Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Actualitzat el 25/01/2022

Es concedirà a totes aquelles persones pensionistes, jubilades o en atur o en situació d 'ERTO, i amb escasos recursos econòmics, titulars de la taxa per l’habitatge que constitueixi la seva residència habitual i que reuneixin totes les condicions que a continuació es relacionen:

• Tots els membres de la unitat de convivència de l’habitatge han de ser : pensionistes sense ingressos provinents del treball,o bé estar jubilades o bé estar en atur ( entès com aquells que estiguin inscrits al SOC com a demandants actius d’ocupació durant un mínim de 90 dies, continus o discontinus de l’exercici anterior.) o en ERTO (expedient de regulació temporal d 'ocupació) d 'una durada mínima de 90 dies naturals durant el 2021. Estan exempts de l’obligació de complir aquest requisit: els menors de 23 anys, les persones que tinguin reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 65% i siguin preceptores d’algun ajut a la dependència, i els pensionistes d’edat igual o superior a 60 anys.

• Estar empadronat/da en data 1 de gener a l’habitatge pel qual es sol.liciti el benefici fiscal.

• Tenir en titularitat únicament el propi habitatge, una plaça d’aparcament i un traster.

• Que la suma dels ingressos anuals de les persones empadronades al domicili siguin iguals o inferiors als indicats a la taula següent t:

 

NOMBRE PERSONES
LÍMIT D’INGRESSOS BRUTS / ANY
1
12.467,00 €
2
15.863,09 €
3
19.119,18 €
4
22.565,27 €
5 o més
25.931,36 €
En el cas que un o més membres de la família tingui un grau de discapacitat superior al 33% o 65% s’aplicarà el primer o segon tram de renda immediatament superior al previst en la present taula que pertocaria segons nombre de persones, respectivament.
En el cas que a la unitat familiar hi hagi una persona víctima de violència masclista s’aplicarà el tram immediatament superior al previst a la present taula.

 

El termini per a la presentació de sol•licituds és fins el 31 de maig i tindrà efectes exclusivament en l’any en curs. Excepcionalment, i quan un informe del Servei Municipal de Benestar Social ho justifiqui, el termini per sol•licitar la present exempció, exclusivament per aquests supòsits, s’ampliarà fins el 31 de desembre de l’any en curs.

Aquells contribuents que compleixen els requisits de l’exempció prevista a l’apartat anterior però sobrepassen el llindar d’ingressos pel seu gaudi podran sol•licitar la bonificació del 50% de la quota sempre i quan no superin els límits d’ingressos següents:

 

NOMBRE PERSONES
LÍMIT D’INGRESSOS BRUTS / ANY
1
14.000,00 €
2
17.780,00 €
3
21.560,00 €
4
25.240,16 €
5 o més
29.120,00 €
En el cas que un o més membres de la família tingui un grau de discapacitat superior al 33%  o 65% s’aplicarà el primer o segon tram de renda immediatament superior al previst en la present taula que pertocaria segons nombre de persones, respectivament.
En el cas que a la unitat familiar hi hagi una persona víctima de violència masclista s’aplicarà el tram immediatament superior al previst a la present taula.

No serà causa de denegació que qualsevol membre de la unitat familiar sigui titular d’un segon bé immoble, diferent a l’habitatge familiar bonificat, sempre i quan el valor cadastral de la titularitat d’aquest segon immoble no superior els 10.000 €.

El termini per a la presentació de sol•licituds és fins al 31 de maig i tindrà efectes exclusivament en l’any en curs. Excepcionalment, i quan un informe del Servei Municipal de Benestar Social ho justifiqui, el termini per sol•licitar la present exempció, exclusivament per aquests supòsits, s’ampliarà fins al 31 de desembre de l’any en curs.