En els últims anys hem anat incorporant noves informacions públiques al web municipal, on ja s’hi pot consultar el Catàleg de Serveis de l’Ajuntament, el Pla d’Acció anual i el Seguiment dels projectes de millora. Ho hem incorporat d’acord amb la voluntat compartida amb tots els grups municipals per tal que l’Ajuntament de Mataró superi l’obligació legal definida per la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Ara, a tota aquesta informació disponible n’hi sumem una altra: la Memòria de Gestió 2017, un document que posa a l’abast de la ciutadania la informació sobre les diferents àrees en què s’estructura l’Ajuntament, els serveis que s’hi aixopluguen i l’organigrama, recursos, missions i accions que duen a terme cadascun d’ells.

Així doncs, les memòries de gestió, a més a més de significar un pas més cap a la transparència i un avenç en aquesta voluntat de facilitar l’accés a la informació pública a la ciutadania, són una eina de seguiment que permet sistematitzar la informació per assolir els resultats desitjats, prendre decisions estratègiques i, en definitiva, millorar la gestió de les actuacions que desenvolupa l’Ajuntament a través dels diferents serveis.

 

 

David Bote Paz / Alcalde de Mataró

Memòries de Gestió dels Serveis Municipals

La Memòria de Gestió és un document tècnic que descriu aspectes significatius i d'interès de les accions desenvolupades a l’administració pública. És, per tant, una eina molt significativa en la fase d’avaluació del procés de gestió, basat en el cicle de millora contínua.

Les principals finalitats d’aquest instrument són:

  •  Ser una eina de seguiment que permet sistematitzar informació i assegurar l’assoliment dels resultats desitjats.
  • Transparència: retre comptes de la gestió efectuada a les diferents parts interessades i facilitar que aquesta pugui ser avaluada. Respon a l’obligació de transparència que tenen les administracions públiques, tal com es recull en la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
  • Prendre decisions de caràcter estratègic.
  • Millorar la gestió reflexionant sobre els resultats obtinguts i les actuacions desenvolupades per l’equip de treball.

Continguts de les Memòries:

Les Memòries de Gestió que ara es publiquen contenen 4 blocs d’informació referida a l’any 2017 per a cada Servei municipal:

  1. DADES DEL SERVEI: En aquest apartat es troben les dades identificatives del Servei, com són el nom, el regidor i el responsable tècnic, l’adreça, el telèfon i l’horari del Servei.
  2. DESCRIPCIÓ DEL SERVEI: Es mostra l’adscripció del Servei dins de l’organigrama municipal, quina és la missió i la visió del Servei i quins són els seus objectius estratègics i les seves línies de treball.         
  3. RECURSOS: Conté l’organigrama del Servei, el nombre de persones per categoria laboral que hi treballen i el pressupost, inicial i executat, de l’any 2017.
  4. RESULTATS: Per últim, en aquest apartat es poden consultar les activitats regulars, els costos i els indicadors de cada línia de treball, així com el grau d’assoliment del Pla d’Acció 2017 de cada Servei municipal.

Memòria de l'Ajuntament per àrees i serveis

Àrees/Serveis

Informació de context

Descarregar pdf