Posem a la vostra disposició la Memòria de Gestió 2022, un document que recull de manera sistemàtica i ordenada informació de les diferents àrees de l’Ajuntament, i els seus respectius serveis: organigrama, recursos, missions i accions que duen a terme cadascun d’ells.

La memòria és un altre document de referència en la ferma voluntat del retiment de comptes per part de l’Ajuntament de Mataró. Així, al web municipal podeu consultar el Catàleg de Serveis de l’Ajuntament, el Pla d’Acció anual i el Seguiment dels projectes de millora. Aquest és un propòsit compartit amb tots els grups municipals, més enllà de l’obligació legal en matèria de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Un seguiment sistemàtic de l’activitat municipal mitjançant aquest seguit d’eines, i més en l’actual context d’incertesa i canvis sobtats, permet la millora en la presa de decisions i, en definitiva, la millora de la gestió de l’activitat que desenvolupa l’Ajuntament a través dels diferents serveis.

 

 

David Bote Paz / Alcalde de Mataró

Memòries de Gestió dels Serveis Municipals

La Memòria de Gestió és un document tècnic que descriu aspectes significatius i d'interès de les accions desenvolupades a l’administració pública. És, per tant, una eina molt significativa en la fase d’avaluació del procés de gestió, basat en el cicle de millora contínua.

Les principals finalitats d’aquest instrument són:

  •  Ser una eina de seguiment que permet sistematitzar informació i assegurar l’assoliment dels resultats desitjats.
  • Transparència: retre comptes de la gestió efectuada a les diferents parts interessades i facilitar que aquesta pugui ser avaluada. Respon a l’obligació de transparència que tenen les administracions públiques, tal com es recull en la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
  • Prendre decisions de caràcter estratègic.
  • Millorar la gestió reflexionant sobre els resultats obtinguts i les actuacions desenvolupades per l’equip de treball.

Continguts de les Memòries:

Les Memòries de Gestió que ara es publiquen contenen 5 blocs d’informació referida a l’any 2022 per a cada Servei municipal:

  1. DESCRIPCIÓ DEL SERVEI: En aquest apartat es troben les dades identificatives del Servei (com són el nom, el regidor i el responsable tècnic, l’adreça, el telèfon i l’horari del Servei) i la seva adscripció dins de l’organigrama municipal..
  2. ESTRATÈGIA: Es mostra quina és la missió i la visió del Servei i quins són els seus objectius estratègics i les seves línies de treball.
  3. RECURSOS: Conté l’organigrama del Servei, el nombre de persones per categoria laboral que hi treballen i el pressupost, inicial i executat, de l’any 2022.
  4. RESULTATS: En aquest apartat es poden consultar les activitats regulars, els costos i els indicadors de cada línia de treball, així com el grau d’assoliment del Pla de Mandat fins a 31 de desembre de 2022.
  5. VALORACIÓ: Per últim, es pot consultar una valoració qualitativa de cada Servei municipal sobre l’assoliment dels seus objectius i compromisos, identificant punts forts i àrees de millora, etc.

Memòria de l'Ajuntament per àrees i serveis

Àrees/Serveis

Informació de context

Descarregar pdf