Cost de la plaça d' Escola Bressol Municipal

 

El Ple de l'Ajuntament del 10/05/2018 ha aprovat els preus públics anuals d'escola bressol per al curs 2018 - 2019.

El cost promig total previst per alumne d’escola bressol per al curs 2018 - 2019 és de 5.470,62 €.

Aquest cost es reparteix entre Ajuntament (48,74%), les famílies usuàries (35,58%), i altres administracions (15,68%).

El preu del servei d'escola bressol és anual i fraccionat en 10 quotes mensuals  d'igual import, independentment dels dies lectius del mes.

La primera quota s'abona en el moment de formalitzar la matrícula, la resta es facturen del dia 1 al 15  de cada mes ( a excepció de la quota d'octubre que es factura entre el dia 15 i el 30). La quota de confirmació de plaça per al curs següent es factura entre el 15 i el 30 del mes de juliol.

Al mes de setembre només es factura el servei de menjador fix a les famílies que l'han sol·licitat.

Es podran atorgar bonificacions del 10% de la quota escolar en cas de coincidir dos germans escolaritzats i del 15% en cas de tres germans.

La no utilització del servei, sense causa degudament justificada, pot suposar la baixa del mateix.

Qualsevol modificació en els serveis contractats cal notificar-la a la mateixa escola abans del dia 30 o 31 del mes anterior al que s'aplica la modificació. En tots els casos les variacions dels serveis contractats només seran efectius un cop signat el full corresponent.

D’acord amb l’article 10 de l’Ordenança general reguladora de preus públics, l’administració municipal pot suspendre la prestació del servei quan els obligats al pagament no satisfacin les quotes vençudes, sense prejudici d’exigir el seu pagament.

D’acord amb l’art.11.1 de l’Ordenança general reguladora de preus públics, quan aquests no s’hagin satisfet en el venciment corresponent, l’Administració Municipal exigirà els recàrrecs i interessos previstos al procediment de recaptació executiva.