Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

   

 
A qui s'adreça?
Benefici fiscal / subvencionat
Requisits
Quantia
Termini Sol·licitud
Família nombrosa
Quota IBI de l'habitatge habitual del contribuent
 Límit de renda
Bonificació del 50% categoria general.                                     Bonificació del 70% Categoria especial.                            
De l'1 de febrer al 31 de maig
Màxim de 240
Família monoparental
Quota IBI de l'habitatge habitual
Límit de renda
Bonificació del 50% categoria general.                                     Bonificació del 70% Categoria especial.                            
De l'1 de febrer al 31 de maig
Màxim de 240
Pensionistes, jubilats o persones en atur, o en ERTO
Quota IBI habitatge habitual
Ser titular únicament del propi habitatge, un aparcament i un traster.
Subvenció del 50% o del 25% de la quota segons llindar de renda.
De l'1 de febrer al 31 de maig
Complir els requisits de límit de renda familiar.
No és acumulable a cap altre subvenció de l'IBI.
Empreses d’urbanització, construcció i promoció immobiliària
Quota IBI per immobles
L'immoble en fase de construcció, urbanització, no ha de formar part de l'immobilitzat de l'empresa.
Bonificació del 50% durant un període màxim de 3 anys des de l’inici de les obres.
Abans inici de les obres
Propietaris d’habitatge de protecció oficial (HPO)
Quota IBI habitatges protecció oficial (HPO)
Disposar de la qualificació definitiva de HPO
Bonificació del 50% de la quota durant 5 anys des de l'atorgament qualificació definitiva.
En qualsevol moment anterior a la finalització del període de 5 anys.
No acumulable a les bonificacions de família nombrosa, d’empresa, ni d’instal·lació d’aprofitament d’energia.
Propietaris d’habitatges amb instal.lacions de sistemes d’aprofitament d’energia tèrmica o solar
Quota IBI d'habitatges amb la instal.lació.
Les instal.lacions bonificades hauran d'estar homol.logades i no ser de caràcter obligatori.
Bonificació del 50% de la quota durant 3 anys.
Fins a tres mesos posteriors a la instal.lació.
 
No acumulable a les bonificacions de família nombrosa, d’empresa, ni per HPO.
Propietaris d’habitatges cedits a la Borsa de Lloguer Social Municipal i a altres programes municipals de foment del lloguer assequible
Quota IBI dels habitatges cedits.
Els seus propietaris han de ser persones físiques o entitats sense afany de lucre
Bonificació de fins el 70% de la quota segons els mesos de cessió de l’habitatge
 
Empresa propietària d’immoble amb qualificació d’equipament esportiu
Quota IBI equipaments esportius
Equipament on es desenvolupin activitats esportives d'interès o utilitat i en col.laboració amb programes establerts per la Direcció d'Esports
Bonificació de fins al 95% durant 2 anys
 
Cooperatives agràries i explotacions comunitàries
Quota IBI bens naturalesa rústica
Segons llei 20/1990 de règim fiscal de les cooperatives
Bonificació del 95% de la quota
 

 

 

A qui s'adreça?

Benefici fiscal / subvencionat

Requisits

Quantia

Termini sol·licitud

 

Propietaris habitatge habitual

 

Quota IBI habitatge habitual

 

Finques que hagin esdevingut totalment inhabitables per causes de força major o esfondrament

 

Subvenció del 100% de la quota

 

 

Entitats sense finalitat lucre

 

Quota IBI

 

Entitats acollides al règin fiscal de la Llei 49/2002, de 23 de desembre,  de règim fiscal de les entitats sense finalitat de lucre  i incentius  fiscals al mecenatge , excepte els immobles afectes a explotacions ecòmiques no exemptes de l'impost de Societats

 

Exempció IBI

 

 

Propietaris de locals buits adherits al projecte “Aixequem Persianes”

 

Quota IBI locals comercials

 

Propietaris de locals buits que s’adhereixin al projecte i lloguin el local i compleixin els requisits de la convocatòria.

 

Subvenció del 100% per a locals de tota la ciutat