Consell de Gent Gran


El Consell Municipal de la Gent Gran és l'organisme de consulta i de participació democràtica de les persones, associacions, entitats i serveis que tracten qüestions relacionades amb la gent gran de Mataró. És el màxim òrgan de participació de la gent gran a la ciutat, creat l'any 2000.

Els seus objectius principals són coordinar i organitzar conjuntament les activitats per a la gent gran de la ciutat, promovent així la participació democràtica de les persones, associacions, entitats i serveis que tracten qüestions relacionades amb les persones grans de Mataró.
 
El Consell està format per les entitats i serveis que treballen amb temes de gent gran a la ciutat i  compta amb un extens teixit associatiu d’àmbit de la gent gran.

Des del Servei d'Igualtat i Ciutadania es desenvolupa una tasca de suport a les entitats del consell amb l’objectiu de fomentar la participació activa i el compromís cívic de les persones grans de la ciutat, per mitjà de diverses vies:

Suport econòmic a les entitats per al desenvolupament de projectes i activitats. Anualment, en el marc de la convocatòria general de subvencions de l’Ajuntament, s’hi inclouen dues convocatòries específiques en l’àmbit de gent gran, destinades a fomentar la realització d’activitats relacionades amb la gent gran (Convocatòria 02) i a la realització d’activitats adreçades a les entitats de gent gran dels casals de la gent gran (Convocatòria 03).

Suport tècnic a les entitats per mitjà de la cessió d’espais municipals per al desenvolupament de la seva activitat regular, i el suport a l’organització i difusió d’activitats extraordinàries.

Formació i assessorament en l’àmbit de la gestió associativa, mitjançant accions informatives i formatives d’aquells aspectes que són d’interès per a la millora del dia a dia de les entitats  (legislació vigent, subvencions, estratègies de comunicació...).