Aquest és un espai informatiu que, amb una periodicitat de dos cops l’any, mostra l’estat del deute de l’Ajuntament i de les empreses que en depenen. La informació es presenta en format gràfic que permet conèixer de forma general quin és el volum del deute, quina és l’entitat que ha generat el deute, a qui se li deu i a què s’han destinat aquests diners que han generat el deute. També s'hi poden trobar els documents de full de càlcul (en format csv) que es poden descarregar per fer un tractament obert de les dades.

 

Evolució de l'endeutament

(*) Retorn Participació Tributs de l’Estat dels exercicis 2008 i 2009 en 20 anys.
(**) a 01/01/2019 s'ha sectoritzat com a Sector Administracions Públiques el Consorci de Tractament de Residus.


 

 

Deute per creditor

Deute per deutor

(*) A data 31.12.2018 del préstec concertat amb BCC per import de 3M € només s´havia disposat 195mil €.

Deute per entitat creditora

(*) A 31.12.2018 el préstec concertat amb l´entitat BCC per import de 3M € només es troba disposat en 195mil €

Deute per concepte d'endeutament

Deute per agrupació d'actuacions inversores

Deute per altres conceptes