Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Actualitzat el 25/01/2022

Descarregueu aquí l'ordenança

 

A qui s'adreça?

Benefici fiscal/ subvencionat

Requisits

Quantia

Autònoms que hagin adquirit un vehicle

Impost sobre vehicles de tracció mecànica

Vehicle destinat a una activitat empresarial o comercial imprescindible per poder realitzar la tasca profesional.

 

Inscripció en el règim d’autònoms en els últims 3 mesos, provinent de l’atur o de la capitalització.

Subvenció del 100%

Propietaris de Vehicles clàssics de més de 25 anys antiguitat

Impost sobre vehicles de tracció mecànica

Que la persona titular tingui un mínim d'un vehicle que tributi. Que s'acompanyi certificat d’un club o entitat, relacionat amb vehicles declarats històrics, el qual acreditarà les característiques i l’autenticitat del vehicle del qual se’n sol•licita la bonificació. Es dispensa l’aportació d’aquest certificat els vehicles declarats històrics d’acord amb el que preveu el Reglament de Vehicles Històrics

 

Bonificació del 100%

Propietaris de Vehiclesno clàssics d’una antiguitat superior a 35 anys

Impost sobre vehicles de tracció mecànica

 

Bonificació del 100%

Propietaris de vehicles històrics

Impost sobre vehicles de tracció mecànica

Vehicles històrics

Bonificació del 100%

Propietaris de vehicles sostenibles

Impost sobre vehicles de tracció mecànica

Vehicles classificats per la DGT com a vehicles “Zero emissions”

Bonificació del 75%

Propietaris de vehicles sostenibles

Impost sobre vehicles de tracció mecànica

Vehicles classificats per la DGT com a vehicles “ECO”

Bonificació del 70%

Persones amb discapacitat propietàries de vehiclesadaptats

Impost sobre vehicles de tracció mecànica

Tenir la condició legal de discapacitat en grau igual o superior al 33%
El vehicle ha de constar exclusivament a nom de la persona amb discapacitat.
L’ús del vehicles ha de ser per la persona amb discapacitat, conduïts per ells mateixos o per terceres persones per al seu transport.
L’exempció és per un sol vehicle.

Exempció del 100%

Persones amb discapacitat propietàries de vehiclesde construcció especial

Impost sobre vehicles de tracció mecànica

Els vehicles la tara dels quals no sigui superior a 350 kg. i que per construcció no puguin assolir en pla una velocitat superior a 45 km/h., projectats i construïts especialment
–no merament adaptats- per a l’ús d’una persona amb defecte o incapacitat física

Exempció del 100%

Propietaris de vehicles agrícoles

Impost sobre vehicles de tracció mecànica

Tractors, remolcs i semiremolcs i maquinària proveïts de la Cartilla d'Inspecció Agrícola.

Exempció del 100%

Administracions públiques

Impost sobre vehicles de tracció mecànica

Els vehicles oficials de l’Estat, Comunitats Autònomes i entitats locals adscrits a la defensa nacional o a la seguretat ciutadana.

 

Els vehicles de representacions diplomàtiques, oficines consulars, agents diplomàtics i funcionaris consulars de carrera acreditats a Espanya, que siguin súbdits dels respectius països, identificats externament i a condició de reciprocitat en la seva extensió i grau.

 

Els vehicles dels organismes internacionals amb seu o oficina a Espanya i dels seus funcionaris o membres amb estatus diplomàtic.

 

Els vehicles en relació amb els quals així es derivi dels tractats o convenis internacionals.

 

Les ambulàncies i altres vehicles directament destinats a l’assistència sanitària o al trasllat de ferits o malalts.

Exempció del 100%