Preus públics de les Escoles Bressol Municipals _Curs 2018 - 2019

SERVEI D’ESCOLA BRESSOL

Infants 0 - 1 any (nascuts any 2018)              Quota mensual*    (x 10 mensualitats)   
  
Jornada completa                                               153,50 € /mes         1.535,00 €/any                      
Jornada intensiva, de 8.00 a 13.00h                   120,50 €/mes          1.205,00€/any
Jornada de matí                                                    85,00 € /mes            850,00 €/any     
Jornada de tarda                                                    65,00 €/mes            650,00 €/any
                                   
Infants 1 - 2 anys (nascuts any 2017)
 
Jornada completa                                                153,50 € /mes          1.535,00 €/any                      
Jornada intensiva de 8.00 a 13.00h                     120,50 €/mes           1.205,00 €/any
Jornada de matí                                                    85,00 €/mes                850,00 €/any 
Jornada de tarda                                                    65,00 €/mes              650,00 €/any
Jornada de 6h 30' amb menjador,                       255,00 €/mes            2.550,00 €/any
a l'EBM Rocafonda

Infants 2 - 3  anys (nascuts any 2016)

Jornada completa                                               153,50 € /mes          1.535,00 €/any
Jornada intensiva, de 8.00 a 13.00h                   120,50 €/mes          1.205,00 €/any
a l'EBM Els Garrofers, l'EBM La Llàntia   
i l'EBM Rocafonda         
Jornada de 6h 30' amb menjador,                      255,00 €/mes            2.550,00€/any
a  l'EBM Rocafonda 
 
*El preu anual es paga en deu quotes, una de les quals s’abona en el moment de formalitzar la matrícula i la resta d’octubre a juny amb periodicitat mensual.
 
Es podran atorgar bonificacions del 10% de la quota escolar en cas de coincidir dos germans escolaritzats i del 15% en cas de tres germans.
 
SERVEI DE MENJADOR. S'ofereix el servei a una escola amb un mínim de 8 sol·licituds.
 
Menjador per a les jornades completes, de matí o de tarda 
                                                                                
Abonament fix 5 dies/setmana                                162,00 €/mes                 
Abonament fix 4 dies/setmana                                147,00 €/mes                 
Abonament fix 3 dies/setmana                                122,50 €/mes                 
Tiquet menjador                                                         10,75 €                         
Bloc de 10 tiquets                                                     105,50 €                        
 
Menjador per a les jornades intensives
                                                                
Abonament fix 5 dies/setmana                                103,50 €/mes                 
Abonament fix 4 dies/setmana                                  94,50 €/mes                   
Abonament fix 3 dies/setmana                                  78,00 €/mes                   
Tiquet menjador                                                           6,90 €                            
Bloc de 10 tiquets                                                       67,50 €      
                    
El preu  del menjador fix es anual, fraccionat en deu quotes mensuals d'igual import, independenment dels dies del mes.
 
Si es dóna de baixa el servei, sense causa justificada i documentada, no es podrá tornar a contractar fins passats tres mesos; s'haurà d'utilitzar mitjançant la compra de tiquets de menjador.
 
Els alumnes amb abonament fix del servei de menjador, en el cas de no utilitzar-lo, tindran dret a la devolució de 3,50 € per menú no servit, sempre que s’hagi avisat al centre abans de les 9.15 h del matí.
 
SERVEI DE PERMANÈNCIES
Fora de l’horari escolar. S'oferirà en funció de la demanda.
 
Permanència fixa 30 minuts/dia, quota mensual       23,30 €/mes                     
Permanència esporádica, 30 minuts                            3,55 €                             
 

SERVEI DE VACANCES. S'oferirà el servei amb un mínim de 24 sol·licituds per escola
                                                                                            
                                                                           Jornada completa        
Abonament servei d’estiu (20 dies)                            205,00 €                 
Abonament servei de  Nadal (7 dies)                            71,75 €                       
Abonament servei de S. Santa (4 dies)                          41,00 €                             
 
 
SERVEI ESPAI INFANTS I FAMÍLIA.
Servei per a infants de 0 a 3 anys, no escolaritzats.
 
Inscripció trimestral per infant       15,20€