Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Actualitzat el 27/12/2022

   

A qui s'adreça?

Requisits

Quantia

Sol·licitud

Persones, empreses o institucions propietàries d’edificis amb elements catalogats pel Pla Especial del Catàleg del Patrimoni Arquitectònic

 

Els elements han d’estar inclosos dins del catàleg del Pla Especial del Catàleg del Patrimoni Arquitectònic (A, B, C, D, E, F i G).

Bonificació del 95% de la quota   sobre el pressupost d'execució de l'intervenció en l'element catalogat

Juntament amb la llicència urbanística

Empreses obligades a traslladar-se amb motiu de l’ordenament urbanístic

Per les construccions, instal·lacions i obres pel trasllat de les activitats econòmiques obligades amb motiu del desenvolupament urbanístic d’un sector.

Aquesta bonificació s’haurà d’haver contemplat en la valoració de la indemnització corresponent segons el projecte de reparcel·lació o instrument equivalent

Bonificació del 60% de la quota. Serà del 90%   en cas de manteniment o increment dels llocs de treball en l'empresa.

 

Emprenedors autònoms, microempreses ( amb un màxim de 5 treballadors/es), cooperatives i empreses d’economia social

Per obres d’adequació de locals de negoci, on s’instal·li una nova activitat, per raó d’especial interès municipal en la reactivació econòmica de la ciutat. Aquest benefici té caràcter temporal, s’aplicarà per obres finalitzades durant l’exercici en curs. Una vegada acreditat el compliment de les condicions es procedirà a la devolució de la part bonificada.

 

Bonificació del 50% de la quota de l’ICIO per a obres d’adequació de locals de negoci, per raó d’especial interès municipal en la reactivació econòmica de la ciutat, amb un límit de 1.000 euros.

 

 

Equipaments d’interès

Construccions, instal·lacions o obres en equipaments que siguin declarats d’especial interès o utilitat municipal, perquè hi concorren circumstàncies socials, culturals, històriques o de foment de treball.

Es consideren d’especial interès o utilitat municipal només les obres o instal·lacions que compleixin els dos requisits següents:

1) S’executin en terrenys qualificats urbanísticament com a equipament o sistema dotacional d’habitatge públic. 2) S’executin per iniciativa pública o   per entitats sense ànim de lucre, i siguin fruit d’un conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i l’entitat, en què l’Ajuntament sigui part activa.

 

Bonificació de fins al 95% de la quota.

Abans de la finalització de l'obra

Entitats públiques i/o sense ànim de lucre amb els quals l´Ajuntament tingui acords/ conveni

Contruccions, instal.lacions i obres destinades a la implantació del sistema de càrrega elèctrica de vehicles a motor elèctrics en garatges col.lectius

Bonificació del 95% de la quota. En aquest supòsit, la quota de la taxa per l’obtenció de la corresponent llicència d’obres es deduirà de la quota íntegra d’aquest impost.

 

 

Propietaris i comunitats veins

Construccions, instal·lacions i obres destinades a la implantació de punts de càrrega elèctrica de vehicles a motor elèctrics homologats per l’administració competent, i que la seva incorporació no sigui obligada per la normativa vigent

Bonificació del 75% de la quota.

 

 

Persones i empreses

Construccions, instal.lacions i obres   que incorporin sistemes per aprofitament tèrmic o elèctric d'energia solar o altres energies alternatives

Per obres que no siguin obligades per llei.

Bonificació del 95% de la quota. Aplicable en el cost concret de l'obra que fomenti l'estalvi energètic

 

Persones amb discapacitat

Construccions, instal·lacions o obres que afavoreixin les condicions d'accés i habitabilitat de les persones amb discapacitat.

Bonificació fins al 90%

S'aplicarà sobre l'import del pressupost de l'obra necessària per afavorir aquest accés i/o habitabilitat.

 

 

 

 

 

 

 

Ajut del 50% sobre el valor de la liquidació de l'impost