2022 >

Cada unitat organitzativa és responsable de la revisió i actualització de les dades del Catàleg de Serveis i de les valoracions de les Memòries de Gestió.

Data d'actualització: XX/06/2023

Data de l'arxiu:

1. DESCRIPCIÓ DEL SERVEI

1.1 Dades del servei

Nom:

Regidor:

Responsable del Servei:

Adreça:

Telèfon:

Horari:

1.2 Adscripció dins l’organigrama municipal

2. L'ESTRATÈGIA

2.1 Missió i Visió del Servei

Missió:

Visió:

2.2 Objectius Estratègics

2.3 Línies de Servei

Línies de servei:

Activitats:

Activitats Regulars:

Projectes Estratègics:

3. RECURSOS

3.1 Persones

Nombre de persones
Despesa de personal

Programa

Import

3.2 Pressupost: Inicial i Executat

Programa

Subprograma

Capítol

Import

Import executat

4. RESULTATS

4.1 Indicadors i costos per Línies de Servei

Els costos que es mostren en aquest apartat fan referència a activitats i línies de servei les quals tenen rellevància a nivell de cost i són de prestació directe al ciutadà/na. Els costos d’aquestes activitats incorporen el cost indirecte de les activitats de suport necessàries per a la prestació de la mateixa, tals com gestió dels recursos humans, intervenció,...

4.2 Assoliment Actuacions Estratègiques (Pla de Mandat 2019-2023)


Estat de les Accions:

Estat

Nombre d´accions


% Execució dels Projectes de Millora i Accions Clau o PAM:

Codi

Nom

Estat

Valoració

%Evolució

5. LA VALORACIÓ