Salut ambiental

Collage d'imatges de natura


Des del servei de Salut Pública s'actua i es treballa sobre els factors ambientals per garantir el control d'aquells elements que poden representar un risc per a la salut o provocar efectes perniciosos o molèsties.

Control de la legionel·losi

La legionel·la és un bacteri que viu de manera habitual a l’aigua (rius i embassaments). És patògena per a l’espècie humana donant problemes respiratoris que poden ser greus especialment en persones d’edat avançada o amb malalties cròniques. Les instal·lacions amb aigua afavoreixen el creixement de legionel·la en determinades circumstàncies: presència de matèria orgànica, temperatura entre 20 i 50 graus i estancament o poca circulació.

Les instal·lacions que amb més freqüència poden generar risc a transmissió a la població humana són certs sistemes de refrigeració amb aigua, les banyeres i piscines d’hidromassatge, l’aigua calenta sanitària i algunes instal·lacions del medi urbà com el reg per aspersió i certes fonts ornamentals. L’administració autonòmica ha de controlar l’estat de les instal·lacions d’alt risc i l’administració local se’n responsabilitza de tenir actualitzat el cens d’instal·lacions i controlar les de baix risc.

Control de la població d'animals peridomèstics

Els animals peridomèstics són els que viuen en els entorns urbans, amb una intensa relació amb les poblacions humanes, però no es crien amb la finalitat de viure amb l’home.

Els animals peridomèstics amb més incidència sobre el nucli urbà són els coloms de la varietat columba livia (colom roquer), i també les tórtores, gavines i altres especies d’ocells. La mesura més important per al control és aconseguir que no rebin alimentació per part dels ciutadans. L’ordenança de tinença d’animals prohibeix alimentar animals a vies i espais públics, així com en portalades i balcons.

Control integrat de plagues

Una plaga és un conjunt d’éssers vius que, per la seva abundància i/o característiques, poden ocasionar problemes sanitaris, molèsties, perjudicis o pèrdues econòmiques a persones. L’ajuntament s’utilitza l’estratègia coneguda com control integrat. Primer es fa una bona caracterització i determinació del problema, i després s'adecua l’actuació a cada cas, prioritzant les preventives i les actives menys agressives i establint una estratègia de control a llarg termini.
L’ajuntament té programes periòdics de control de rosegadors i insectes per tal de mantenir la població dels mateixos per sota de uns nivells perjudicials actuant quan es detecta una situació de risc o molèsties.

Mosquit tigre

Control de les piscines d'ús públic

El servei de Salut Pública compta amb programes de control del manteniment de superfícies i platges de les piscines d’ús públic, així com l’aigua de bany, per garantir als ciutadans el seu ús segur. Aquest manteniment es basa en el suport per a la implantació de sistemes d’autocontrol a les piscines i controls aleatoris de les mateixes.