Qui en forma part?

Qui en forma part?

Els òrgans de govern i administració del Consell Econòmic i Social de Mataró són el Ple, la Comissió Executiva i la Presidència, que recau en l’Alcalde de Mataró.
El Ple.
El Ple és l’òrgan màxim de govern i està integrat per la Presidència i per:
·          Sis representants de les organitzacions sindicals més representatives a Mataró, tres proposats per UGT i tres proposats per CCOO.
·          Sis representants de les organitzacions empresarials més representatives a Mataró.
·          Sis representants nomenats per l’Alcalde, tenint en compte les propostes dels grups municipals, entre persones representatives de la vida política, cívica, cultural, professional i social de la ciutat.
 
La Comissió Executiva.
La Comissió Executiva estarà integrada per la Presidència i per:
·         Dues persones, membres del Plenari, en representació de les organitzacions empresarials.
·         Dues persones, membres del Plenari, en representació de les organitzacions sindicals.
·         El Regidor o regidora de promoció econòmica i innovació, o regidoria equivalent.