CUIDA LA CIUTAT
COM CUIDES EL TEU GOS

Ordenança municipal

sobre tinença, protecció i control
animal de Mataró

L’Ordenança municipal sobre tinença, protecció i control animal de Mataró té la finalitat de garantir la tinença responsable, vetllar per la protecció i el benestar animal i preservar la salut pública i la seguretat.

SI TENS UN GOS EN PROPIETAT:

Registra’l al cens municipal i identifica’l mitjançant la implantació d’un microxip.

Allotja’l i alimenta’l correctament.

Els gossos potencialment perillosos han d’anar lligats i amb morrió.

Pren les mesures necessàries per no destorbar el descans dels veïns i veïnes.

No el deixis sol al cotxe més de 20 minuts.

Vacuna’l, cuida’l i mantén-lo en bones condicions higièniques i sanitàries.

Esbandeix els orins amb aigua per tal de garantir la salubritat de l’espai públic i evitar la degradació del mobiliari urbà.

Es prohibeix l’ús de tota mena de collars de càstig i de morrions que impedeixin al gos obrir la boca del seu interior.

No el deixis més de 12 hores sol al domicili. Els animals necessiten afecte.

Proporciona-li exercici diari.

Recull els excrements, tant en la via pública com en les àrees d’esbarjo. S’han de recollir i llençar al contenidor gris o en una paperera destinada a aquesta finalitat, i dins d’una bossa ben tancada.

Porta’l sempre lligat als espais públics i la via pública, excepte en les zones destinades al seu esbarjo.

No l’abandonis ni el maltractis mai.

Les persones propietàries d’un animal són les responsables dels danys, els perjudicis i les molèsties que aquest pugui ocasionar. L’Ordenança municipal sobre tinença, protecció i control animal preveu les sancions per les infraccions:.

Infraccions de
caràcter lleu:

de 100 fins a 750 €

Infraccions de
caràcter greu:

de 751 fins a 1.500 €

Infraccions de
caràcter molt greu:

de 1.501 fins a 3.000 €

SI VOLEU ADOPTAR

L'Ajuntament de Mataró disposa d'un centre d'atenció d'animals domèstics perduts i abandonats conegut com a CAADC, que està ubicat a les instal·lacions municipals de Cal Pilé.

L'Ajuntament té un contracte públic amb la Societat Protectora d'Animals que és l'empresa que gestiona el servei públic en nom de l'Ajuntament.

L'adreça del centre per poder fer les adopcions és:
Carrer Sant Cugat 102-104, Mataró 08302 (Barcelona).
Tel. 93 756 60 66 · 647 972 293

ESPAI VETERINARI

ADOPCIÓ DE CADELLS DE GAT I ASSISTÈNCIA VETERINÀRIA
Carrer Sant Cugat, 102 Baixos 08302 Mataró (Barcelona).
Telf. 93 756 60 66 · 647 972 293

De dilluns a dissabtes, d'11 a 14h i de 15 a 18h
(per adopcions d'11 a 13h i de 15 a 17h).
Diumenges i festius, d'11 a 14h
(per adopcions, d'11 a 13h).

REFUGI CAN PILÉ

ADOPCIÓ DE GOSSOS ADULTS I CADELLS, I ADOPCIÓ DE GATS ADULTS
Carrer Sant Cugat, 102 Baixos 08302 Mataró (Barcelona). Telf. 93 756 60 66 · 647 972 293

De dilluns a divendres, d'11 a 14'30h i de 15 a 17h.
Dissabtes, d'11 a 14'30h i de 15 a 18h.
Diumenges i festius, d'11 a 14h.

REQUISITS PER ADOPTAR UN ANIMAL

 • Ser major d'edat
 • Portar el DNI
 • Signar el contracte d'adopció
 • Pagar les taxes públiques per a l'adopció
 • COST D’ADOPCIÓ

  L'Ajuntament aprova cada any en les seves ordenances fiscals les tarifes per a l'adopció dels animals, tenint en compte el cost que té la vacunació, la desparasitació, l'esterilització i el microxip. Per tant, tots els animals surten del centre identificats, vacunats, desparasitats i esterilitzats.

  TARIFES PER A L'ADOPCIÓ D'ANIMALS

  Adopció de gos adult (a partir de 4 mesos).
  INCLOU: esterilització, microxip i visita veterinària i tractament 100,00 €

  Adopció de gos cadell
  INCLOU: esterilització, microxip i visita veterinària i tractament 180,00 €

  Adopció de gat adult
  INCLOU: esterilització, microxip i visita veterinària i tractament 50,00 €

  Adopció de gat cadell
  INCLOU: esterilització, microxip i visita veterinària i tractament) 75,00 €

  Adopció de gos o gat adult de campanya, de més de 8 anys
  INCLOU: esterilització, microxip i visita veterinària i tractament 30,00 €

  ANIMALS DE DIFÍCIL ADOPCIÓ

  Hi ha una sèrie d'animals de molt difícil adopció i per facilitar-ho l'ajuntament ha regulat a les ordenances fiscals que en les campanyes vinculades al foment de les adopcions i reduccions del nombre d'abandonaments, la concessionària pugui establir reduccions de les tarifes i en aquests casos s'apliquen les següents tarifes:

  30€ per gossos pertanyents a la campanya 'els invisibles',
  que són animals molt grans o amb problemes de salut.

  30€ per gats pertanyents a la campanya 'els invisibles',
  que són animals molt grans o amb problemes de salut. 30 € per Gossos Potencialment Perillosos

  30 € per gossos del programa vincles,
  que són animals amb problemes de comportament.

  BONIFICACIONS FISCALS DEL CENS EN CAS D’ADOPCIÓ

  Tots els gossos, gats i fures han d'estar censats i pagar anualment la taxa.

  Hi ha una taxa anual establerta de 20 € en concepte de tinença d’animals de companyia. La quota és anual, si bé la gestió de les altes i de les baixes es farà per trimestres. Excepcionalment, només en cas de baixa per defunció de l‟animal de companyia, la quota es prorratejarà per mesos naturals, incloent-hi el de la data de defunció de l‟animal de companyia.

  La inscripció en el cens municipal és gratuïta

  S'ha d'omplir la sol·licitud

  Portar la següent documentació:

  • Cartilla veterinària de l'animal, on constin:
  • Les seves característiques
  • La identificació per microxip
  • La identificació del propietari
  • La data de la darrera vacunació
  • L'animal ha d'estar al corrent de les vacunacions que pertoquin

  DNI del titular.


  Els animals adoptats al Centre d‟Atenció d‟Animals Domèstics de Companyia (CAAD) municipal o comarcal i en les societats protectores d‟animals n'estan exempts del pagament de la taxa.

  En les adopcions a les protectores l’exempció tindrà efectes durant els dos primers anys. No s'ha de confondre el fet que la SPAM gestioni Cal Pilé, doncs l'adopció no es fa a una protectora sinó al Centre Municipal i per tant està exempt.

  Les persones propietàries de gossos que pertanyin a entitats esportives on la presència d'animals sigui inherent a la pròpia activitat, abonaran una quota de 16,00 € per cada animal (caçadors, trineus...)

  BONIFICACIONS EN CAS D’ANIMALS PERILLOSOS

  Els animals considerats potencialment perillosos han de disposar d’una llicència de tiença i conducció i per tramitar-la s’ha establert una taxa de 156,30 €.

  Passats 5 anys cal renovar-la per cinc anys més i hi ha una taxa de renovació de 36,25 €.

  Estan exemptes del pagament de la taxa les persones que adoptin un gos classificat com a potencialment perillós al Centre d‟Acollida d‟Animals Domèstics de Mataró.

  També estaran exemptes del pagament de la taxa les llicències expedides a les persones voluntàries que col·laborin en el Centre d‟Acollida d‟Animals Domèstics de Mataró per conduir gossos classificats com a potencialment perillosos per l‟esmentat Centre

  SI ANEU A UNA BOTIGA D'ANIMALS A COMPRAR LA VOSTRA MASCOTA RECORDEU QUE:

  Cal tenir en lloc visible de l’establiment l’acreditació de la seva inscripció en el Registre de nuclis zoològics, això ens acreditarà que disposen de les autoritzacions necessàries per mantenir correctament els animals..

  Només poden comprar els animals les persones majors de 16 anys. Està prohibit vendre els animals a persones menors de setze anys i a les persones incapacitades sense l’autorització dels qui en tenen la potestat o la custòdia.

  Quan una persona consumidora compri un animal en un establiment, té dret a que li lliurin un document en què s’ha de fer constar la identificació de l’espècie, el número d’identificació de l’animal, si escau, i el nucli zoològic.

  Cal tenir molt en compte que la identificació dels gossos, els gats i les fures constitueix un requisit previ i obligatori per fer qualsevol transacció de l’animal i ha de constar en qualsevol document que hi faci referència.

  També s’ha de lliurar un document d’informació sobre les característiques de cada animal, les seves necessitats, els consells d’educació i les condicions de manteniment, sanitàries i de benestar necessàries, avalades per un col·legi de veterinaris o de biòlegs.

  Totes les persones consumidores tenen dret a rebre dels proveïdors de béns i serveis una còpia del contracte, la factura, el rebut o el justificant dels pagaments efectuats en què consti, almenys, la identitat personal o social i fiscal del proveïdor o proveïdora, l’adreça, la quantitat pagada, el concepte pel qual se satisfà i la data.

  En cas de comprar un animal malalt, la persona venedora està obligada a lliurar a la persona consumidora animals que siguin conformes amb el contracte, i a respondre davant seu de qualsevol falta de conformitat que hi hagi en el moment del lliurament de l’animal. La botiga on s’ha venut un animal malalt té l’obligació de fer-se càrrec de l’atenció veterinària, i si l'animal morís, caldria fer la devolució dels diners.