Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Actualitzat el 25/01/2022

Descarregueu aquí l'ordenança

A part d’altres beneficis que pugui atorgar la llei, l’ajuntament atorga les següents bonificacions:

a) El 95% de la quota a les cooperatives i societats agràries de transformació d’acord a la llei 20/1990, de 19 de desembre, sobre règim fiscal de les cooperatives.

b) El 50% de la quota per producció de l'energia obtinguda en instal·lacions per a l’aprofitament d’energia solar o altres energies renovables, essent aquestes totes aquelles previstes per la legislació vigent, sempre que la producció es realitzi en instal·lacions ubicades en el terme municipal. Les activitats industrials han d’estar instal·lades lluny de les zones poblades i han d’establir un pla de transport per als seus treballadors amb l’objectiu de reduir el consum d’energia i les emissions fomentant l’ús de mitjans de transport més eficients.

La bonificació s’aplicarà durant els 3 anys següents del periode impositiu en el que es sol·liciti.

c) Fins el 50% de la quota per creació d’ocupació quan s’hagi incrementat la plantilla mitja amb caràcter indefinit en els centres establerts a Mataró i es concedirà pels dos exercicis següents al que s’ha produït l’increment de la plantilla, d’acord amb el següent escalat:

INCREMENT PROMIG ANUAL

% DE BONIFICACIÓ

Superior al 80 %

50%

Del 41 % al 80 %

40%

Del 21 % al 40 %

30%

Del 10 % al 20 %

20%

 

d) Un 20% de la quota tributària durant el primer any següent a la fi de l’exempció per inici d’activitat prevista a l’article 82.1 b) del TRLHL, prèvia petició dins del termini previst per presentar l’alta a la matrícula.

 

A qui s'adreça?

Benefici fiscal/ subvencionat

Requisits

Quantia

Termini sol·licitud

 

Empreses que inicien la seva activitat

 

Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE)

 

Subjectes passius que inicien l’exercici de la seva activitat en territori espanyol.

 

 

Exempció del 100% durant els dos primers períodes impositius en què es desenvolupi l’activitat.

 

 

Organismes públics

Centres d’Ensenyament Fundacions

 

 

Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE)

 

Organismes públics d’investigació.

 

Centres d’Ensenyament, en tots els seus graus, finançats íntegrament amb fons de l’Estat, de les comunitats autònomes o de les entitats locals.

 

Fundacions declarades benèfiques o d’utilitat pública.

 

Centres d’Ensenyament sense ànim de lucre i en règim de concert educatiu, Els centres poden facilitar llibres o articles d’escriptori, els serveis de mitja pensió o internat i venguin en el mateix establiment els productes dels tallers dedicats a aquests fins. L’import d’aquesta venda ha de destinar-se, exclusivament, a l’adquisició de matèries primeres o al sosteniment del centre, sense utilitat per cap particular o tercer.

 

Exempció del 100%

 

 

Associacions

Fundacions

 

Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE)

 

Les associacions i fundacions per disminuïts físics, psíquics i sensorials, sense ànim de lucre, per les activitats de caràcter pedagògic, científic, assistencial i d’ocupació que realitzin per a l’ensenyament, l’educació, la rehabilitació i la tutela de minusvàlids, encara que venguin els productes dels tallers dedicats a aquests fins. L’import d’aquesta venda ha de destinar-se, exclusivament, a l’adquisició de matèries primeres o al sosteniment del centre, sense utilitat per cap particular o tercer.

 

 

Exempció del 100%

 

 

Entitats sense finalitat lucre

 

Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE)

 

Entitats acollides al règin fiscal de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitat de lucre i incentius fiscals al mecenatge , per les activitats econòmiques a que es refereix l'art.7 de la Llei. Tanmateix les estitats hauran de presentar declaració d'alta a la matrícula de l'impost i declaració de baixa en cas de cesament de l'activitat.

 

 

 

 

 

Exempció

 

A qui

s'adreça?

Benefici fiscal/ subvencionat

Requisits

Quantia

Termini sol·licitud

 

Fundacions

Associacions

ONG’s de Cooperació Internacional

Federacions Esportives

 

 

Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE)

 

Les associacions han de haver estat declarades d’utilitat pública.

 

Les ONG’s de desenvolupament a que es refereix la Llei 23/1998, de 7 de juliol, de cooperació internacional per al desenvolupament, sempre que estiguin constituïdes com a fundacions o associacions.

 

Les delegacions de fundacions estrangeres han d’estar inscrites en el registre de fundacions.

 

Les federacions esportives espanyoles, territorials d’àmbit autonòmic integrades en les anteriors, el comitè olímpic espanyol i el comitè paralímpic espanyol.

 

Les federacions i associacions de les entitats descrites.

 

L'entitat ha de comunicar a l'Ajuntament que s'ha acollit al règim fiscal especial i al compliment dels requisits de la Llei 49/2002, de 23 de desembre de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge.

 

 

 

Empreses amb contractació indefinida de persones

 

Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE)

 

Bonificació per contractar treballadors indefinits, amb un mínim de 1 persona i que hagi incrementat la plantilla mitjà amb caràcter indefinit en els centres establerts a Mataró.

L'increment mitjà es pren per diferència entre el promig d'ambdós exercicis.

 

Bonificació entre un 20% (per increments entre el 10% i el -20%) i un 50% (per increments de més del 80% de la plantilla)

 

 

 

Empreses que utilitzin o produeixin energia renovable

 

 

L’energia s’ha d’obtenir en instal·lacions per a l’aprofitament d’energia solar o altres energies renovables.

La producció energètica s'ha de realitzar en instal·lacions ubicades a Mataró.

Les activitats industrials han d’estar instal·lades lluny de les zones poblades i han d’establir un pla de transport per als seus treballadors amb l’objectiu de reduir el consum d’energia i les emissions fomentant l’ús de mitjans de transport més eficients.

 

 

 

Bonificació del 50%

 

Empreses que ja han gaudit de l’exempció per inici d’activitat

 

Empreses que es donen d’alta en la matrícula de l’IAE i que han gaudit durant els dos exercicis anteriors l’exempció per inici d’activitat.

Bonificació del 20% durant el primer any següent a la fi de l'exempció per inici activitat.

Dins del termini de la presentació d’alta de la matrícula

 

Cooperatives i societats agràries

 

 

Cooperatives i societats agràries de transformació segons Llei 20/1990, de 19 desembre de règim fiscal de les cooperatives

 

Bonificació del 95%