada del nivell del mar que afectarà directament els espais litorals, etc.

 • Temperatura mitjana anual
  16,8ºC (2023)
 • Activacions del protocol d’onada de calor
  1(2023)
 • Precipitació acumulada anual
  295,8 mm (2023)
 • Nre. de dies de pluja torrencial
  2
  (2023)

La nostra vulnerabilitat als impactes del canvi climàtic

L’actual context d’emergència climàtica impulsa Mataró a promoure totes aquelles accions, projectes i iniciatives que facilitin l’adaptació als efectes principals de l’escalfament global, especialment dels col·lectius més vulnerables. Es tracta que Mataró sigui proactiu i resilient per afrontar les seves vulnerabilitats més preocupants en l’actual context d’acceleració del canvi climàtic.

Segons l’Avaluació simplificada de la vulnerabilitat als impactes del canvi climàtic (ASVICC, de la Diputació de Barcelona), i de manera global, la vulnerabilitat del municipi pel que fa al canvi climàtic es considera mitjana. A Mataró totes les vulnerabilitats relacionades amb els fenòmens climàtics són de tipus mitjà, menys la vulnerabilitat per pujada del nivell del mar, que es considera alta. També s’han detallat com a risc alt l’increment de la demanda energètica, l’abastament d’aigua potable, els efectes sobre l’erosió i l’empitjorament del confort climàtic (efectes illa de calor).

A partir dels antecedents anteriors i d’altres fonts de dades, s’ha obtingut una avaluació més detallada de la vulnerabilitat del municipi als impactes del canvi climàtic. A partir d’aquí es defineixen tres nivells de vulnerabilitat (baixa, mitjana i alta) associats als riscos, impactes i efectes associats. La figura adjunta resumeix gràficament aquesta avaluació més acurada i específica per a Mataró.

Vulnerabilitats1.png

Vulnerabilitats2.png

Tornar a d'alt

mc_mataro_agenda_2030.svg

PAESC
Mataró pel clima Descarregar PDF
Plaques solars.
Declaració d'emergència climàtica de Mataró pel clima Més informació
Veure video.
Mataró pel clima Veure vídeo

Notícies Canal RSS