Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Actualitzat el 27/12/2022

Es preveu l’exempció d’aquest impost per a les transmissions d’immobles fetes per persones físiques en els casos de dació en pagament de l’habitatge habitual, per a extingir un deute hipotecari amb una entitat de crèdit, així com en execucions hipotecàries judicials o notarials. Per a poder tenir dret a aquesta exempció, cal que la persona deutora i la seva unitat familiar no disposin de prou béns per a fer front al deute, així com hi estigués empadronada com a mínim durant els dos anys anteriors a la transmissió, o des del moment de l’adquisició, si aquest termini fos inferior als dos anys.

En el casos de, en els quals les persones físiques transmitents no compleixin els requisits per a poder gaudir de l’exempció de l’impost, els subjectes passius podran sol·licitar el fraccionament del deute sense interessos durant els dotze primers mesos.

 

A qui s'adreça?

Benefici fiscal/ subvencionat

Requisits

Quantia

Termini sol·licitud

 

Persones que han rebut en herència la vivenda habitual

 

Bonificació per herència de la vivenda habitual a favor de descendents i adoptats, els cònjuges o parella de fet, els ascendents i adoptants

 

La finca transmesa ha de ser l'habitatge del causant i de les persones que la reben.

Les persones que heretin un habitatge habitual respecte del qual s’hagi abonat aquest impost en els darrers cinc anys per part d’algun dels seus ascendents, tindran dret a una bonificació addicional del 50% que en cap cas el percentatge total pot superar el 95%.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bonificació segons el valor cadastral del sòl de l'immoble transmès.

Des del 50% per valors de >117.971 €.

Fins a un 95% per valors de fins a 78.647€

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 mesos des de la defunció, prorrogable a un any.

 

Persones que han rebut en herència locals de negoci

 

Bonificació per herència de locals de negoci afectes a l'activitat empresarial o professional, exercides a títol individual, a favor dels cònjuges o parella de fet, descendents o ascendents

 

El local transmès ha de suposar com a mínim un 33%, respecte del total de béns adjudicats al beneficiari.

Persones que han cedit a la Borsa de Lloguer Social Municipal l’habitatge rebut en herència

Bonificació per herència d’habitatges cedits a la Borsa de Lloguer Social Municipal, aportats pel cònjuge o parella de fet d'una persona amb la qual existeixi parentiu en línia recta.

L'habitatge aportat a la Borsa de Lloguer Social Municipal ha de provenir d'una adquisició per herència del cònjuge o d’una persona amb la qual existeix parentiu en línia recta.

 

La permanència de l'habitatge a la borsa ha de ser com a mínim de 4 anys.

 

 

 

2 anys a comptar des de la defunció

 

Persones físiques que han transmès el seu habitatge habitual per dacions en pagament i execucions hipotecàries

 

Exempció per la transmissió de l’habitatge habitual feta en raó de dació en pagament de deute hipotecari, per execució hipotecària judicial o notarial per a la cancel·lació de deutes garantits amb hipoteca contrets amb entitats de crèdit o qualsevol altre entitat que, de manera professional, realitzi l’activitat de concessió de préstecs o crèdits hipotecaris

 

El transmitent ha de ser una persona física.

Que la finca que es transmet sigui el seu habitatge durant, al menys els dos anys anteriors a la transmissió o des del moment de l'adquisició si aquest termini fos inferior als dos anys.

Que el deutor o qualsevol altre membre de la seva unitat familiar no disposi d'altres béns per satisfer el deute hipotecari.

 

Exempció IIVTNU

 

30 dies hàbils des de la data en què es produeixi la transmissió.

 

Persones físiques que han transmès el seu habitatge habitual per dacions en pagament i execucions hipotecàries

 

Ajut per a l'abonament dels interessos pel fraccionament de liquidacions IIVTNU

 

Persones físiques que han transmès el seu habitatge habitual per dacions en pagament i execucions hipotecàries però no compleixen els requisits per l'exempció.

 

El fraccionament del deute sense interessos durant els dotze primers mesos.