Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Pla de mandat 2019-2023

Pressupost inicial

De conformitat amb allò que disposa l’article 169.1 del Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, en relació amb l’article 112.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i d’altra normativa vigent, el Pressupost general restarà exposat al públic per mitjans electrònics a la seu de l’Ajuntament de Mataró. La consulta es podrà realitzar així mateix, de forma presencial a les oficines de l’Ajutament de Mataró durant el termini de quinze dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci al Butlletí Oficial de la Província, durant els quals els interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions davant el Ple. Descarregueu-vos l'arxiu zip de l'enllaç inferior