Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Actualitzat el 25/01/2022
- Fins a un 95% en la quota de l’impost en favor de les construccions, instal·lacions o obres realitzades per entitats sense afany de lucres en tant siguin declarades d’especial interès o utilitat municipal.
 
- El 95% les obres, instal·lacions o construccions que incorporin sistemes d’estalvi energètic, sempre i quan no vinguin obligades per llei.
 
- Fins a un 90% (que és el màxim permès per la Llei) en la quota de l’impost per a les construccions, instal·lacions i obres que afavoreixin l’accés i l’habitabilitat a les persones amb discapacitat. No caldrà l’acreditació del grau de minusvalidesa en els casos en què les construccions i instal•lacions o obres siguin per a l’adaptació de bany per a millorar l’accessibilitat de persones que tinguin 65 o més anys.
 
- El 95% de la part de la quota de l’impost corresponent al pressupost d’execució de la construcció, instal·lació o obra de restauració i conservació dels béns catalogats pel Pla Especial del Catàleg del Patrimoni Arquitectònic.
 
-El 60% en la quota de l’impost per les construccions, instal·lacions i obres dutes a terme pel trasllat de les activitats econòmiques que s’hagin vist obligades a ser traslladades amb motiu del desenvolupament urbanístic d’un sector, sempre que aquesta bonificació s’hagi contemplat en la valoració de la indemnització corresponent segons el projecte de reparcel·lació o instrument equivalent. Aquesta bonificació serà del 90% en cas de manteniment o increment dels llocs de treball en l’empresa, llevat que hi hagi un pacte entre l’empresa i els sindicats, fruit d’una negociació derivada d’una situació econòmica adversa per a l’empresa.
 
-El 50% de la quota de l’impost (amb un límit de 1.000 euros) en favor de les obres d’adequació de locals de negoci, on s’instal·li una nova activitat, per raó d’especial interès municipal en la reactivació econòmica de la ciutat. Aquest benefici s’aplicarà per obres finalitzades durant l’exercici en curs. Una vegada acreditat el compliment de les condicions es procedirà a la devolució de la part bonificada. Ho podran demanar els emprenedors autònoms, les microempreses (amb un màxim de cinc treballadors/es), les cooperatives i les empreses d’economia social. Només serà bonificada la part del pressupost destinada a les obres d’adequació de locals de negoci per a noves activitats per raó d’especial interès municipal en la reactivació econòmica de la ciutat. La present bonificació és incompatible amb la subvenció regulada a les bases de subvencions del projecte “Aixequem persianes”.

-El 95% de bonificació de l’impost les construccions, instal•lacions i obres destinades a la implantació del sistema de recàrrega elèctrica de vehicles a motor elèctrics en garatges col•lectius , executades a iniciativa pública o per entitats sense ànim de lucre amb els quals l´Ajuntament tingui algun acord o conveni. En aquest supòsit, la quota de la taxa per l’obtenció de la corresponent llicència d’obres es deduirà de la quota íntegra d’aquest impost.
 

-El 75% de bonificació de l’impost les construccions, instal·lacions i obres destinades a  la       implantació de punts de recàrrega elèctrica de vehicles, sempre que dites instal·lacions disposin de la corresponent homologació per l’administració competent i la seva incorporació no sigui obligada per la normativa vigent.