Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Actualitzat el 25/01/2022

Es concedirà a totes aquelles persones pensionistes, jubilades o en atur o en situació d 'ERTO, i amb escasos recursos econòmics, titulars de la taxa per l’habitatge que constitueixi la seva residència habitual i que reuneixin totes les condicions que a continuació es relacionen:

• Tots els membres de la unitat de convivència de l’habitatge han de ser : pensionistes sense ingressos provinents del treball,o bé estar jubilades o bé estar en atur ( entès com aquells que estiguin inscrits al SOC com a demandants actius d’ocupació durant un mínim de 90 dies, continus o discontinus de l’exercici anterior.) o en ERTO (expedient de regulació temporal d 'ocupació) d 'una durada mínima de 90 dies naturals durant el 2021. Estan exempts de l’obligació de complir aquest requisit: els menors de 23 anys, les persones que tinguin reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 65% i siguin preceptores d’algun ajut a la dependència, i els pensionistes d’edat igual o superior a 60 anys.

• Estar empadronat/da en data 1 de gener a l’habitatge pel qual es sol.liciti el benefici fiscal.

• Tenir en titularitat únicament el propi habitatge, una plaça d’aparcament i un traster.

• Que la suma dels ingressos anuals de les persones empadronades al domicili siguin iguals o inferiors als indicats a la taula següent t:

 

NOMBRE PERSONES
LÍMIT D’INGRESSOS BRUTS / ANY
1
11.701,20 €
2
14.860,52 €
3
18.019,84 €
4
21.179,16 €
5 o més
24.338,48 €
En el cas que un o més membres de la família tingui un grau de discapacitat superior al 33% o 65% s’aplicarà el primer o segon tram immediatament superior previst en la present taula, respectivament
En el cas a la unitat familiar hi hagi una persona víctima de violència de gènere s’aplicarà el tram immediatament superior al previst a la present taula.

 

El termini per a la presentació de sol•licituds és fins el 31 de maig i tindrà efectes exclusivament en l’any en curs. Excepcionalment, i quan un informe del Servei Municipal de Benestar Social ho justifiqui, el termini per sol•licitar la present exempció, exclusivament per aquests supòsits, s’ampliarà fins el 31 de desembre de l’any en curs.

Es calcularà en funció del nombre d’aportacions que es facin a la deixalleria, del tipus de residu (olis,  mobles, electrodomèstics, etc.) i de les quantitats entrades per a cadascun tal i com es detalla en l’art.11 de l’Ordenança fiscal de conformitat amb el següent escalat:

  • De 4 a 6 aportacions: bonificació de 12€
  • De 7 a 12 aportacions: bonificació de 17,50€
  • Més de 12 aportacions: bonificació de 23€

 

 

 
 
 
A qui s'adreça?
Benefici fiscal/ subvencionat
Requisits
Quantia
Termini sol·licitud
Usuaris de la deixalleria
Bonificació de la taxa

Es tindran presents les aportacions fetes en l'exercici anterior, les quals no seran acumulatives.

Residus i quantitats que comptabilitzen com a aportació:

- Olis de cuina (1 litre)
- Pobles, matalassos, etc. (1m
3)
- Aparells electrònics.
- Grans electrodomèstics.
- Petits electrodomèstics, fluorescents (2 unitats)
- Restes de jardineria (1m3 )
- Bateries de cotxes (1 unitat)
- Piles (10 unitats)
- Tóners (2 unitats)
- Residus especials (dissolvents, pintures o vernissos) (1 litre)

Bonificació variable segons nombre d'aportacions a la deixalleria:
12€ (4-6) aportacions
17,5€ (7-12 aportacions)
23€ (més de 12 aportacions)
 
Pensionistes, jubilats, aturats, en ERTO i per raó del nivell d’ingressos de la unitat familiar
Exempció de la taxa
 
No constar com a contribuent, ni el sol.licitant ni les persones que convisquin amb ell, de cap altre immoble, en aquest o en altre municipi, excepte com a màxim d'una plaça d'aparcament i/o un traster.
 
Que el total dels ingressos anuals de la unitat familiar no superin el límit establert..
 
No serà causa de denegació que qualsevol membre de la unitat familiar sigui titular d'un segon bé immoble, diferent de l'habitatge familiar bonificat sempre i quan el seu valor cadastral no superi els 10.000€ ( en el cas de la bonificació)
100%
Fins al 31 de maig
Bonificació de la taxa
per raó d'ingressos de la unitat familiar, per a tots aquells contribuents que compleixin els requisits de l'exempció, però sobrepassin el llindar d'ingressos familiars establert però no superin el calculat en funció de la pensió mínima amb cònjuge a càrrec
Bonificació del 50%