L'Habitatge  »  Ajuts

Ajuts a l'habitatge

· Renda Bàsica d’Emancipació: és un ajut del Ministeri de Foment adreçat als joves per ajudar-los a pagar el lloguer del seu habitatge habitual. En fase de tancament d'expedients per caducitat de l'ajut.

· Tramitació dels ajuts d’especial urgència: ajuts concedits per la Generalitat de Catalunya per a fer front puntualment al pagament del lloguer de l’habitatge o les quotes hipotecaries en cas de risc de desnonament per impagament, o per llogar un nou habitatge en d’haver-lo perdut després d’un procés de desnonament o execució pressupostària. Més informació.

· Tramitació dels ajuts per al pagament del lloguer: ajuts a fons perdut que concedeix la Generalitat de Catalunya per fer front al pagament del lloguer de les unitats de convivència que tinguin ingressos baixos o moderats, a qui el cost de l’habitatge pot situar en risc d’exclusió social residencial. Més informació.

· Tramitació dels ajuts per al pagament del lloguer per a col·lectius específics: ajuts adreçats a titulars de contractes de lloguer obtinguts a través de les Borses; a persones en situació d’atur de llarga durada; i a ciutadans que han perdut l’habitatge a conseqüència d’un procés de desnonament o d’execució hipotecària. Més informació.

· Tramitació d’ajuts per a la rehabilitació d’habitatges buits: subvencions concedides per la Generalitat de Catalunya, per tal que aquests habitatges puguin ser llogats a un preu assequible. Sense convocatòria.

· Tramitació dels ajuts per a la rehabilitació d’edificis d'us residencial: subvencions concedides per la Generalitat de Catalunya destinades a rehabilitar elements comuns i espais privatius comunitaris d'edificis d'ús residencial. Més informació.

· Subvenció de l’Impost de béns immobles per als propietaris dels habitatges cedits a la Borsa de lloguer. Més informació.

· Tramitació d’ajuts per a la supressió barreres arquitectòniques: subvencions atorgades per la Generlitat de Catalunya per a obres de rehabilitació d'edificis residencials de barris gestionats per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya per tal de millorar l’accessibilitat. Més informació.

· Tramitació d’ajuts econòmics d’urgència social per a determinats col·lectius per alta o manteniment de subministraments bàsics de la llar. Més informació.

· Subvenció de la taxa i de l’impost de les llicències d’obres si aquestes s’han acollit als ajuts a la rehabilitació de les convocatòries de la Generalitat de Catalunya. Més informació.

· Brossa domiciliària. Exempció de la taxa per habitatge declarat no habitable. Més informació.

· Ajuts per adaptar l’habitatge de les persones amb discapacitat o mobilitat reduïda, per tal de facilitar-los les activitats bàsiques de la vida diària, programa adscrit al Servei de Benestar Social. Més informació.

Sol·licitud d'avançament reintegrable per finançar actuacions en edificis de Rocafonda i el Palau

Es tracta d’una línia de finançament (un micro-crèdit)  adreçat a fer possible el pagament de despeses derivades de l’execució d’obres de manteniment, rehabilitació o millora de l’accessibilitat d’edificis situats en els barris de Rocafonda i El Palau. Més informació.

 · RESOLUCIÓ GAH/1021/2017 bases reguladores per a la concessió de les subvencions per a obres d'arranjament de l'interior dels habitatges per a persones grans