Subvencions


En aquest apartat trobeu la informació relativa a les subvencions que atorga l'Ajuntament .

Subvencions referides a tributs municipals de 2018 per a persones físiques, microempreses i comunitats de propietaris

1. Bases reguladores per a la subvenció de l’Impost sobre construccions, instal•lacions i obres per a la millora de la qualificació obtinguda en el certificat d’eficiència energètica no exigida per la normativa vigent en edificis o unitats dels mateixos en el municipi de Mataró, per a l’exercici 2018.

2. Bases reguladores de subvencions per la realització d’obres de rehabilitació en els edificis i els habitatges, per a l’exercici 2018

3. Bases reguladores de concessió de subvencions per al foment de la cessió d’habitatges a la borsa de lloguer, per a l'exercici 2018.

4. Bases reguladores de concessió de subvencions per al foment de l'activitat econòmica, per a l'exercici 2018.

5. Bases reguladores de subvencions per al foment de la realització d’obres de restauració i conservació dels elements catalogats pel Pla Especial del Patrimoni Arquitectònic de Mataró, per a l’exercici 2018.

6. Bases reguladores d’ajuts a l’habitatge per a famílies monoparentals, per a l’exercici 2018.

7. Bases reguladores d’ajuts a l’habitatge per a persones pensionistes, jubilades i en atur forçós amb pocs recursos econòmics, per a l’exercici 2018.

8. Bases reguladores de subvencions del projecte “Aixequem persianes”, per a l’impuls i la reactivació socioeconòmica de les zones de la Llei de Barris, per a l’exercici 2018.
 

Bases reguladores per a la selecció dels projectes que participaran en la llançadora de projectes d'economia social i solidaria als barris de Mataró

- Més informació

Subvenció per a l'adaptació de vehicles per al transport de persones amb mobilitat reduïda

És subvencionable la compra d’un vehicle adaptat o l’adaptació del vehicle d’autotaxi per al transport de persones amb mobilitat reduïda.

Les actuacions subvencionades i l’adscripció del vehicle adaptat a la llicència del servei d’autotaxi de Mataró s’han de realitzar dins dels següents períodes:
 

  • actuacions realitzades l’any 2017: entre l’1 de gener de 2017 i el 31 d’octubre de 2017.
  • actuacions realitzades l’any 2018: entre l’1 de gener de 2018 i el 31 de maig de 2018.

 

Bases

- Més informació

Sol·licitud d'ajuts per millorar el manteniment, la conservació i l'accessibilitat d'edificis i habitatges als barris de Rocafonda-El Palau dins la Llei de Barris

Ajuts per al manteniment, conservació, rehabilitació i millora de l’accessibilitat d’edificis d’habitatges inclosos en els barris de Rocafonda-El Palau, de l’àrea delimitada en el Projecte de Millora urbana integral (Llei de Barris 2/2004).

- Consulteu les bases

- Més informació

Subvencions per al foment de la creació d’ocupació mitjançant la contractació de persones desocupades en el marc del programa foment de l'ocupació 2017-2018

Bases reguladores per l’atorgament de subvencions destinades a fomentar la creació d’ocupació mitjançant la contractació de persones en el marc del Programa de Foment de l’Ocupació 2017-18

 
 

Subvencions per a la contractació de persoens participants al programa C"reant oportunitats per a les persones amb diversitat funcional"

L’objectiu principal del projecte “Creant oportunitats per a les persones amb diversitat funcional” és millorar l’ocupabilitat i afavorir la incorporació al mercat de treball d’aquest col·lectiu, donades les dificultats d’inserció amb que es troba.

Aquestes subvencions preveuen preveu incentivar la contractació de les persones participants en el projecte mitjançant una subvenció que cobreixi una part dels costos de contractació.
 
 
 

 

Subvencions referides a tributs municipals de 2017 per a persones físiques, microempreses i comunitats de propietaris

 

L'Ajuntament de Mataró ha aprovat, juntament amb l'elaboració de les ordenances fiscals i pressupost per a 2017 una bateria de subvencions referides a imports de tributs amb finalitats de caràcter social i també per activitats associades al foment de l'habitatge social, l'ocupació, el patrimoni arquitectònic o rehabilitació d'habitatges en general i en la zona de llei de barris en particular. Seguidament es poden consultar les bases de totes aquestes subvencions, on hi consten els requisits per obtenir-les i les quanties que s'atorguen:

Subvencions de l'IBI, l'ICIO i taxa de llicència urbanística per al foment de l'habitatge social

 

- Bases de subvencions per als propietaris que aportin un habitatge a la borsa municipal de lloguer social

Subvencions de l'IBI per intervencions en patrimoni arquitectònic

 

- Bases de subvencions de l'IBI per obres en patrimoni arquitectònic catalogat

Subvencions de l'ICIO i taxa de llicència rubanística per obres de rehabilitació, per estalvi de consum energètic, per instal·lar ascensor en comunitats, etc, d'especial interès en zona de llei de barris

 

- Bases de subvencions per obres amb la finalitat següent

1. L'arranjament d'edificis amb patologies estructurals.
2. Les actuacions de rehabilitació d'edificis d'habitatges.
3. Les obres relacionades amb la col·locació d'ascensors en edificis d'habitatges que no disposin prèviament d'aparell elevador.
4. La rehabilitació d'habitatges per tal d'obtenir l'habilitat adequada, per estalviar consum energètic, o per adaptar l'habitatge a canvis relacionats amb l'aigua, el gas, l'electricitat, la protecció antiincendis, el sanejament o la supressió de barreres arquitectòniques.

Subvencions de la taxa de llicència d’activitats, de l’ICIO, entre altres tributs per al foment de l’activitat econòmica

 

- Bases de subvencions per el fonament de l'activitat econòmica (microempreses): Subvenció de la taxa de llicència d'activitats, de l'ICIO entre altres tributs per:

· Activitats que s'estableixen a Mataró per persones menors de 30 anys.
· Activitats que s’estableixin a Mataró del sector TIC i que generin dos llocs de treball, com a mínim.
· Activitats establertes a Mataró que obrin un altre establiment a la ciutat.
· Activitats industrials legalment establertes a Mataró en sòl residencial que es traslladin a un polígon industrial.
· Activitats industrials de nova creació o que procedeixin d’altres municipis i que s’instal·lin en un polígon industrial.
· Activitats que s’estableixin a Mataró, per part d’empreses de nova creació, que es dediquin a la fabricació o instal·lació d’energies renovables.
· Activitats comercials, incloses en el règim de comunicació prèvia innòcua (annex IV.2) quin període d’obertura no excedeixi d’un mes de durada.

· Bases reguladores de subvencions del projecte aixequem persianes, per a l’impuls i la reactivació socieconomica destinat a propietaris i emprenedors de locals buits adherits als programa , per la quantitat del 100% dels tributs següents en cas de zona de Llei de Barris i del 50% per la resta de zones: l’IBI (durant tres anys), taxa d’activitats, i en cas d’obres, taxa urbanística i l’ ICIO.