A partir dels 16 anys: Ensenyaments Postobligatori

Un grup de nois aprenent informàtica

  

En aquest espai trobareu informació dels diferents ensenyaments que es poden cursar a Mataró un cop finalitzada l'Educació Secundària Obligatòria (ESO). El Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya publica cada any al voltant del mes de març el calendari de preinscripció i matrícula dels ensenyaments postobligatoris.

Batxillerat

Etapa de formació acadèmica que fan els alumnes entre els 16 i els 18 anys, i que els prepara per a estudis posteriors, tant professionals com universitaris, i per a la vida laboral. Els alumnes de batxillerat poden escollir entre tres modalitats d’estudis. La modalitat que triïn el primer any es mantindrà, en principi, durant els dos cursos del cicle:

· Arts
· Humanitats i ciències socials
· Ciències i tecnologia

La superació d'aquesta etapa permet obtenir el títol de Batxillerat i poder accedir a:

- Estudis universitaris un cop superades les proves d'aptitud per a l'accés a la universitat. Cada modalitat del batxillerat dóna prioritat d'accés a uns estudis universitaris concrets.

- Un Cicle Formatiu de Grau Superior, en el que es tindrà en compte haver cursat determinades matèries segons la modalitat.

- Al món laboral.
 

Formació Professional Inicial(FP)

Són estudis que capaciten per a la incorporació qualificada al món laboral. La FP facilita la formació per a una professió i per entendre l'organització i les característiques del sector econòmic corresponent.

La durada dels cicles formatius d'FP depèn del total d’hores lectives, destinades a la formació en un centre educatiu, i de les hores destinades a la formació pràctica en centres de treball. En total oscil·la entre 1.300 i 2.000 hores, la qual cosa suposa, en general, un o dos cursos acadèmics. Tot i que en un futur tots els cicles formatius tinguin una durada de dos cursos acadèmics.

S’organitza en Famílies Professionals que s’estructuren en:

- Cicles Formatius de Grau Mitjà, que proporcionen la qualificació corresponent a Tècnic en l’especialitat.

- Cicles Formatius de Grau Superior, que proporcionen la qualificació corresponent a Tècnic Superior en l’especialitat.

La superació d'aquesta etapa capacita per a un ventall concret d'activitats professionals específiques i per accedir al món laboral. També es pot accedir a altres Cicles Formatius de Grau Superior o la incorporació als estudis universitaris que es determinin per a cada cicle formatiu.

 
Els programes de formació i inserció (PFI) s’adrecen als joves que finalitzen l’etapa de l’ensenyament obligatori sense haver obtingut el títol de graduat/ada en Educació Secundària Obligatòria (ESO), i tenen entre 16 i 21 anys.

La finalitat dels programes és proporcionar una formació bàsica i professional que faciliti la incorporació al món laboral o la continuïtat d’un itinerari formatiu, especialment en la formació professional específica de grau mitjà, un cop superada la prova d’accés.

La formació inclou una part de formació bàsica i una altra de formació professionalitzadora que depèn de l’especialitat del PFI. Els aprenentatges assolits es reconeixen tant en l’àmbit acadèmic (proves d’accés a cicles formatius de grau mitjà d’FP) com en l’àmbit laboral (obtenció del certificat de professionalitat)

La durada del programa és d’un curs escolar (1000 h).

El Dispositu Local d’Inserció és un servei d’orientació i acompanyament als joves d’entre 16-19 anys que no han pogut obtenir el títol de l’ESO i que volen definir el seu itinerari formatiu i/o laboral.Per mes informació, consulta aquí.

 
Ensenyament d’Idiomes
 

A les escoles d'adults de la ciutat, s'imparteixen nivells bàsics d'anglès.

A Mataró trobareu l’Escola Oficial d’Idiomes del Maresme (EOIM) que imparteix els cinc cursos d'anglès, francès i alemany. Les finalitats d’aquests ensenyaments són: 

- Adquirir les habilitats bàsiques receptives i productives, tant del llenguatge oral com de l’escrit.

- Desenvolupar estratègies comunicatives en diferents àrees de comunicació.

- Desenvolupar estratègies per a l’aprenentatge autònom i continu de llengües, que puguin facilitar l’ús del idioma en l’exercici d’activitats professionals i en altres àmbits de la cultura o d’interès personal.

- Desenvolupar actituds positives envers la diversitat lingüística i el pluralisme cultural del món actual.

 

Pots consultar estudis que pots o vols estudiar, Centres i tot el que necessites saber de la formació postobligatòria a Mataró ho pots trobar al Portal web
 

 

Estudiar a Mataró