Preus públics de les Escoles Bressol Municipals _Curs 2017 - 2018

 SERVEI D’ESCOLA BRESSOL

Infants 0 - 1 any (nascuts any 2017)              Quota mensual*    (x 10 mensualitats)     
Jornada completa                                               151,50 € /mes         1.515,00 €/any                      
Jornada intensiva, de 8.00 a 13.00h                   119,00 €/mes          1.190,00 €/any
Jornada de matí                                                    84,00 € /mes            840,00 €/any     
Jornada de tarda                                                    64,00 €/mes            640,00 €/any
                                   
Infants 1 - 2 anys (nascuts any 2016)
Jornada completa                                                151,50 € /mes          1.515,00 €/any                      
Jornada intensiva de 8.00 a 13.00h                     119,00 €/mes           1.190,00 €/any
Jornada de matí                                                    84,00€/mes                840,00 €/any 
Jornada de tarda                                                    64,00 €/mes              640,00 €/any
Jornada de 6h 30' amb menjador,                       251,50 €/mes            2.515,00€/any
      a l'EB Rocafonda
Infants 2 - 3  anys (nascuts any 2015)
Jornada completa                                               151,50 € /mes          1.515,00 €/any
Jornada intensiva, de 8.00 a 13.00h                   119,00 €/mes          1.190,00 €/any
   a l'EB Els Garrofers, l'EB La Llàntia   
       i l'EB Rocafonda         
Jornada de 6h 30' amb menjador,                      251,50 €/mes            2.515,00€/any
                     a  l'EB Rocafonda 
*El preu anual es paga en deu quotes, una de les quals s’abona en el moment de formalitzar la matrícula i la resta d’octubre a juny amb periodicitat mensual.
Es podran atorgar bonificacions del 10% de la quota escolar en cas de coincidir dos germans escolaritzats i del 15% en cas de tres germans.
 
SERVEI DE MENJADOR.  S'oferirà amb un mínim de 8 sol·licituds per escola
                                                                                 Infants 0 – 3 anys          
Abonament fix 5 dies/setmana                                160,00 €/mes                 
Abonament fix 4 dies/setmana                                145,00 €/mes                 
Abonament fix 3 dies/setmana                                 121,00 €/mes                 
Tiquet menjador                                                          10,60€                         
Bloc de 10 tiquets                                                      104,00€                        
 
Servei de menjador per a les jornades intensives
                                                                                 Infants 0 - 3 anys           
Abonament fix 5 dies/setmana                                   102,00 €/mes                 
Abonament fix 4 dies/setmana                                     93,00 €/mes                   
Abonament fix 3 dies/setmana                                     77,00 €/mes                   
Tiquet menjador                                                            6,80 €                            
Bloc de 10 tiquets                                                        66,50 €      
                    
El preu  del menjador fix es anual, fraccionat en deu quotes mensuals d'igual import, independenment dels dies del mes.
Si es dóna de baixa el servei, sense causa justificada i documentada, no es podrá tornar a contractar fins passats tres mesos; s'haurà d'utilitzar mitjançant la compra de tiquets de menjador.
Els alumnes amb abonament fix del servei de menjador, en el cas de no utilitzar-lo, tindran dret a la devolució de 3,50 € per menú no servit, sempre que s’hagi avisat al centre abans de les 9.15 h del matí.
 
SERVEI DE PERMANÈNCIES Fora de l’horari escolar. S'oferirà en funció de la demanda.
                                                                                   Infants 0 – 3 anys           
Permanència fixa 30 minuts/dia, quota mensual         23,00 €/mes                     
Permanència esporádica, 30 minuts                              3,50 €                             
 
SERVEI DE VACANCES,  dies segons  calendari escolar. S'oferirà en funció de la demanda.
                                             
                                                                                 Infants 0 – 3 anys    
                                                                                     Jornada completa         Jornada intensiva
Abonament servei d’estiu (20 dies)                             202,00 €                         156,00 €
Abonament servei de  Nadal (7 dies)                             70,70 €                           54,60 €
Abonament servei de S. Santa (4 dies)                          40,40 €                           31,20 €              
 
 
SERVEI ESPAI INFANTS I FAMÍLIA. Servei per a infants de 0 a 3 anys, no escolaritzats.
 
Inscripció trimestral per infant       15,00€