El Consell de Ciutat


El Ple de desembre de 2012 va aprovar definitivament el nou Reglament de Participació Ciutadana. El reglament, entre d’altres temes, defineix els òrgans de participació dels quals es dota la ciutat per a articular la participació d’entitats i ciutadans/es sobre àmbits i territoris concrets. A la vegada, el Reglament incorpora una nova definició i funcionament dels consells municipals de participació per tal de dotar-los d’homogeneïtat i coherència.


A partir de l’aprovació del Reglament es va iniciar tot un procés de desplegament d’allò que estableix el text i que ha suposat la constitució de 13 consells de participació de caire sectorial, dedicats a tractar els temes relatius a un àmbit de treball concret de la gestió municipal; i 6 consells territorials dedicats a tractar temes que afecten des de diferents perspectives diverses zones de la ciutat.


Per a finalitzar tot aquest procés de constitució dels òrgans de participació, aquesta tarda es constitueix el Consell de Ciutat, que vol ser un punt de trobada entre els diferents consells de participació, un “consell de consells” on es pugui intercanviar i conèixer la tasca dels diferents consells. El Consell de ciutat té també un caràcter global i l’objectiu de debatre i consensuar les grans línies estratègiques de la ciutat.