Associacionisme juvenil i participació


La ciutat de Mataró compta amb un extens teixit associatiu d’àmbit juvenil, majoritàriament vinculat a l’educació en el lleure i amb una llarga trajectòria d’activitat.

Des del Servei d'Igualtat i Ciutadania es desenvolupa una tasca de suport a l’associacionisme juvenil amb l’objectiu de fomentar la participació activa i el compromís cívic de les persones joves de la ciutat, per mitjà de diverses vies:

Suport econòmic a les entitats per al desenvolupament de projectes i activitats. Anualment, en el marc de la convocatòria general de subvencions de l’Ajuntament, s’hi inclouen dues convocatòries específiques en l’àmbit de Joventut, destinades a fomentar la realització d’activitats educatives en el lleure d'infants i adolescents (Convocatòria 06) i a la realització d’activitats adreçades a persones joves (Convocatòria 07).

Suport tècnic a les entitats per mitjà de la cessió d’espais municipals per al desenvolupament de la seva activitat regular, i el suport a l’organització i difusió d’activitats extraordinàries.

Formació i assessorament en l’àmbit de la gestió associativa, mitjançant accions informatives i formatives d’aquells aspectes que són d’interès per a la millora del dia a dia de les entitats juvenils (legislació vigent, subvencions, estratègies de comunicació...). Així mateix, es programa una oferta anual de cursos en l’àmbit de la formació en el lleure amb l’objectiu de facilitar la formació d’aquelles persones que estan fent tasques de voluntariat a esplais i caus de la ciutat o que vulguin desenvolupar activitats professionals en l’àmbit del lleure infantil o juvenil.

Foment de l’associacionisme i de coneixement de la realitat associativa de la ciutat, per mitjà d’activitats i campanyes en el marc de la Xarxa d’Espais Joves i del programa d’informació descentralitzada als instituts.

En l’àmbit de la participació, el Consell Municipal de Joventut és l’espai consultiu de caràcter sectorial que esdevé un punt de trobada entre entitats i govern municipal per a dialogar i debatre sobre temes d’interès de les persones joves i fer el seguiment dels projectes i programes que s’hi adrecen, com el Pla Jove x Mataró. En el marc del Consell, les entitats que en formen part tenen la possibilitat de fer propostes d’accions i de projectes, que es canalitzen majoritàriament a través de l’elaboració del Programa d’Actuació Municipal.