Consell d'Infants

Actualment a Mataró hi ha en funcionament una gran diversitat d’espais de participació en els quals els ciutadans s’hi poden implicar per tal de contribuir a millorar la gestió de la ciutat a nivell global, a partir de fer el seguiment i aportar nous punts de vista als projectes que es desenvolupen al territori en qualsevol àmbit.

Tots aquests espais estan adreçats a públic jove-adult, major de 16 anys en qualsevol dels casos, quedant la franja de la infància i l’adolescència exclosa d’aquests processos.

A través d’aquest projecte es vol crear un espai on donar veu a la infància, atès que la visió que poden oferir de la seva ciutat és molt diferent a la de les persones adultes. Entenem que és important saber què en pensen, i d’aquesta manera generar una oportunitat per treballar la capacitat d’opinar i posicionar-se sobre allò que els envolta, fomentant així el compromís i la implicació amb la seva comunitat i amb el seu entorn.

Per posar en marxa aquest Consell d’Infants, durant tot l’any 2014 es va treballar amb diverses escoles de la ciutat, que van donar suport en la redacció del Reglament que regula el seu funcionament i que va ser aprovat al setembre de 2014.
 

Marc jurídic

La Constitució Espanyola, a l’article nº 23 reconeix el dret de la ciutadania a participar en els afers públics directament, o bé mitjançant persones representants escollides lliurement en processos electorals mitjançant sufragi universal.

Així mateix l’article nº31 de la Convenció internacional sobre els Drets dels Infants, exposa que els Estats Membres de dita Convenció han de respectar i promoure el dret de la infància a participar plenament en la vida cultural i artística i han d'afavorir oportunitats de participació en activitats culturals, artístiques, recreatives i d'esplai.

Per altra banda la Llei 14/2010 dels drets i les oportunitats en la infància i adolescència de Catalunya preveu instar als ens locals a la promoció d’òrgans de participació per tal que la infància i l’adolescència puguin participar activament en la vida pública, així com en la presa de decisions que els afectin.

Per últim, UNICEF promou el projecte de Ciutats amigues de la Infància que impulsa projectes de defensa i sensibilització dels Drets de la infància en les nostres ciutats, a partir del desenvolupament de nou pilars bàsics, entre ells la participació infantil.