Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El Sistema d’Integritat Institucional és el conjunt d’eines i recursos dels que disposa l’Ajuntament de Mataró per prevenir i minimitzar el risc de conflicte d’interès, frau o corrupció en la seva activitat quotidiana.El 2 de febrer de 2022, el Ple Municipal va aprovar el Sistema d’Integritat Institucional – Pla de Mesures Antifrau de l’Ajuntament de Mataró.

El Sistema recull el treball realitzat des del 2018 i incorpora els elements als que l’Ajuntament de Mataró està obligat com a beneficiari dels fons europeus vinculats al Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

L’objectiu principal és reforçar la imatge institucional i la confiança de la ciutadania en l’Ajuntament en l’exercici quotidià de la seva activitat.

Aquest objectiu es pretén mitjançant:

 • La sensibilització al conjunt de l'organització municipal en qüestions d’ètica pública, valors, integritat i prevenció de la corrupció.
 • El diagnòstic dels punts forts i vulnerables en aquests àmbits.
 • La creació dels mecanismes preventius i de control per resoldre dubtes, dilemes i conflictes.
 • La garantia d’una gestió dels fons europeus conforme a les normes aplicables en matèries de prevenció, detecció i correcció del frau, la corrupció i els conflictes d’interès.

El Sistema d’Integritat Institucional disposa d’un pla de treball inicial, estructurat en base a les fases del cicle antifrau, que evolucionarà a mesura que es vagin desenvolupant les diferents peces que el composen:

Pla d'acció


 

Prevenció

 • Declaració política
 • Codi de Conducta i Bon Govern
 • Adhesió i difusió del Codi Étic del Servei Públic de Catalunya
 • Declaració d'Absència de Conflictes d'Intereses (DACI)
 • Programa formatiu
 • Espai web sobre integritat institucional

Detecció

 • Verificació de la DACI amb informació provinent d'altres fonts
 • Banderes vermelles
 • Bústia de denuncies i consultes ètiques

Correcció i Persecució

 • Procediment per abordar conflictes d'interessos
 • Mecanismes de correcció
 • Procediment de persecució
 • Avaluació del Sistema d'Integritat Institucional
   


Recursos i eines

Podeu trobar molts recursos sobre la integritat institucional a través dels cercadors d’Internet. Us recomanem els següents:


Estratègia de lluita contra la corrupció i d'enfortiment de la integritat pública de la Generalitat de Catalunya


Bon Govern i integritat pública contra la corrupció

Volum 6 de la Col·lecció Govern Obert de la Generalitat de Catalunya amb articles de diferents autors


Bon Govern, transparència i integritat institucional al govern local

Llibre de Manuel Villoria i Xavier Forcadell editat per la Diputació de Barcelona


La mirada institucional

Bloc personal de Rafael Jiménez Asensio


Reflexions sobre els conflictes d’interès: el seu desconeixement l’avantsala de la corrupció

Document de l’Agència Valenciana Antifrau.


Quines eines preventives tenim a les administracions públiques?

Espai web de l’Oficina Antifrau de Catalunya que ofereix un itinerari interactiu per conèixer què són els conflictes d’interès i què hi podem fer.


Eines de l’Oficina Antifrau de Catalunya

Conjunt de pautes, orientacions, models i recomanacions, entre d’altres, per a la gestió dels riscos a la integritat.


Guia per a la integritat en la contractació pública

Guia interactiva de l’Oficina Antifrau de Catalunya per facilitar l’anàlisi dels propis riscos institucionals.


Documents tècnics de l’Oficina Antifrau de Catalunya

Informació detallada (en alguns casos també en infografia) sobre per què és important gestionar aquest tipus de riscos, quin és el mapa dels riscos inherents del qual partir, i quins són els factors institucionals que els <spanhasis">generen, els potencien o faciliten la seva perpetuació.

Comissió Antifrau i Comissió d’Ètica

El Sistema d’Integritat s’ha dotat de dos òrgans de governança, la Comissió Antifrau i la Comissió d’Ètica, que compten amb el suport tècnic de l'Oficina d'Integritat Institucional i Transparència per al desenvolupamet de la seva activitat.


La Comissió Antifrau és l’òrgan encarregat de vetllar pel desplegament del Sistema, així com d’assegurar una correcta aplicació de les mesures antifrau a l’Ajuntament. S’encarrega, per tant, de l’avaluació del risc de frau, la definició de les mesures necessàries per minimitzar els riscos detectats, i de valorar l’existència de qualsevol sospita de frau, corrupció o conflicte d’interès. En aquest sentit, és l’òrgan que avalua les comunicacions presentades a la bústia de denúncies.

Està composada per 7 membres d’entre el personal tècnic municipal, que exerceixen les seves funcions en base als seus coneixements i opinió personals, garantint la confidencialitat de les informacions i deliberacions a les que pugui accedir així com abstenint-se de participar en dilemes en què pugui tenir algun conflicte d’interès.


La Comissió d’Ètica, prevista al Codi de Conducta i Bon Govern, és l'òrgan de garantia del Codi i rep les consultes, problemes, dilemes i qüestions ètiques. Així, s’encarrega de resoldre les preguntes presentades a la bústia ètica.

Segons el Codi de Conducta i Bon Govern, la Comissió d'Ètica estarà formada pels membres següents:

 • 1 representant polític que serà elegit pel Ple (o per sorteig) i presidirà la comissió.
 • 1 directiu municipal o empreses públiques. Un cop aprovat pel Ple es podrà delegar a la Junta de Portaveus el seu nomenament.
 • El Defensor del Ciutadà de Mataró.
 • 2 persones externes. El seu nomenament es realitzarà al Ple. Aquests experts han de ser de reconegut prestigi o ciutadans de Mataró amb una trajectòria personal d'honestedat i exemplaritat ciutadana.

Canal Intern d'Informació

En compliment de la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció, l’Ajuntament de Mataró posa a disposició un Canal Intern d'Informació. Aquest canal és un mecanisme per comunicar accions o omissions que puguin constituir infraccions del Dret de la Unió Europea o que puguin ser constitutives d'infracció penal o administrativa greu o molt greu de la normativa espanyola.

Podeu conèixer el funcionament consultant el Decret d'Alcaldia d'aprovació del Sistema Intern d'Informació. Actualment es troben en exposició pública les Normes de funcionament d'aquest canal.

En cas de disposar d’informació d'aquest tipus, podeu fer-les arribar al canal intern a través de les següents vies:

 • Canal telemàtic.
 • Telefònicament, trucant al 93 758 26 47.
 • Presencialment, sol·licitant cita al 93 758 26 47.
 • Correu postal adreçat al Servei d'Estratègia i Governança (carrer de Cuba, 47).

També podeu fer arribar les vostres informacions a:

Activitats i seguiment del Pla

L’experiència de Mataró presentada al seminari: "Com fer un pla d'integritat en el teu ajuntament"

El Sistema d’Integritat Institucional de l’Ajuntament de Mataró va ser una de les experiències presentades al seminari “Com fer un pla d’integritat en el teu ajuntament” organitzat per l’Associació Catalana de Municipis (ACM). El curs té per objectiu capacitar personal de les administracions locals per a l'elaboració de plans d'integritat a les seves... de diferents sessions específiques on s’aborden qüestions com el lideratge ètic, els òrgans interns, l’avaluació de riscos, els conflictes d’interès o els canals de denúncia. El cas de Mataró va ser presentat el 3 de novembre durant la primera sessió d’aquest seminari com a bona pràctica municipal conjuntament amb l’experiència de Vilanova i la Geltrú. L’exposició va fer un repàs a l’evolució d’aquesta política a l’Ajuntament de Mataró per centrar-se posteriorment en la organització interna i les principals lliçons apreses en el disseny i desplegament del Sistema.

Llegir més

Informem sobre la Llei 2/2023 i el Canal Intern d’Informació

El passat 11 de juliol es va celebrar a Can Palauet una sessió formativa dirigida a tot el personal municipal sobre l’entrada en vigor de la Llei 2/2023 reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció i la posada en funcionament del Canal Intern d’Informació de l’Ajuntament de Mataró i els seus ens adherits.... En la sessió, sota el títol “El canal intern d'informació i el marc legal de protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció”, es van desgranar les diferents obligacions i garanties que atorga la llei així com es va explicar el funcionament del Canal Intern d’Informació i les unitats responsables de la seva gestió i investigació. La sessió va comptar amb la participació d’una trentena de persones de la plantilla municipal. Es preveu repetir aquesta sessió, en format presencial o virtual, a finals de 2023.

Llegir més

Recomanacions de l’Oficina Antifrau de Catalunya als càrrecs electes

Amb motiu de l’inici d’un nou mandat municipal, l’Oficina Antifrau de Catalunya ha publicat un document de recomanacions dirigit als càrrecs electes. Les recomanacions se centren en qüestions relatives a retribucions dels càrrecs electes, declaracions d’interessos dels càrrecs electes, dotacions econòmiques a grups polítics municipals i en la publicitat activa amb especial consideració a les relacions...amb els grups d’interès. També es recorden prèviament algunes qüestions d’especial rellevància, a considerar per les persones electes i pels òrgans de control intern com els Sistemes interns d’informació, la planificació i programació, els plans de mesures antifrau i plans d’integritat institucional, la professionalització de la direcció pública, el compliment normatiu i integritat en entitats publiques o recomana tenir en compte DialÈtic, servei d’acompanyament en la reflexió ètica. Podeu consultar el document complet aquí.

Llegir més

Entra en funcionament el Canal Intern d’Informació

Des del 14 de juny es troba en funcionament el Canal Intern d’Informació, un canal per transmetre informacions sobre accions o omissions que puguin constituir infraccions del Dret de la Unió Europea o que puguin ser constitutives d'infracció penal o administrativa greu o molt greu de la normativa espanyola. Aquests informacions es poden fer arribar anònimament si així ho desitja la persona alertadora. A més d’informacions sobre l’Ajuntament de Mataró..., també es poden fer arribar comunicacions sobre 7 ens públics que formen part del sector públic local i que s’hi han adherit: Consorci Museu d'Art Contemporani de Mataró, Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme, Consorci Transversal Xarxa d'Activitats Culturals, EPE Mataró Audiovisual, EPEL Parc Tecnocampus Mataró, Fundació Hospital Sant Jaume i Santa Magdalena i Fundació Unió de Cooperadors. El canal intern d'informació forma part del Sistema Intern d'Informació de l'Ajuntament de Mataró d'acord amb la Llei 2/2023 i es regula pel procediment establert pel Decret d'Alcaldia 6270/2023. És una peça clau en la detecció del frau, la corrupció o els conflictes d'interès i s'emmarca en les mesures de detecció previstes al Sistema d'Integritat Institucional de l'Ajuntament de Mataró. A més d’aquest canal, les persones alertadores també disposen de canals externs on fer arribar informacions d’aquest tipus: la Bústia de denúncies anònimes de l’Oficina Antifrau de Catalunya, la Fiscalia Provincial de Barcelona, i el Servicio Nacional de Coordinación Antifraude.

Llegir més

Incorporem la integritat pública a les sessions d’acollida al personal municipal

Des del mes de maig la integritat pública s’ha incorporat com a matèria dins les sessions d’acollida al personal municipal de nova incorporació. En la sessió dedicada a la integritat pública, d’una hora de durada, s’explica què és la integritat pública, el Sistema d’Integritat Institucional – Pla de Mesures Antifrau i dels recursos...que disposen les persones que treballen a l’Ajuntament per tal d’abordar possibles conflictes d’interès, riscos de frau o corrupció. Aquestes sessions formen part d’un dels eixos del pla de formació previst al Sistema d’Integritat Institucional en l’àmbit de la prevenció.

Llegir més

Executat el 48,5% del pla d’acció del Sistema d’Integritat Institucional durant el 2022

La Comissió Antifrau va aprovar en la sessió de 30 de març la memòria d’activitat de l’any 2022 del Sistema d’Integritat Institucional – Pla de Mesures Antifrau. En la memòria es pot veure com s’han executat completament gairebé la meitat de les actuacions previstes per als dos anys... del pla d’acció, entre les que destaquen l’aprovació de la Declaració institucional de lluita contra el frau, la creació d’un espai web o l’inici del desplegament de la bústia anónima. Per àmbits, l’eix de Correcció i la persecució és en el què s’ha executat un percentatge més alt de les actuacions (68,8%) mentre que l’eix de la Detecció té un desplegament molt incipient (10%). Podeu consultar la memòria clicant aquí.

Llegir més

Nou canal DialÈtic de l’Oficina Antifrau de Catalunya

L’Oficina Antifrau de Catalunya posa en funcionament el canal DialÈtic. Es tracta d’un servei de consulta, continguts especialitzats, càpsules autoformatives, exemples de dilemes ètics i altres continguts, que serviran per ajudar a reflexionar al servidor públic, tenint en compte l’ètica i la integritat pública. Podeu consultar més informació aquí.

S’inicien el procés de revisió del Codi de Conducta i Bon Govern de l’Ajuntament de Mataró i el seu sector públic i el procés de creació de la Bústia Ètica i de Bon Govern

El pla d’acció del Sistema d’Integritat Institucional - Pla de Mesures Antifrau preveia dues eines que són clau per a l’exercici de la ètica pública i el compliment de la legalitat: la revisió del Codi de Conducta i la creació de la Bústia Ètica i de Bon Govern. El primer pas... per dur a terme aquestes accions és la realització d’una consulta pública prèvia, en la qual, qualsevol persona pot fer aportacions sobre què haurien de regular aquestes normes. Per exemple, en el cas del Codi de Conducta, es poden fer aportacions sobre les conductes a regular, el comportament que s’ha de tenir en determinades circumstàncies (regals, invitacions, etc), entre d’altres, per part de les persones que estan sotmeses al Codi: càrrecs electes i personal directiu. En el cas de la Bústia Ètica i de Bon Govern, es pot aportar la opinió sobre, per exemple, quins són els terminis adequats, els mecanismes adequats per comunicar-se amb la persona informant o quines característiques hauria de tenir la unitat que gestioni la bústia.
Es poden fer aportacions a la consulta pública prèvia del Codi de Conducta i Bon Govern i a les Normes de funcionament de la Bústia a través de la plataforma Decidim fins el 24 d’octubre.

Llegir més

L’Ajuntament de Mataró participa a la prova pilot de la Bústia Ètica i de Bon Govern del Consorci AOC

El Consorci AOC està elaborant una solució tecnològica per al desplegament de la bústia anònima de comunicacions internes tal i com estableix la Directiva (UE) 2019/1937. L’Ajuntament de Mataró, junt amb d’altres 8 municipis, ha estat... de la prova pilot duta a terme els mesos de juny i juliol. La prova consistia en adoptar diferents rols, des de l’administrador de l’espai al denunciant, passant per la gestió de les comunicacions. Es preveu que la solució tecnològica estigui disponible per a tots els ajuntaments a finals de 2022.

Llegir més

Sessió formativa de l’Oficina Antifrau de Catalunya als càrrecs electes de l’Ajuntament

El passat 14 de juny, l’Oficina Antifrau de Catalunya va realitzar una sessió formativa als càrrecs electes de l’Ajuntament. La sessió, de caràcter eminentment pràctic, va consistir en explicar als electes què s’entén per risc per a la integritat institucional i... com operen les percepcions en aquest camp. Es va generar debat sobre aquestes qüestions a través de casos d’exemple, de manera que s’introduís la perspectiva ètica en l’anàlisi i gestió dels problemes quotidians de la ciutadania. La sessió es va celebrar a l’Espai Mataró Connecta i va comptar amb la participació de 12 dels 27 regidores i regidors del Ple, amb representació de tots els grups municipals. Aquesta activitat forma part de la col·laboració amb l’Oficina Antifrau de Catalunya per tal de revertir els seus coneixements i recursos en la prevenció del frau, la corrupció i els conflictes d’interès en l’àmbit local.

Llegir més